Flo&Instreet E-Commerce AWS EKS(Elastic Kubernetes Service) Case Study

Berkay Özuygur
Aug 5, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Read this post in English here

Ziylan grubunun en önemli markaları içerisinde olan Flo ve Instreet, e-ticaret alt yapısını Magento2 üzerinde geliştiriyor. Mağazacılık sektöründe lider konumda bulunan organizasyon, aynı performansını e-ticaret ve mobil kanallarda da sürdürmek istiyor. Ölçeklenebilirlik, günün her saati kesintisiz sürüm çıkmak ve yüksek erişebilirlik projedeki en önemli anahtar kelimelerimiz. Kesinti vermeden sürüm çıkmak(zero downtime deployment) Magento2 özelinde çok büyük bir challenge. Ziylan grubu e-ticaret IT direktörü Gökhan Uygun ve RG Bilişimden ekibe yazılım geliştirme liderliği yapan Ozan Akçora’nın desteği ve çevik yaklaşımıyla projeyi 3.5 hafta içerisinde bitirerek canlı ortama çıkarttık. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.

Image for post
Image for post

Kilometre taşları

Kazanımlar

bestcloudforme

bestcloudfor.me

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store