Evdeki Ofis

Onur
Onur
Mar 23 · 2 min read
Image for post
Image for post

Son birkaç aydır uzaktan izlediğimiz, acaba Türkiye’de de görülür mü? Ne zaman görülür? Türkiye’de ne kadar sürede yayılır? Ekonomik sonuçları ne olur? gibi soruları sormamıza sebep olan Korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Çin’den sonra Avrupa’ya da yayıldı. İtalya’da ciddi bir yıkıma sebep oldu. Derken Türkiye’ye de yayıldı.

Bizler İtalya’yı üzülerek izlerken, “ya bu insanlar da uyarıları hiç dikkate almıyor!” derken, Türkiye’de de ilk vakalar görülmeye başlandı. Daha İtalya’yı izlerken kimileri çantasında dezenfektanlar, maskeler, kolonyalar taşımaya başlamıştı bile. Toplu taşımalara binmek bir korku sebebi olmuştu. Böyle bir ortamda çoğu insanın ilk düşündüğü şey belki de ilk nelerden vaz geçeceği oluyor.

Şahsen benim aklıma ilk gelen “Sadece zorunlu ihtiyaçlar için sokağa çıkarım, ihtiyaç olamayan her şeyden vaz geçerim.“ oldu. Ama işi ne yapacaktım? her gün 3 vesait ile işe gittiğimi düşünürsek oldukça yüksek bir risk grubundaydım. Neyse ki çalıştığım firmada her konuda olduğu gibi bu konuda da duyarlılık üst seviyedeydi. Daha Korona virüsü Türkiye’ye gelmeden nasıl aksiyonlar alabileceğimiz konusunda konuşulmuştu.

Virüs geldi, uyarılar yapıldı. Her yerden #evdekal mesajları geldi. İnsanların bir kısmı ciddiye aldı, bir kısmı almadı. Hala keyfi durumlar için sokaklara çıkıldı. Rakamlar açıklandıkça durumun ciddiyeti arttı. Bazı firmaların hala evden çalışmaya başlamadığı gerçeği ise bizleri şaşırttı.

Biz Bestcloudforme olarak 13 Mart itibari ile uzaktan çalışmaya başlamıştık. O tarihte uzaktan çalışmaya başlayan firma sayısı yok denecek kadar azdı. Bu durum, toplu taşıma kullanarak işe ulaşan ben ve yürüyerek gelen diğer çalışma arkadaşlarıma kadar herkes için bir rahatlama sebebiydi. Sosyal izolasyonu artırmak ve bu hastalığın yayılmasını önlemek için şu an için elimizden geleni yapmıştık.

Peki evden çalışmak nasıl olacaktı. Takımlar arası iletişim bozulmayacak mıydı? İşleyiş bozulmayacak mıydı? Bozulmasının önüne nasıl geçecektik? İlk akıla gelen Skype, Zoom vb. çözümler oluyor. Ancak bunlar daha çok toplantıları uzaktan yapmamıza bir çözüm olacaktı. Gün içerisindeki iletişimi nasıl sağlayacaktık? Whatsapp grupları mı? yazış yazış nereye kadar, o da pek mümkün değil. Gün içerisindeki iletişim için ise, multiplayer oyun oynayanların vazgeçilmezi Discord ile bu konuya bir çözüm bulduk.

Sanki ofiste yanyana çalışıyormuşcasına kesintisiz, her an ulaşılabilir olabildiğimiz bir çözüm bu. Farklı odalar oluşturarak toplantılarımızı gerçekleştirebileceğimiz bir uygulama olan Discord bu süreci iyi geçirmemizde en büyük role sahip diyebilirim. Ayrıca ekran paylaşma özelliği sayesinde takımların birlikte çalışma olanaklarını da artırıyor.

Bestcloudforme’nin bir uzaktan çalışma günü şöyle:

9:00'da Discord üzerinden daily’lerimiz ile başlıyor, masamızdan bile kalkmadan kendi çalışmalarımıza başlıyor ancak takım takım ayrıldığımız konuşma odalarımızda da iletişimimize devam ediyoruz. Gün içerisinde toplantısı olan arkadaşlar ise farklı toplantı odalarına geçip toplantılarını gerçekleştirebiliyorlar.

Bu süreçte tahminimin çok çok ötesinde bir iletişim kabiliyetiyle çalışmalarımıza aksamadan devam edebiliyoruz. Bizim için farklı bir deneyim oluyor.

Ama tabii bunların ötesinde ofisimizi çok özledik. Umarım en kısa zamanda ülkemizdeki sağlık koşulları normale döner ve bizler de ofislerimize, masalarımıza, çalışma arkadaşlarımızla aynı havayı soluyacağımız çalışma ortamlarımıza kavuşuruz.

Yazımı bitirirken, çalışanlarını düşünerek uzaktan çalışma kararını hızla alan Bestcloudforme’ye teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Herkese sağlıklı günler.

bestcloudforme

bestcloudfor.me

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store