“person holding tool during daytime” by Christopher Burns on Unsplash

Välkommen till besiktningsbranschens (och byggbranschens) nya guldålder!

I denna blogg har jag ofta bråkat på byggsektorn och dess beställare för att man så lätt blundar för byggfel och onödiga kostnader. Förlåt. Och samtidigt grattis! Nu händer det nämligen grejer.

Magnus Janson
Oct 15, 2018 · 3 min read

Från att ha setts som något exotiskt verkar idén om fortlöpande entreprenadbesiktning i hela byggprocessen ha slagit rot i byggsektorn. Entreprenadbesiktning ses inte längre som en påtvingad kostnad vid byggprocessens slutskede utan som en väg till bättre projektekonomi och fortsatt lönsamhet på en vikande byggmarknad.

”Intresset är rekordstort”

En bra indikator på att konceptet fått fäste är också att allt fler och allt yngre byggingenjörer vill bli entreprenadbesiktningsmän. De har snappat upp var de mest intressanta framtidsjobben finns.

”Intresset är rekordstort” säger exempelvis vår branschkollega och en av landets mest erfarna entreprenadbesiktningsutbildare Tomas Thulin i senaste numret av SBR:s tidning Husbyggaren.

Den positiva trenden tror jag beror på mer än bara möjligheten till bra jobb. Det betyder också mycket att entreprenadbesiktningsarbete i modern tappning ger extra bra möjligheter till det som byggingenjörer alltid älskat mest: att medverka till hög kvalitet i byggandet. De ser sambandet mellan kvalitet, lönsamhet och yrkesstolthet och hur modernt besiktningsarbete kan bidra till detta. Jag tror också de gillar att besiktningsbranschen visat att den kan utvecklas och ta en allt större roll. Det som förr ofta betraktades som ett rätt osexigt avprickningsarbete är nu ett effektivt hjälpmedel för att klara allt mer pressade produktionstider och ökade kund- och myndighetskrav. Vi har därmed passerat en viktig milstolpe.

Faran är förstås att vi som sysslar med utvecklingsarbete inom besiktningsområdet ser slaget som vunnet och pöser ner i fåtöljerna.

Ny teknik och metodik är bara ny så länge den är ny, och det är den inte särskilt länge. Stannar vi upp kan intresset göra detsamma. Vi går därför vidare och det handlar inte bara om bättre teknik och digitala hjälpmedel. Metodik- och produkttutveckling som färdiga besiktningsupplägg för noll fel är ett exempel på branschnyheter vi nyligen lanserat. Ett annat betydelsefullt område är personalens kompetens, ju mer vi utbildar våra besiktningsmän desto bättre trivs de och desto mer kan och vill de medverka i utvecklingsarbetet. Det ökar dessutom yrkesstoltheten.

Det fanns en tid då man i byggsektorn kunde hitta folk som sökte beundran genom att skryta om hur smart de kunde fuska i sitt jobb. Den tiden ska vi aldrig tillåta komma tillbaka. Därför är det en välsignelse att den generation som nu väljer en yrkesbana inom byggsektorn förväntar sig att arbetet ska skapa samhällsnytta och möjligheter att genom yrkesskicklighet få respekt och gillande av vänner, omvärld och de man bygger för.

På så sätt är yngre (och alla lite mer gråhåriga) byggingenjörer som vidareutbildar sig till entreprenadbesiktare viktiga pådrivare för att öka byggkvaliteten och branschens anseende. Dessutom gynnar det branschens lönsamhet vilket inte gör saken sämre.

Det händer som sagt grejer, positiva grejer, och det kan vi till stor del tacka er alla byggare och beställare som samspelar med besiktningsbranschen för att skapa högre kvalitet och arbetslust i byggandet för.

Ping på er och fortsätt så!

Magnus Janson, VD Besiktningsman.se

besiktningsbloggen

Sveriges ledande entreprenadbesiktningsföretag

Magnus Janson

Written by

VD på Besiktningsman.se AB Building inspections with iSpect. Digital besiktnings- och KA-process. Sveriges ledande entreprenadbesiktningsföretag.

besiktningsbloggen

Sveriges ledande entreprenadbesiktningsföretag

Magnus Janson

Written by

VD på Besiktningsman.se AB Building inspections with iSpect. Digital besiktnings- och KA-process. Sveriges ledande entreprenadbesiktningsföretag.

besiktningsbloggen

Sveriges ledande entreprenadbesiktningsföretag

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store