Không phải chiếm lợi nữa !! 1 BTC chỉ cần 5$ thôi trên sàn giao dịch BitOffer

BitOffer
BitOffer
Oct 22 · 2 min read

Dạo này ,sàn giao dịch BitOffer là một phái sinh chứng khoán mới ra mắt quyền chọn chính thức .Một hợp đồng chưa đủ 5$ . Tin tức mới ra các người dùng bày tỏ không thể chờ đợi được để trải nghiệm. Tính năng lớn nhất của sản phẩm này là nó có cơ hội đạt được tới 1000 lần thu nhập đòn bẩy bất kể thị trường tăng trưởng hay thị trường gấu. Đồng thời, không cần ký quỹ, không có phí xử lý, thu nhập cao và rủi ro có thể kiểm soát được, nó rất hấp dẫn. Lucian, nhà phân tích chính tại Bitoffer Exchange, nói rằng hoạt động kinh doanh tùy chọn Bitcoin đã được đưa ra để cung cấp cho các nhà đầu tư công cụ phòng ngừa rủi ro chính xác và bổ sung, cũng như làm phong phú thêm giao dịch của thị trường.

Tùy chọn bitoffer cung cấp 4 chu kỳ :2 phút, 5 phút, 15 phút, 1 tiếng v.v … Chu kỳ tùy chọn khi người dùng đặt hang quyền chọn. Ví dụ: khi Bitcoin hiện có giá là 8.000 đô la, sau khi phân tích, bạn nghĩ rằng Bitcoin sẽ giảm trong giờ tiếp theo, do đó bạn có chu kỳ đặt hàng trong một giờ và mất 5 đô la (USDT). Chắc chắn, như bạn có thể mong đợi, Bitcoin đã giảm 500 đô la trong giờ tiếp theo của hóa đơn và hệ thống sẽ tự động hết hạn sau 1 giờ hết hạn. Bạn không cần thao tác thủ công, bạn sẽ nhận được lợi nhuận 500$ khi hết hạn.

Xem xét rằng một số bạn bè có thể không biết nhiều về các trường hợp trên, tôi đã so sánh các tùy chọn và điểm của Bitoffer, có vẻ như tương đối trực quan.

Sự khác biệt giữa các option và Spot là như sau:

Sau khi so sánh như vậy, bạn sẽ thấy rằng option rõ ràng là tốt hơn so với spot. Khi doanh thu là như nhau, tiền gốc và rủi ro phải trả nhỏ hơn nhiều, và option không cần bất kỳ chi phí liên quan nào. Tại sao không làm điều đó? Nếu vị trí đầu tiên Spot là Binance, thì Futures là Bitmex đầu tiên và option đầu tiên là BitOffer!

Điều đáng chú ý là trang web chính thức đã mở trải nghiệm tài khoản demo. Dự kiến giao dịch thực sự sẽ được mở chính thức vào ngày 28 tháng 10 và người dùng đăng ký trong thời gian này sẽ nhận được phần thưởng là 10$.

BitOffer Vietnam

This is a blog dedicated to informing BitOffer Vietnam speaker users about the latest news and updates of our project. BitOffer is an STO exchange that allows millions of dollars in securities to migrate to the blockchain.

    This is a blog dedicated to informing BitOffer Vietnam speaker users about the latest news and updates of our project. BitOffer is an STO exchange that allows millions of dollars in securities to migrate to the blockchain.

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade