Real Time Personalization and Recommendation with Amazon Personalize

Berkay Özuygur
Jan 23 · 3 min read

Read this post in English here

Kullanıcılarınızın hareketlerine göre machine learning destekli personalization deneyimi sunmak ve aynı şekilde onlara recommendation yapmak istiyorsunuz. Fakat machine learning konusunda pek bir fikriniz yok. İşte tam bu noktada Amazon’un kendi e-ticaret alt yapısında kullandığı Amazon Personalize Servisi’ni kullanarak kullanıcılarınızın hareketlerine göre personalization deneyimi yaratabilir ve onlara recommendation yapabilirsiniz.

McKinsey araştırmasına göre machine learning ile personalization yapan kurumların gelir oranı %5 ile %15 arasında, conversion oranı %10 ile %30 arasında artış gösteriyor. E-ticaret iş yüklerinde, kullanıcılara yüz binlerce veya milyonlarca ürün içerisinden kendilerine uygun içerikleri göstermek ve kişiye özel bir deneyim yaratabilmek oldukça önemli bir konu. Bu deneyimi yaşatabilmek için arka planda çok ciddi çalışmalar gerçekleştirmeli ve buna uygun platformları seçmelisiniz. Her zaman bu konuda uzmanlığa sahip bir ekibiniz olmayabilir. Amazon kendi alt yapısında nasıl personalization ve recommendation yapıyorsa aynı şekilde bu hizmeti AWS üzerinden kullanabilir ve çok başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu yazımda sizlere Amazon Personalize servisini anlatacağım.

How it works?

How it Works — Create Data Set Group

Örnek Data

How it Works — Model Training

How it Works — Create Campaign

Conclusion

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere!

bestcloudforme

bestcloudfor.me

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store