PERSONVERNERKLÆRING

Robert Sasak
Nov 28, 2017 · 2 min read

Bilsnakk er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine brukere på en forsvarlig måte. Her kan du lese om hvordan vi samler inn, benytter og beskytter informasjon om våre brukere.

Informasjonskapsler og analyseverktøy

Bilsnakk bruker ulike analyseverktøy og lagrer informasjonskapsler (cookies) på bilsnakk.no (med tilhørende nettsteder). Informasjonskapsler er små tekstfiler som våre nettsteder lagrer på din datamaskin, slik at vi kan gjenkjenne deg som bruker og gi deg tilpasset innhold og tjenester når du besøker nettstedene våre. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger.

Ved å besøke vår nettsteder samtykker du i at vi benytter informasjonskapsler/cookies, slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse.

Vi bruker følgende analyseverktøy og tredjepartsløsninger:

  • Google Analytics
  • Facebook Analytics

Google Tag Manager benyttes til å organisere og styre script som kjører på våre nettsteder.

Vi lagrer følgende informasjonskapsler:

sessionid

Behandles av: Bilsnakk

Brukes til å gjenkjenne brukeren og tilby en personlig tilpasset opplevelse på våre nettsider.

csrftoken

Behandles av: Bilsnakk

Brukes ved utfylling av skjemaer (for eksempel ved innmelding) for å bekrefte at skjemaet ble sendt fra våre nettsteder. Dette motvirker tilfeller der en tredjepart forsøker å lure brukeren med et cross-site request forgery-angrep.

__utm*

Behandles av: Bilsnakk og eksterne leverandører

Brukes i Google Analytics for å registrere og analysere besøksstatistikk på nettstedene våre. Informasjonen som lagres i Google Analytics inneholder ikke identifiserbare personopplysninger, men aggregert statistikk om brukerenes bevegelser og oppførsler på nettsidene. Vi bruker denne informasjonen til å forstå hvordan besøkende opplever nettstedet og forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet vårt.

Dersom du ikke samtykker til lagring av disse informasjonskapslene, må du deaktivere funksjonen gjennom innstillingene i din nettleser.

Facebook Pixel (se Facebooks cookie policy)

Behandles av: Bilsnakk, Facebook og samarbeidspartnere

Vi bruker Facebook Conversion Tracking Pixel til å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på Facebook.

Les mer om annonser på Facebook og hvordan du selv kan justere dine personlige innstillinger på Facebook.

Bruk og videreformidling av personopplysninger

Når du melder deg inn i Bilsakk ber vi om personopplysninger fra deg. Bilsnakk er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine medlemmer og brukere på en forsvarlig måte, i samsvar med personvernloven.

Bilsnakk kan bruke dine personopplysninger for kommunisere med deg vedrørende ditt medlemskap eller din bruk av Bilsnakks tilbud og tjenester.

Sikkerhet

Bilsnakk tar digital sikkerhet på alvor. All utveksling av personopplysninger sendes kryptert med såkalt SSL. Utveksling av kredittkortinformasjon ved nettbetaling håndteres av våre leverandører av betalingsløsninger.

Do Not Track

Dersom du aktiverer Do Not Track-funksjonen i din nettleser, vil vi etter beste evne skru av all sporing av ditt besøk på våre sider. Per dags dato iverksetter vi følgende tiltak:

For mer informasjon om Do Not Track, se http://donottrack.us/

Bilsnakk

Biler snakker sammen

Robert Sasak

Written by

Bilsnakk

Bilsnakk

Biler snakker sammen

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade