Bitödeme Nedir?

bitödeme
bitödeme
Jan 2, 2018 · 1 min read

Bitödeme Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve tek ‘E-ticaret platformlarının Bitcoin ile Türk Lirası karşılığında ödeme kabul etmesini’ sağlayan Tübitak 1512 yatırımıyla yapılmış, iki boyutlu güvenliğe sahip, blockchain kullanan bir ARGE çalışması ürünüdür.

Image for post
Image for post
Bitödeme Resmi Logosu

Bitödeme; Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle entegre olabilmenizi sağlayan bir yazılım çözümüdür. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin komplike ve dağınık çözümlerini, tek bir çatı altında toplayıp Türk Lirası ve diğer para birimleri karşılığında kolayca Bitcoin ile ödeme almanızı sağlamaktadır.

Bitödeme’yi hemen denemek için test platformumuza https://alpha.bitodeme.com adresinden 5 saniyede üye olarak başlayabilirsiniz. Bitödeme test platformu hakkında bilgi almak için https://medium.com/bitodeme adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bitödeme ürünü entegrasyonları kolaylaştırmak için RESTFul API servisi, Ruby Client SDK ve eklentiler ile 1 Ekim 2017 tarihinde hizmete girmiştir.

Bitödeme Ekibi

bitodeme

Bitödeme yayınları

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store