Case Study — Create Dynamic Test Environments on AWS(TR)

Berkay Özuygur
Nov 15, 2019 · 2 min read

Read this post in English here

Teknoloji ve e-ticaret şirketleri kendi ürünlerinde geliştirmiş oldukları yeni özellikleri rakiplerinden önce markete çıkarabilmesi yarışı kazanmaları için çok önemli. Ürünün kalitesini bozmadan hızlı sürüm çıkabilmek ise rakiplerine karşı fark yaratacaktır. Bu yüzden sürüm öncesinde testlerin paralel olarak bir birlerinden bağımsız bir şekilde yapılabilmesi, ürünün kalitesi için zorunludur. Bu yazımızda sizlere Aws üzerinde testlerimizi paralel koşabilmemiz için dinamik ortamları nasıl oluşturduğumuzu paylaşacağız.

Image for post
Image for post

Operasyona başlamadan önce production, staging ve test ortamlarını sub. account açarak birbirlerinden izole ettik. Bütün bu süreçte infrastructure as a code perspektifi ile ilerleyerek, provisioning işlemlerini Terraform ve Ansible araçları ile yaptık. Orkestrasyon sürecinde ise groovy script yazarak Jenkins aracını kullandık. Aws tarafında kullandığımız servisler ise şöyle; S3, EC2, RDS, ELB, Lambda, Route 53.

Image for post
Image for post
Genel Mimari

Test Ortamlarına Veri Sağlama

Otomatik EC2&ELB Oluşturma

Ortam Bazlı Uygulama Konfigürasyonu Çıkartmak

S3 Paket Deposu

Yük Dengeleme ve DNS Kayıtları

Ortamların Silinmesi

bestcloudforme

bestcloudfor.me

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store