What is Blockchain Technology ?

bitkub.com
May 4, 2018 · 1 min read

อะไรคือ Blockchain Technology ?

Blockchain คือสมุดบัญชีสาธารณะ สำหรับทุกธุรกรรมการโอนเงิน โดยใช้ระบบ P2P ที่ทุกคนสามารถเปิดดูการเคลื่อนไหวต่อธุรกรรมได้อย่างโปร่งใส และ มีความเป็นส่วนตัวไปใน


มันทำงานยังไง ?

1. บุคคล ทำการขอโอนเงิน

2. คำขอถูกกระจายขึ้นบนเครือข่าย สู่คอมพิวเตอร์ในระบบ เรียกว่า node

3. หลังจากการยืนยัน ธุรกรรมนี้จะถูกจับรวมกับธุรกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างข้อมูลเป็น block สำหรับสมุดบัญชีสาธารณะ

4. Node ในระบบจะทำการยืนยันความถูกต้องของทุกธุรกรรมใน block โดยการแก้สมการต่างๆ

5. Block ใหม่จะถูกเพิ่มลงไปใน blockchain อย่างถาวรและไม่สามารถถูกแก้ไขได้

6. การโอนเงินเสร็จสมบูรณ์ ด้วยระบบ blockchain

Reference: www.bitkub.com

bitkub.com

Written by

Bitkub.com is a new generation digital asset and cryptocurrency exchange platform that offers advanced cryptocurrency exchange services

Bitkub.com

www.bitkub.com

bitkub.com

Written by

Bitkub.com is a new generation digital asset and cryptocurrency exchange platform that offers advanced cryptocurrency exchange services

Bitkub.com

www.bitkub.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store