BitOffer quyền chọn nhi phần sẽ trực tuyến, thời đại hữu nghị của khu vực coin đến rồi

BitOffer
BitOffer
Oct 18 · 3 min read

Trong vào khu vực coin đã cò lâu rồi, các bạn có phát hiện sự người kiếm tiền thiếu quá. Khi từ bắc đầu trong vào thị trường coin mua cái gì cũng được kiếm tiền, thị trường rất hot trong lúc đó bằng nhau với thị trường cướng mạnh chứng khoán chuyển thống , hình như không mua coin không kịp được trào lưu. Khi trước thường xuân được xem người ta chơi cổ phiếu ở xe buyết hoặc gì khắc. Nhưng bây giờ có thể xem được chỗ nào cũng đều chơi coin .

Nhưng theo ngày tháng trôi qua,các loại coin không khí được ra mắt và các loại ba hoa ,mới mở cửa thì quay lại điểm 0. Hình như mọi người đều thấy nó là không kiếm tiền được ,bộ phần lới là thua thôi ,đừng nói kiếm tiền 100 lần hoặc 1000lần , nó phản ấn sự thật là thị trường đang bị suy.

Theo với thị trướng dần dần bị suy yếu , hợp đồng mới được đến điểm đỉnh. So sánh với giao dịch coin chỉ được mua phướng hứng đơn ,bởi vì là có thể mua tăng hay giảm đều đuọc tùy chọn đòn bẩy lên tới 100lần . Nghe nói là thơm quá được mở rộng lợi nhuận và rủi ro. Nếu làm không tốt thua hết vốn chỉ là một giây thôi . Nguyên nhân khắc là giá Bitcoin bẩn thân biến động lới quá. Bất luận mua tăng hay giảm ,xác xuất thua lới hơn.

Chẳng không cò cách được kiếm tiền hay sao ? Không phải ,bất luận thị trương như sao đều cò phương pháp chơi ,nhưng bạn chưa tìm đuọc thôi. Cón cò cơ hội tốt đến rồi ,đó là quyền chọn.Nó là trên cơ bản công cụ phái sinh chứng khoán.So sánh với hợp đồng có một vài khắc biệt .Gần đây BitOffer sẽ ra mắt quyền chọn ,đặc điểm đó là “Rủi ro có hạn ,lợi nhuận không hạn ”với không cần đặc cọc và phí thủ tục.Chu kỳ hợp đồng có 2 phút, 5phút,15 phút ,1 tiếng .Chi phí thời gian thấp hơn ,bất luận ở chỗ nào hoặc giờ nào đều được chơi quyền chọn . Thời hạn được thanh toán tự động,không cần theo dõi.

Ví dù : giá BTC là 8500$, bạn dự toán phương hướng là giảm sau 1 tiếng tương lai. Nến bạn mua một cái qyuền chọn với chu kỳ 1 tiếng mất 4 USDT. Quả nhiên không ngoại dự toán của bạn BTC giảm sâu khoảng 500$ , thời hạn đến sẽ được thanh toán tự động ,vậy bạn sẽ thắng được 500$. Nếu bạn dự toán phương hứng sai thì bạn chỉ thua 4USDT thôi. Nó là rủi ro có hạn ,lợi nhuận không có .BitOffer sẽ ra mắt quyền chọn toàn diện , BitOffer với ưa thế bằng cách rủi ro thấp và lợi nhuận cao trở nên thị trường chính trong tương lai.

BitOffer Vietnam

This is a blog dedicated to informing BitOffer Vietnam speaker users about the latest news and updates of our project. BitOffer is an STO exchange that allows millions of dollars in securities to migrate to the blockchain.

BitOffer

Written by

BitOffer

BitOffer Vietnam

This is a blog dedicated to informing BitOffer Vietnam speaker users about the latest news and updates of our project. BitOffer is an STO exchange that allows millions of dollars in securities to migrate to the blockchain.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade