BKPirates
Published in

BKPirates

Dropbox, AirBnb... Học từ những gã startup khổng lồ ! Cách kiếm được những người dùng đầu tiên ?

G
  • Etsy: Esty là trang thương mại điện tử về đồ handmande. Trước khi launch dịch vụ của mình, Esty đã tiếp cận cộng đồng online của getcrafty.com hay Craftster.org, và tổ chức những buổi sự kiện offline để xây dựng tập người dùng đầu tiên.
  • Thumbtack: Thumbstack (trang vàng online/ online yeallow page)cũng giống như Airbnb là 1 ví dụ tuyệt vời khi sử dụng Craigslit (một nền tảng có sẵn). Họ đã liệt kê danh sách những người sửa ống nước, người sửa mái nhà mà đăng tin lên Craigslist, tiếp cận bằng cách email trực tiếp cho họ, và hỏi xem có muốn chuyển qua sử dụng dịch vụ của Thumbtack không.
  • Viết blog về chuyên môn (chuyên ngành)
    (Đối với người dùng, nó cho thấy bạn có kiến thức sâu sắc về chuyên môn)
  • Đóng góp vào tạp chí thuơng mại/tạp chí chuyên môn, tích cực bình luận trên các cộng đồng online
  • Tiếp cận những người bình luận về Dịch vụ cạnh tranh, sẽ nhận được sư thu hút về sản phẩm của công ty
  • Tham gia hội nghị, triển lãm ngành công nghiệp
  • Tổ chức những buổi thuyết trình hướng đến những người liên quan đến ngành công nghiệp
  • Gửi “cold email” đến trang liên hệ công ty

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store