Kolay İK AWS ve Container Dönüşümü

Berkay Özuygur
Apr 20 · 2 min read
Image for post
Image for post

Merhaba! Bu yazımızda sizlere son zamanlarda ülkemizden çıkan en başarılı girişimlerden biri olan Kolay İK’nın AWS üzerinde gerçekleştirmiş olduğumuz container(EKS) ve yazılım yaşam döngüsü(CI/CD) dönüşümünden bahsedeceğiz. Kolay İK, personel yönetimi, performans değerlendirme, bordro ve vardiya gibi süreçleri müşterilerine tek bir platform üzerinden saas modelinde sunarak insan kaynakları süreçlerinin yönetiminde çok büyük bir kolaylık ve değer katıyor. Dönüşüm sürecinde esneklik, ölçeklenebilirlik ve günün her saatinde kesintisiz sürüm çıkabilme en önemli anahtar kelimelerimiz. Süreçte bizlere çok büyük desteği olan Kolay İK kurucuları Efecan ve Gizem’e ve teknik ekipten Furkan’a çok teşekkür ederiz. kolayik.com adresinden Kolay İK uygulamasına ulaşabilirsiniz.

Kilometre Taşları

 • Tüm süreçte everything as code perspektifi ile ilerledik ve gerçekleştirdiğimiz tüm kurulumları, pipeline’ları scm üzerinde tutarak versiyonladık.
 • Farklı dillerde kodlanan uygulamaları Kolay İK ekibi ile koordine olarak Dockerize ettik.
 • Container cluster olarak endüstri standardı olan AWS Kubernetes servisini(EKS) kullandık.
 • Yüksek erişilebilirlik ve güvenlik önlemleri için AWS ALB servisini kullandık.
 • CI/CD süreçleri için tüm yapıyı pipeline as code olarak hazırlayıp helm charts, dockerfile, jenkinsfile gibi dosyaları scm üzerinde versiyonlayarak tuttuk.
 • Ölçeklenebilirlik için K8s hpa, K8s cluster autoscaling ve Aws autoscaling servisini, AWS cost optimizasyonu için farklı node gruplar üzerinden spot instance servisini kullandık.
 • AWS Compute Optimizer servisi ile uygun compute utilizasyonunu takip ediyoruz ve atıl kaynak kullanımının önüne geçiyoruz.
 • Kişisel verilerin kullanımı ve güvenlik önlemleri için AWS IAM ile Kubernetes RBAC servislerini kullanarak veriye erişimi yalnızca Kolayik yönetiminde iam yetkisi olan kullanıcılara atadık.
 • Cloudwatch, Prometheus, Grafana, Elasticsearch servisi, Graylog ve New Relic ile 360 derece monitoring alan hakimiyeti sağladık.

Kazanımlar

 • Aws üzerinde cost optimize bir şekilde esnek , ölçeklenebilir ve yüksek erişebilirli bir alt yapı.
 • Aws üzerinde kesintisiz deployment ile günün her saati sürüm çıkabilme imkanı.
 • 360 derece monitoring hakimiyeti ile problemleri önceden tespit edebilme.

Ekip

Hakan Evkuran, Onur Bayhaner, Gazi Dizdaroğlu, Kaan Murzoğlu.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store