Scrum’ın 3 ayağından Transparency nedir ve Bestcloudforme’de nasıl uygulanıyor?

Onur
Onur
Nov 11, 2020 · 3 min read

Bu yazımda Agile süreçlerinde yürürlüğü sağlamamızda büyük önem taşıyan ve Scrum’ın 3 önemli ayağı transparency(şeffaflık), inspection(gözlem), adaptation(adaptasyon)’dan biri olan transparency’den ve bunu Bestcloudforme’de nasıl uyguladığımızdan bahsedeceğim.

Scrum’ın doğru ve sürekli uygulanmasının kontrolü bu 3 ayağın doğru uygulanmasından geçiyor. Her bir ayağın kendi mekanizması mevcut. Ve bu mekanizmaların çalışır olmasını sağlamak bütüne giden yolda size kolaylık sağlıyor. Transparency; Scrum rollerinin hepsi arasında doğru iletişimin temel taşlarından birini oluşturmakta. Takım içerisindeki her rolün ve yapılan işi denetleyen kişilerin ortak bir paydada birleşmesini hedefler. Yapılacak işin kesin bir sonucunun, BİTTİ(DONE)’sinin olması ve bunun herkes tarafından bilinmesini sağlar.

Peki Bestcloudforme bunu nasıl sağlıyor?

Bestcloudforme kurulduğu günden beri Agile metodlarını mümkün olan en üst seviyede sağlamaya ciddi bir efor sarf ediyor. Gittikçe büyüyen bir yapıda bunu sağlamak zor olsa da “Ağaç yaş iken eğilir” lafının doğruluğunun bir ispatı olarak, büyüdükçe geçmişteki tecrübelerinden de destekle bunu uygulamaya devam edebiliyor.

Şeffaflık ilkesine gelecek olursak; bu ilkenin sağlanmasının önemini başlarda, yapılan işi üstlenen teknik ekibin ve yapılan işi müşteri ile istişareleri doğrultusunda teknik ekiple buluşturan Product Owner’ın, iş bitminde tam olarak aynı BİTTİ tanımında(Definition of DONE) buluşamaması ile anladık. Sprint bitiminde doğru BİTTİ tanımında buluşulamamasının sonucu olarak, zaten efor harcanmış bir işin üzerine tekrar efor sarf etmek, sprintin aksaması veya müşteriye söz verilen zamanda işin tamamlanamaması riski doğdu. Servis hizmeti sağlayan ve Sprint koşan bir firma olarak yapılan işlerin etkisini kısa sürede görebildiğimiz için bu problemin çözülmesi bizim için oldukça kritikti.

Bu stresi bir kenara bırakmak ve doğru iletişim şeklini bulmak için yine Scrum’a ve nasıl uygulandığına döndük. Uygulanması Scrumca zorunlu tutulmayan ancak faydalı görünen Grooming ihtiyacımız olan şeydi. Backlog’un üzerinden geçilen bir sonraki sprinte planlanacak işlerin üzerinden geçilen, işi üstlenecek teknik ekiplerin iş ile ilgili sorularının yanıtlandığı, doğru bir BİTTİ tanımının belirlendiği Grooming’ler başladığı ilk sprintten itibaren bu konudaki sorunlarımızı giderdi.

Etkili bir Grooming için; tüm ekibin katılımı, rookie, associate, professional gözetmeksizin herkesin aklındaki soruyu sorabilmesi, herkesin anladığındnan emin olarak bir BİTTİ tanımının bulunması çok önemli.

Tüm ekibin görebilmesi için Trello Board’unda açılan kartın açıklamasına DoD(Definition of Done) eklenir.

Bestcloudforme olarak sprint takiplerini Trello adlı tool ile sağlıyoruz. Planlama toplantısından önce gerçekleştirdiğimiz Grooming’lerde; Backlog’da bulunan ve bir sonraki sprintte tamamlanması gereken taskların üzerinden konuşulur ve açıklama bölümüne o taskın BİTTİ tanımına uyması için gereken koşul yazılarak kalıcılık sağlanır. Bu sayede Trello Board’umuzda geçmişte tamamladığımız bir iş ile ilgili bilgi edinmek isteyen biri o iş BİTTİ tanımına erişebilir.

Bu uygulama Scrum’ın yürürlüğünün sağlanmasının haricinde ekibe yeni katılan arkadaşlarımızın hızlı bir adaptasyon süreci geçirmelerine, geçmişte bir işin nasıl yapıldığını görmelerine de katkı sağlıyor.

Grooming dışında kalan şeffaflık ilkesi yapı taşları; Daily Scrumlar, Planlama toplantıları, Retrospective toplantıları gün birden beri uygulanıyordu. Dailyler sayesinde ekipçe sprintte “Dün ne yaptım, bugün ne yapacağım?” konusunda birbirimizi aydınlatıyoruz. Groomingler sayesinde oldukça kısalan Planlama toplantılarında Story Point’lerle tasklarımızı puanlıyor ve ekip içerisinde sorumlularını seçiyoruz. Bu puanlama sisteminde adaleti ekibimizin geliştirdiği, kapalı oylama yapmamızı sağlayan uygulama sayesinde sağlıyoruz.

Son olarak Retrospective. Bir sprinti tam anlamıyla bitirmemizi sağlayan etkinlik. Retro toplantıları koşulan sprintin iyi ve kötü yanlarını ekipçe bir araya gelip tartışabildiğiniz, organizasyonunuzun kendi kendini tedavi etmesine olanak sağlayan ve şeffaflığı hissetmenizi sağlayan önemli bir etkinlik.

Şeffaflık ilkesinin yapı taşlarını oluşturan bu etkinliklerden herhangi birinin eksikliği uzun vadede organizasyonunuzda bir şeylerin yolunda gitmemesine sebep olacaktır. Tavsiyem; bunları yapıyorum artık yeterli demeden kim nerde nasıl uyguluyormuş şeklinde düşünüp hep daha iyisini uygulamaya çalışmak olacaktır. Scrum kesin kuralları olan bir metottan ziyade bir çerçeve. Organizasyon yapınıza, işinize en uygun scrum uygulamasını zaman içinde bulacağınızı düşünüyorum.

bestcloudforme

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store