Bitödeme Nedir?

bitödeme
bitödeme
Jan 2, 2018 · 1 min read

Bitödeme Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve tek ‘E-ticaret platformlarının Bitcoin ile Türk Lirası karşılığında ödeme kabul etmesini’ sağlayan Tübitak 1512 yatırımıyla yapılmış, iki boyutlu güvenliğe sahip, blockchain kullanan bir ARGE çalışması ürünüdür.

Bitödeme Resmi Logosu

Bitödeme; Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle entegre olabilmenizi sağlayan bir yazılım çözümüdür. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin komplike ve dağınık çözümlerini, tek bir çatı altında toplayıp Türk Lirası ve diğer para birimleri karşılığında kolayca Bitcoin ile ödeme almanızı sağlamaktadır.

Bitödeme’yi hemen denemek için test platformumuza https://alpha.bitodeme.com adresinden 5 saniyede üye olarak başlayabilirsiniz. Bitödeme test platformu hakkında bilgi almak için https://medium.com/bitodeme adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bitödeme ürünü entegrasyonları kolaylaştırmak için RESTFul API servisi, Ruby Client SDK ve eklentiler ile 1 Ekim 2017 tarihinde hizmete girmiştir.

Bitödeme Ekibi

bitodeme

Bitödeme yayınları

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store