What is Blockchain Technology ?


อะไรคือ Blockchain Technology ?

Blockchain คือสมุดบัญชีสาธารณะ สำหรับทุกธุรกรรมการโอนเงิน โดยใช้ระบบ P2P ที่ทุกคนสามารถเปิดดูการเคลื่อนไหวต่อธุรกรรมได้อย่างโปร่งใส และ มีความเป็นส่วนตัวไปใน

มันทำงานยังไง ?

1. บุคคล ทำการขอโอนเงิน

2. คำขอถูกกระจายขึ้นบนเครือข่าย สู่คอมพิวเตอร์ในระบบ เรียกว่า node

3. หลังจากการยืนยัน ธุรกรรมนี้จะถูกจับรวมกับธุรกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างข้อมูลเป็น block สำหรับสมุดบัญชีสาธารณะ

4. Node ในระบบจะทำการยืนยันความถูกต้องของทุกธุรกรรมใน block โดยการแก้สมการต่างๆ

5. Block ใหม่จะถูกเพิ่มลงไปใน blockchain อย่างถาวรและไม่สามารถถูกแก้ไขได้

6. การโอนเงินเสร็จสมบูรณ์ ด้วยระบบ blockchain

Reference: www.bitkub.com