Scrumban ile Devops

Berkay Özuygur
Mar 25 · 3 min read

Herkese merhaba, bir süredir scrumban konusu ile ilgili bir şeyler yazmak istiyordum. Yaşadığımız bu karantina günlerinde biraz vakit ayırıp yazımı tamamlayabildim.

Image for post
Image for post

Öncelikle biz neden böyle bir metod kullanma ihtiyacı duyduk? ondan bahsedeyim. Organizasyonun içerisine veya dışarıya devops, operasyon, sistem ve benzer süreçlerde servis veren takımların genel bir sorunu vardır. Müşterileri, bir ürün geliştiren teknik ekiplerdir ve sprint koşarlar. Servis veren ekiplerden de bu yönde işlerini erkenden teslim etmelerini beklerler. Bu sebeple klasik Scrum ile sprint koşma metodu, servis veren ekipler için pek uygun olmaz. Genelde bu takımlar kanban metodu ile çalışırlar. Ama bana kalırsa Kanban Metodu’nun da esneklik kısmında bir takım eksikleri var(Taskların eforu, aylık&haftalık programlar vb.). Günün sonunda baktığınız zaman bir organizasyon içerisinden farklı dinamikleri olan farklı ekiplerin, aynı amaç için koştuğu ortak bir hedef vardır. Bu ekiplere iyi bir servis sunabilmek için Scrum ve Kanban Metodları’nı bir arada kullandığımızda ise ortaya sıkı çevik bir yöntem çıkıyor; Scrumban!

Image for post
Image for post

Biz Nasıl Yapıyoruz?

Öncellikle organizasyon yapımız scrum tribe modelinde. Yatayda ve dikeyde takımlarımız var(chapter&squad).

Image for post
Image for post

Haftalık Sprintler

Sprintleri dikey takımlar(squad) bazında koşuyoruz. Bununla birlikte bütün kartları poker mantığı ile puanlıyoruz. Bir kişinin en fazla alabileceği puan sayısı kendi dinamiğimize göre önceden belirlenmiş durumda. Böylelikle bir kişinin ve takımın haftalık kapasitesini belirleyebiliyoruz ve backlogumuzu ve planlamalarımızı buna göre yapıyoruz.

Product Owner’ın Önemi

Kısaca PO’lar olarak tabir ettiğimiz kişiler gerçekte bir işin ilerlemesi için çok kilit kişiler. Servis verilen ekipler ile veren ekip arasındaki köprü vazifesini üstleniyor ve tüm planlama işlerini yürütüyorlar. Scrumban modelinde bu roldeki arkadaşların teknik bilgi kasının güçlü olması çok önemli.

Image for post
Image for post

Tasklar

Taskları mümkün olduğu kadar alt kırımlarına ayırmaya çalışıyoruz. Yani deploymentlar’ı iyileştireceğim diye bir kartı aylarca backlogda veya board üzerinde süründürmüyoruz:) Peki alt kırılımlarına nasıl ayırıyoruz? Bizim için bir işin “definition of done” ı çok önemli. İşin teslim edilebilir olması için ne gerektiğini çıkartıp ona göre işi alt kırılımlara bölüyoruz. Bu bize büyük bir işi küçük dilimlere bölerek kolayca bitirebilmemize yarıyor.

Ticket’lar ile Başa Çıkabilme

Servis işinde önüne geçilemeyecek bir ticket ve incident durumu mevcut. Bunları bir şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Ekibimizde her bir kişinin üstlenebileceği toplam puan haftalık en fazla 2,5 günlük eforuna tekabül ediyor. Bu sayede de ekip üyeleri kalan zamanlarında ticketlara destek verebiliyorlar. Ticketlardaki işler acil değil ve 2 saatin üzerinde ise sprint planlamasına dahil ediyoruz. 2 saatin altında süren işleri boarda dahil etmiyoruz.

Kendimizi nasıl geliştiriyoruz?

2 sprinte bir takımlar içerisinde retrolar düzenliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz retrolarda havalandırmalar kötü, yemekler şöyle gibi konuların yerine iş yapış şeklimiz hakkında tartışıyoruz ve kendimize aksiyon planları çıkartıyoruz. Bu şekilde birçok konuda farkındalığımız gelişiyor.

Image for post
Image for post

Sonuç olarak özetlemek gerekirsek, müşterileri teknik ekiplerden oluşan devops ve operasyon ekipleri için Scrumban Metodu ile servis vermenin hem ölçümleme, ölçeklenebilme hem de iş tesliminde çevik ve hızlı olma anlamında diğer yöntemlere göre çok daha başarılı ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store