Farmazon’un Ödeme Sisteminin AWS ve Container Dönüşümü

Onur
Onur
May 7, 2020 · 2 min read

Merhaba! Bu yazımızda sizlere eczacıların online pazaryeri olan Farmazon’un ödeme sisteminin, AWS ve Container dönüşüm hikayesinden bahsedeceğiz. Ödeme sistemleri konusunda ülkemizin en deneyimli ekiplerinden biri olan Craftbase’in geliştirmiş olduğu uygulama, Farmazon’un ödeme sisteminin temelini oluşturuyor. Bu projede en önemli anahtar kelimelerimiz güvenlik ve yüksek erişebilirlik oldu. Bu süreçte bizlere destek veren sektörün duayen isimlerinden Craftbase’in Kurucuları Hakan Erdoğan ve Sabri Onur Tüzün, Farmazon’un CTO’su Ahmet Seğmen ve ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Kilometre taşları:

  • Projede her zaman olduğu gibi everything as code perspektifi ile ilerledik.
  • Container cluster olarak AWS Elastic Kubernetes Servisi’ni(EKS) kullandık.
  • CI/CD süreçlerinde Github action kullanarak işlemsel hızımızı artırdık, tek bir ortamdan yönetim ve versiyonlama imkanı sağladık.
  • Kubernetes tarafında paket yönetiminde helm, deployment modelinde Blue Green kullandık.
  • Container imajları için AWS Elastic Container Registry(ECR) servisini kullandık.
  • Container ve Blackbox metrik monitoring için Prometheus, topladığımız metrikleri görselleştirmek için ise Grafana kullandık. EKS ve diğer tüm servislerin monitoring operasyonu içinse cloudwatch, oluşturduğumuz alarmları slack vb. iletişim kanallarını gönderebilmek için AWS Lambda Functions ile AWS SNS servisini kullandık.
  • Log alt yapısı için AWS Elasticsearch Servisi’ni, logları toplamak için ise Fluentd kullandık.

Kazanımlar

  • AWS üzerinde PCI/DSS standartlarına uygun cost optimize bir şekilde esnek , ölçeklenebilir ve yüksek erişilebilir bir alt yapı.
  • AWS üzerinde kesintisiz deployment ile günün her saati sürüm çıkabilme imkanı.
  • 360 derece monitoring hakimiyeti ile problemleri önceden tespit edebilme.

Ekip: Hakan Evkuran, Kaan Murzoğlu,Orhan Gazi Dizdaroğlu, Onur Bayhaner

bestcloudforme

bestcloudfor.me

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store