API — İstemci Anahtarı Oluşturma

bitödeme
bitödeme
Jan 2, 2018 · 2 min read

Bitödeme ile entegre olabilmek, RESTFul API servislerini kullanabilmek ve cüzdanınızı rahatça yönetebilmek için API anahtarına ihtiyacınız olacaktır. API anahtarı sadece geliştiriciler için kullanılacağında normal menü de yer almamaktadır. Aşağıdaki Adımları uygulayarak API anahtarı oluşturabilirsiniz:

Önce sisteme kendi email ve şifrenizi kullanarak giriş yapınız:

Image for post
Image for post

Daha sonra sol menü’den ‘Tercihler’ sekmesine gidiniz ve ‘Geliştirici Menüsü’nü açık hale getiriniz:

Image for post
Image for post

Son olarak eklenen yeni ‘İstemciler’ menüsünü kullanarak istemci anahtarı oluşturabilirsiniz. İstemci ismi sistemde eşsiz bir değerdir bu nedenle başka bir kullanıcı sizden önce o ismi almış ise başka bir isim kullanmanız gerekecektir.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Son ekranda gördüğünüz Key ve Secret değerleri sizin API Key ve Secret değerlerinizdir. Sorun yaşadığınız takdirde ya da öneriniz olduğuzda yorum yapmaktan çekinmeyiniz. Entegrasyonunuzu kolaylaştırmak için yardımcı olmaya her zaman hazırız.

Bitödeme Ekibi

bitodeme

Bitödeme yayınları

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store