Jak mít v Trezoru stovky kryptoměn a tokenů?

Jiří Chlebus
Nov 19, 2017 · 4 min read
Image for post
Image for post

Privátní klíč = tvůj coin

A tady přichází Ethereum

ERC-20 tokeny na Ethereum platformě

Image for post
Image for post
Některé ERC-20 tokeny

Jak to vypadá v praxi?

Pojďme si to ukázat ještě v Myetherwallet

Image for post
Image for post

Jak poslat ERC-20 token někam dál?

Drobné zamyšlení: jelikož existuje několik tisíc ERC-20 tokenů a pro jejich pohyby je potřeba ETH jako palivo, vyplatí se mít nějaké ETH jako dlouhodobý HODL?;)

Image for post
Image for post

A to je teprve začátek…

Tak šup s těmi alty do Trezoru

Zvažuješ Trezor?

TIP: Trezor One je nyní o 23% levnejší

Image for post
Image for post

Byl tento článek užitečný? Pošli ho dál. Chceš nás podpořit? Pošli nám donate. Máš už nějaké ERC dvacítky? Napiš nám do komentáře své favority:)

Bitperia Stories

Články CZ a SK autorů o bitcoin technologiích

Jiří Chlebus

Written by

Designér na volné noze (www.jirichlebus.cz) a spoluzakladatel @bitperia. Blogger (blog.jirichlebus.cz) a #bitcoin nadšenec.

Bitperia Stories

Články CZ a SK autorů o bitcoin technologiích

Jiří Chlebus

Written by

Designér na volné noze (www.jirichlebus.cz) a spoluzakladatel @bitperia. Blogger (blog.jirichlebus.cz) a #bitcoin nadšenec.

Bitperia Stories

Články CZ a SK autorů o bitcoin technologiích

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store