Návod, jak vyplácet mzdu v bitcoinech

Pavel Urbaczka
Mar 13, 2018 · 7 min read

Pokud jste podnikatelem a máte zaměstnance (nebo naopak jste zaměstnancem) a líbilo by se Vám část mzdy vyplácet (resp. dostávat) v bitcoinech, právě pro Vás jsme připravili tento kompletní návod.

Zvládnu to?

Určitě to zvládnete! Nemusíte se bát, není to nic extra složitého. Pokusíme se Vás v tomto příspěvku stručně provést celým procesem, a to jak z právního, tak i praktického pohledu.

Věříme, že si pro úspěšnou realizaci vystačíte s návodem v tomto článku a případné detaily dořešíte s Vašimi IT techniky/právníky.

Je to legální?

Ano, poskytování části mzdy ve formě bitcoinu je v souladu s českou legislativou včetně zákoníku práce. Existují však určitá omezení, na která bychom Vás rádi upozornili.

Co je naturální mzda?

Zákoník práce s ohledem na svou etatistickou a ochranářskou povahu bohužel neumožňuje zcela zapomenout na českou korunu a přejít na bitcoin.

Dle § 109 odst. 2 zákoníku práce je však umožněno vyplácet část mzdy plněním peněžité hodnoty, tzv. naturální mzdou. Naturální mzdou jsou mimo jiné míněna i jiná materiální plnění, pod něž lze podřadit i bitcoin.

Jaké jsou podmínky poskytování naturální mzdy?

Bližší podmínky pro poskytování naturální mzdy upravuje ustanovení § 119 zákoníku práce, přičemž se jedná o:

1) Souhlas zaměstnance a uzavření individuální dohody o podmínkách jejího poskytování (např. dodatek k pracovní smlouvě nebo samostatná dohoda o poskytování naturální mzdy);

2) Rozsah naturální mzdy (ve vztahu k celé mzdě) musí být přiměřený potřebám zaměstnance. Přiměřenost se posuzuje vůči osobním poměrům zaměstnance a prospěchu zaměstnance a jeho rodiny. Tímto požadavkem zákon reaguje především na případy, kdy daná naturální odměna ve větším rozsahu nemá pro zaměstnance ekonomický význam (např. jej není schopen účelně využít);

3) Alespoň část mzdy musí být vyplacena v zákonných penězích (tj. v Kč). Jelikož bitcoin není současnou právní úpravou považován za zákonné platidlo, není možné vyplácet mzdu v bitcoinech v rozsahu celé mzdy (lze tak učinit pouze v částečném rozsahu).

Zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnanci mzdu v Kč nejméně ve výši odpovídající příslušné sazbě minimální mzdy pro všechny pracovněprávní vztahy (podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. činí od 1.1.2018 min. mzda 12.200,- Kč za měsíc nebo 73,20 Kč/h pro plný úvazek 40 hodin týdně), nebo v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace nebo nedošlo k uzavření kolektivní smlouvy (popř. uzavřená kolektivní smlouva neobsahuje ujednání o mzdách), ve výši příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Při respektování výše uvedených podmínek je možné poskytovat zaměstnancům část mzdy ve formě bitcoinů.

Jak stanovím hodnotu naturální mzdy v bitcoinech?

Výše naturální mzdy se vyjadřuje v peněžní formě tak, aby odpovídala obvyklé ceně. Stanovení ceny obvyklé se přitom řídí zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

V případě bitcoinu máme za to, že ke stanovení obvyklé hodnoty by mohlo být využito zjištění průměrné kurzové hodnoty, a to k okamžiku jeho vyplacení zaměstnanci nebo předem stanovenému okamžiku před výplatou.

Nabízí se např. použití kurzů uvedených na webu coinmarketcap.com (kde naleznete i historická data za účelem následné kontroly), resp. Bitcoin Reference Rate (BRR), kterou využívají na CME pro účely bitcoinových futures kontraktů (byť zde je to horší se zpětnou dohledatelností).

Příklad: Můžete se např. dohodnout, že Váš zaměstnanec dostane část mzdy v hodnotě 5.000,- Kč měsíčně v bitcoinech. V dohodě přitom stanovíte, že počet bitcoinů odpovídající této hodnotě bude vypočítán dle kurzů k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který daná mzda náleží.

Je naturální mzda součástí hrubé mzdy?

Poskytnutá naturální mzda (hodnota bitcoinů) je součástí hrubé mzdy zaměstnance zúčtované mu k výplatě za práci v rozhodném období, která je mj. základem pro výpočet průměrného výdělku. Zahrnuje se rovněž do vyměřovacího základu pro výpočet a odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Pro úplnost zároveň uvádíme, že poskytnutí naturální mzdy je daňově uznatelným nákladem části mzdy podle § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů (je-li daňově uznatelná i zbývající část mzdy) — viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR č.j. 2 Afs 45/2003–118.

Jaký je tedy postup? Co konkrétně musím udělat?

Vysvětlili jsme si, že bitcoin můžete svým zaměstnancům vyplácet v rámci mzdy a jaké podmínky musíte dodržovat. Rozhodnete-li se celý postup realizovat, nabízí se následující kroky:

1) Souhlas zaměstnance

V prvé řadě byste měli u svých zaměstnanců zjistit, zda o vyplácení části mzdy v bitcoinech mají zájem (a budete možná překvapeni jejich pozitivní reakcí).

2) Dodatek k pracovní smlouvě

Souhlasí-li Vaši zaměstnanci, mělo by následně dojít k uzavření dodatku k pracovní smlouvě mezi zaměstnavatelem a dotčeným zaměstnancem (případně uzavření samostatné dohody o poskytování naturální mzdy).

Dodatek by měl obsahovat individuální souhlas s poskytováním naturální mzdy a konkrétní podmínky poskytování naturální mzdy, tj. zejména stanovení části mzdy, které bude vyplacena v naturální podobě, způsob vyplacení (včetně bitcoinové adresy zaměstnance) a mechanismus výpočtu hodnoty vyplácených bitcoinů.

Vzor: Pro inspiraci si můžete zde stáhnout jednoduchý vzorový dokument (před jeho využitím nicméně konzultujte svého právníka, aby smlouvu upravil dle Vašich specifik).

3) Hotovo!

Výborně, nyní jste smluvně připraveni na to, aby Vaši zaměstnanci obdrželi část mzdy v bitcoinech. Už nemusíte mít strach, že byste výplatou v bitcoinech porušovali české pracovní právo. Co dál?

Jak bitcoiny pořídím?

Abyste měli co vyplácet, je nutné bitcoiny získat do Vašeho majetku.

Bitcoiny lze aktuálně pořídit na řadě kryptoměnových burz, ve směnárnách nebo i v bitcoinových automatech. Pracujete-li s českými korunami, můžeme aktuálně doporučit např. SimpleCoin nebo EasyCoin.

Pokud pořizujete bitcoiny na právnickou osobu (máte např. s.r.o.), obvykle budete muset projít verifikačním procesem u předmětného prodejce. S tímto Vám pomůže provozovatel dané služby (prodejce).

Alternativou je samozřejmě pořízení bitcoinů cestou akceptace za vlastní služby a zboží (které Vás mimo jiné činí nezávislými na třetích službách) nebo jednorázový nákup od jiné třetí osoby (která bitcoiny neprodává v rámci své podnikatelské činnosti). Obchodníků přijímajících kryptoměny za své služby je přes 280 v Bitperia Boardu.

Jak mám provádět transakce?

Tak už tedy máte podepsaný smluvní dokument i bitcoiny k jejich vyplácení. Pojďme tedy první výplatu realizovat.

Pokud jste např. stanovili, že počet bitcoinů odesílaných zaměstnancům bude určen dle kurzů k poslednímu dni kalendářního měsíce, měli byste k tomuto dni zjistit použité kurzy a výpočet zaznamenat a založit do účetnictví.

Ve stanovený den výplaty (odeslání) následně provedete předmětnou bitcoinovou transakci a z některého z blockchain explorerů (např. Blocktrail vytváří při tisku dokumenty v rozumném formátu) pořídíte doklad o provedení transakce (opět pro účely evidence a účetnictví).

TIP: Ačkoliv bitcoinové peněženky prozatím neumí provádět automatizované výplaty, např. Trezor implementoval možnosti, které Vám vyplácení zjednoduší a zároveň ušetří transakční poplatky. Jedná se o tzv. batching, což je sdružení více transakcí do jedné. Při vytváření transakce můžete zadat adresy všech Vašich zaměstnanců a odeslat bitcoiny v rámci jediné transakce. Viz následující obrázek:

Co s těmi bitcoiny mám dělat?

V této fázi již umíte bitcoiny pořídit a v souladu s českým právním řádem odesílat zaměstnancům.

To je skvělé, nicméně i přesto by mnoho z Vás mohlo mít z uložení a správy bitcoinů strach. Obvyklé otázky jsou typu: Kam mám ty bitcoiny dát, není to nebezpečné? Neukradne je někdo? Nezmizí? A co když zmizí, co s tím?

Ano, s bitcoiny musíte zacházet opatrněji než s vlastním účtem u banky. Pokud však dodržíte elementární pravidla bezpečnosti, pravděpodobně záhy odhalíte jejich kouzlo a bance se příště rádi vyhnete.

Opatření, která byste měli při používání bitcoinů ve Vaší organizaci přijmout jsou dvojí povahy, a sice:

1) Technické zabezpečení

Základem je uchovávat bitcoiny v tzv. hardwarové peněžence (můžeme doporučit Trezor). Zejména si nezapomeňte zálohu (tzv. recovery seed) uložit na bezpečné místo, ke kterému nikdo nemá přístup.

Pokud budete uchovávat větší obnosy, je vhodné využít nejen HW peněženky, ale i tzv. multisignature adresy. Multisignature adresy Vám umožní, aby provedené transakce vždy muselo potvrdit více osob, čímž snížíte riziko zneužití nebo vykradení Vaší peněženky. Doporučit můžeme např. peněženku Electrum, která je pro tyto účely poměrně šikovná a umí kombinovat multisig s HW peněženkou.

Příklad: Praktickým příkladem může být rozdělení uložení prostředků ve Vaší organizaci na (i) Trezor obsluhovaný jedou osobou, ve kterém jsou uloženy prostředky v hodnotě do 100.000,- Kč a (ii) Multisignature adresu, na kterou posíláte veškeré přebytečné prostředky. Pokud byste chtěli provést transakci z multisig adresy, budou ji muset autorizovat např. 2 ze 3 stanovených osob (případně jiný počet, který si sami zvolíte).

2) Interní předpis

Vzhledem k tomu, že ztracených bitcoinů se stěží domůžete, je dále vhodné interně stanovit postupy, které se nakládání bitcoinů týkají, a to např. sepsáním metodiky/interního předpisu.

Typicky by takový předpis měl stanovit rozdělení pravomocí ve Vaší organizaci, popsat postupy při provádění transakcí, určit transakční limity, či stanovit nároky na provádění záloh a jejich umístění jakož i konkrétní reakce v možných problematických situacích.

Tento dokument samozřejmě nemusíte mít, ale je minimálně vhodné si interně nezbytné mechanismy a procesy sepsat a vysvětlit je osobám, které je mají dodržovat.

Stručný vzorový dokument toho předpisu máme v úmyslu v budoucnu rovněž volně poskytnout.

Účetní mě s tím pošle do háje!

Bežnou obavou také bývá účtování bitcoinu. Řekněte svému účetnímu, že bitcoin je nehmotný movitý majetek, může to pomoci. Byť existuje spousta nezodpovězených otázek, nakonec si účetní na bitcoiny zvyknou.

Pokud si přesto Váš účetní v některých věcech nebude vědět rady, obraťte se na ty, kteří mají s účtováním v bitcoinech řadu zkušeností (např. Hana Trnková Kocourková — www.danehned.cz).

Už to někdo dělá?

Ano dělá. Byť se zatím jedná o první vlaštovky a často i nadšence, případy existují. Viz např. TopMonks, ale víme i o dalších.

Tak na co ještě čekáte? Sama od sebe ta finanční revoluce nepřijde…

Autoři článku: Pavel Urbaczka a Radim Kozub — Blockchain Legal

Bitperia Stories

Články CZ a SK autorů o bitcoin technologiích

Pavel Urbaczka

Written by

Attorney at law, fell in love with cryptocurrencies. Co-founder of Blockchain Legal.

Bitperia Stories

Články CZ a SK autorů o bitcoin technologiích