Bitcoin(BTC) Ödemelerini Kolayca Kabul Edin

bitödeme
bitödeme
Jan 1, 2018 · 1 min read

Bitcoin kolay ve hızlı transfer edilebilmesi, sahte ödemelerin olmaması ve dünya genelinde geçerliliğinin artması nedeniyle elektronik ticarette daha yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.

Bitcoin sanal para birimini elektronik ticarette kolayca kabul edebilmeniz için Bitödeme ekibi olarak kolay entegrasyon eklentileri oluşturduk. Bu eklentileri kullanarak işletmeniz için herhangi bir teknik bilgiye sahip olmadan Türk Lirası karşılığında Bitcoin kabul etmeye başlayabilirsiniz.

Eğer kullandığınız elektronik ticaret yazılımı bu entegrasyonlar arasında yer almıyorsa RESTful API’mizi kullanarak kendi entegrasyonunuzu oluşturabilir ya da teknik destek ekibimizle e-posta aracılığıyla iletişime geçip yardım alabilirsiniz.

Test platformumuzda(https://alpha.bitodeme.com/) hemen şimdi ücretsiz hesap oluşturarak testnet Bitcoin’leri ile ödeme alma işleminizi test edebilirsiniz.

Unutmayınız ki; testnet platformundaki Bitcoin’lerin maddi bir karşılığı bulunmamaktadır sadece sizlerin entegrasyon sırasında transfer ücreti ödememeniz ve sistem üzerinde gönül rahatlığıyla oynamanız için servisi sunulmuştur. Testnet Bitcoin’lerine ihtiyaç duyuyorsanız, ‘Ücretsiz Testnet Bitcoin’leri nasıl edinebilirim?’ yazımıza bakmanızı öneririz. API anahtarı oluşturmak için bu yazımızı okuyabilirsiniz.

Örnek bir ödeme alma demo çalışması: https://medium.com/bitodeme/e-ticaret-siteniz-i%CC%87%C3%A7in-ad%C4%B1m-ad%C4%B1m-%C3%B6rnek-bitcoin-%C3%B6deme-sayfas%C4%B1-olu%C5%9Fturma-b8807f35d0fb

Bol kazançlar dileriz!

Bitödeme Ekibi

bitodeme

Bitödeme yayınları

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store