Haló, tady Vesmír

Martin “adent” Malý
Jan 16 · 4 min read

Za Datilem jedete po silnici 60 směr Socorro. Asi v půlce cesty odbočíte na silnici 52. Nemůžete to minout.

Jeli jsme ráno z Flagstaffu přes Holbrook s krátkou zastávkou u meteorického kráteru. A pak už jen dopředu a dopředu a dopředu, takovou vyprahlou krajinou, a najednou, ani si toho nevšimnete, se octnete v Novém Mexiku.

V dálce hory a rovná silnice, co se táhne až na obzor. A pak TO uvidíte…

Jmenuje se to Very Large Array, plným jménem “Karl G. Jansky VLA”, a je to obří radioobservatoř. Těch radioteleskopů, jak se odborně říká těm “anténám”, je tam 27. Jsou postavené do tří linií, v každém hezky devět, a sledují vesmír.

Důvod takového uspořádání je prostý: zvyšuje se tím přesnost. Když do antén dorazí signál, tak se spočítá zpoždění mezi jednotlivými anténami. Tím se mnohem přesněji určí směr, z jakého signál přišel. Kdybyste chtěli mít jednu jedinou anténu se stejnou přesností, musela by mít průměr paraboly 36 kilometrů.

Čas od času se přijímače přenastaví — hned vedle nich jsou koleje a pomocí lokomotivy se posunou blíž či dál.

Můžete dojet až k malé budově, kde je návštěvnické centrum. Možná tam přes den i někdo je, ale my jsme přijeli po páté hodině odpolední, takže jsme nepotkali ani živáčka a byli jsme tam sami.

Je to zvláštní pocit: stojíte uprostřed obřích radioteleskopů, každý má přes 200 tun a každá parabola má průměr 25 metrů. Můžete si po kamenitém chodníčku dojít až k jednomu přijímači — a tam si uvědomíte, jak je to velká věc.

Stojíte pod tím ocelovým monstrem, jemně bzučí transformátory, šustí vítr, slunce maluje dlouhé stíny a vy si najednou uvědomíte, že tam všude okolo vás se naslouchá vesmíru.

Vesmír je od vás kousek, jen sto kilometrů směrem vzhůru. Možná o kousek blíž, protože jste dva kilometry nad hladinou moře.

A najednou v teleskopu jemně zabzučí a vy zahlédnete, jak se o kousíček pootočil. Země se otáčí, tak se natáčejí i teleskopy, aby sledovaly stále stejné místo ve vesmíru.

Kam se právě dívají? Těžko říct, možná na nějakou černou díru, možná do centra dávno zaniklých galaxií, možná sledují supernovu, kvasar, pulsar… Řídicí centrum je mnoho mil odsud, v Soccoru. Tam se všechny signály vyhodnocují, zpracovávají a odtamtud se řídí i pohyb antén. Tady, na náhorní planině svatého Augustina, je jen návštěvnické centrum, technické zázemí a budova s nezbytnou obsluhou.

A protože jsme v USA, kde každá zajímavost je opatřená komfortem pro návštěvníky, nechybí tu názorná demonstrace fungování parabol, zaměřování dalekohledu, vysvětlení, co to jsou vlastně ty rádiové vlny, tabulka s upozorněním, že máte dávat pozor na chřestýše a na náhlé bouřky, které se tam velmi často objevují, nezbytná tabule s “fun facts” a americká vlajka:

Chvíli stůjte a dívejte se stejným směrem, jako teleskopy okolo vás: do vesmíru. Ke hvězdám. Třeba tam uvidíte něco, co vás poznamená. Třeba uslyšíte taky hlas hvězd, z jejichž popela jsme, mimochodem, všichni stvořeni. Možná právě proto zvedáme hlavy k obloze, protože každý atom, co v sobě máme, byl kdysi součástí nějaké hořící hvězdy… Třeba ji v sobě ucítíte a na chvilku zažijete to zvláštní spojení s vesmírem.

Pak se podepíšete do návštěvní knihy, nasednete do auta a jedete vstříc nadcházejícímu večeru dál, směrem na Soccoro a do Albuquerque, největšího města Nového Mexika (hlavní ne, hlavní město je Santa Fe).

A za vašimi zády dál tiše naslouchá dvacet sedm antén tomu, co šeptá vesmír.

Mimochodem — Karl Guthe Jansky, po němž je observatoř pojmenována, byl průkopníkem radioastronomie a měl české kořeny: jeho děd byl Čech.

Best Western

Co dělat na západě USA

Martin “adent” Malý

Written by

Asi stopadesátý zápisník…

Best Western

Co dělat na západě USA

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade