AWS Sertifikalarına Giden Yol

Berkay Özuygur
Nov 7, 2020 · 3 min read

Read this post in English here

Aws sertifikaları günümüzde teknoloji alanında çalışan bir çok kişinin hedeflerinde bulunan ve dünya çapında geçerliliği çok yüksek olan bir sertifikasyon programı. Bu yazımda sizlere AWS sertifikalarını almanız konusunda yardımcı olabilecek tecrübelerimden bahsedeceğim.

AWS sertifikalarım

Nereden Başlamalıyım?

Teknoloji alanında çalışan birçok insan bir şekilde cloud alanı hakkında fikir sahibidir. Başlangıç konusu birçok kişiye göre değişiklik göstermekte olup, kendinize ait bir AWS hesabı açmak en doğrusu olabilir. AWS tarafındaki süreç nasıl işliyor? Biraz buna bakalım. Kendi içinde sertifika seviyeleri 3 kısma ayrılıyor. Bunlar Foundational, Associate ve Professional/specialty şeklinde. Başlangıç olarak Foundational seviye olan Cloud Practitioner sertifikasyonunu sınavı ile başlayabilirsiniz. Bu sizin için gideceğiniz hedefe doğru iyi bir temel ve ön hazırlık mahiyetinde olacaktır. Kısacası temel cloud ve AWS bilgilerinizi pekiştirecektir. Bunların da yanında AWS sınav mantığını anlamış olacaksınız. Hedef kısmını da açıklayacak olursam; AWS Associate ile Professional seviyelerde size 3 farklı yol haritası çiziyor. Bunlar Architect, Operations ve Developer olarak ayrılıyor. Aşağıdaki görsel durumu gayet anlaşılır bir şekilde açıklıyor.

Roadmap

Akreditasyonlar Önemli!

Sınava gireceğiniz tüm konuların aws.training sayfasında bir akreditasyon programı var. İlk önce buradaki akreditasyon programından başlamanız ve buradaki eğitimleri başarı ile tamamlamanız sizi sertifikaya giden yol hakkında fikir sahibi yapacaktır. Bu şekilde konulara AWS perspektifi ile bakıyor olacaksınız.

Online Eğitim Platformları

A Cloud Guru, sertifikalara hazırlık için sanırım en iyi platform diyebilirim. Özellikle Associate eğitim içerikleri oldukça başarılı ve sizlere uygulamalı LAB’lar da sunuyorlar. Eğer sınava ilk defa giriyorsanız bu eğitimleri sonuna kadar mutlaka tamamlayın. Eğer yeni bir sertifika için giriyorsanız yeni konulara bakmanız yeterli olacaktır.

Bol Bol Soru Çözün

Maça hazırlanmadan önce tek başına antremanlar yetersiz kalabilir. Ne kadar çok hazırlık maçı yaparsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. Hem hangi konularda eksik olduğunuzu görebilirsiniz hem de maç öncesi acemiliğinizi üstünüzden atmış olursunuz. Bunun için 20$ verip AWS Official Practice Exam’ları çözmeniz çok faydalı olacaktır. Bunun dışında Whizlabs gibi platformlarda bir çok deneme sınavı bulabilirsiniz. Buradaki sorular çoğu zaman gerçek sınavlardan zorlu olabilir.

Exam guide

Sınava hazırlanmadan önce mutlaka Official Exam Guide’ı inceleyin. Bu dökümanda sınavın içeriğini ve soru konularının ağırlıklarını görebilir ona göre kendinizi hazırlayabilirsiniz.

Professional ve Specialty Sınavlar!

Associate seviye sertifikasyonlarını tamamladınız ve bir üst seviyede sınavlara hazırlanıyorsunuz. Sadece AWS bilgisi ile bu sınavları geçmeniz pek mümkün olmayabilir. Bu yüzden gireceğiniz konular hakkında genel bir bilgiye sahip olmanız çok önemli. Ör: DevOps Professional için Git Flow, Scm bilgisi önemli. Exam Guide’larda bu konulara zaten değiniyorlar. O yüzden hazırlık öncesi incelemeniz önemli.

Sonuç

Yukarıdaki konuların dışında kendinize açtığınız AWS hesabı içerisinde kendi pratiklerinizi uygulamanız(Ör: kendi Wordpress bloğunuz) çok önemli. Bu şekilde bir çok servise ve alana ihtiyacınız sebebi ile dokunmuş olacak ve teorik olarak öğrendiğiniz bilgiyi pratikte uygulamış olacaksınız. Yukarıda bahsettiğim adımlar sınava giren arkadaşlar için genel manada başarı sağlıyor. Umarım sizlere de faydası olur. Herkese başarılar dilerim!

bestcloudforme

bestcloudfor.me

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store