Seminari: #Blockchain en educació? Per a què? Carles Bellver Torlá @carlesbellver @centuji

Sobre la nueva religion de los Datos …

Hoy traemos a este espacio el seminario Blockchain en educació? Per a què? Seminari del CENT ( Centre d’Educació i Noves Tecnologies) que dirige el caballero Jordi Adell ( @jordi_a ) impartido por Carles Bellver. que tuvo lugar en la Universitat Jaume I de Castelló, 3 de febrer de 2017. Abajo dejamos el video de la intervención y la presentación .

Aquí os dejamos la conferencia:

Blockchain en educaciño. per a qué?. Carles Bellver

Aquí os dejamos la presentación de la conferencia:

Por último, algunos datos y documentación , que nos aporta tambien el CENT

Introducció

Blockchain és un dels components tecnològics fonamentals de Bitcoin, la moneda digital més utilitzada a hores d’ara, però podria tindre aplicacions en àmbits molt diversos. Al llarg de 2016 hem llegit notícies sobre l’interès del sector bancari en Blockchain i sobre projectes basats en aquesta tecnologia per a dissenyar sistemes de votació electrònica, registres distribuïts de la propietat immobiliària o d’historials mèdics, o per a l’emissió de certificats acadèmics. Gartner va incloure Blockchain entre les deu tendències tecnològiques estratègiques per a 2017 i la va situar prop del “pic d’expectatives sobredimensionades” en el seu cicle de sobreexpectació. També, particularment, pel que fa a l’educació: Hype Cycle for Education, 2016.

En aquest seminari esbossarem les característiques tècniques bàsiques de Blockchain i intentarem esbrinar quins usos pot tindre en l’educació superior.

Documentació

The blockchain is a distributed database that provides an unalterable, (semi-)public record of digital transactions. Each block aggregates a timestamped batch of transactions to be included in the ledger — or rather, in the blockchain. Each block is identified by a cryptographic signature. These blocks are all back-linked; that is, they refer to the signature of the previous block in the chain, and that chain can be traced all the way back to the very first block created. As such, the blockchain contains an un-editable record of all the transactions made.

The Blockchain for Education: An Introduction (Audrey Watters)

An explanation of blockchain begins with Bitcoin, since it is the first implementation of distributed ledger technology. As a digital currency, bitcoin compensates for the lack of a physical coin by tracing the history of each transaction and logging that history each time a coin is transferred from one person to another. Each bitcoin trade makes available the full history of that bitcoin, in a chain of blocks, in what is called the blockchain (a form of distributed ledger). In order for entries in the blockchain to be trustworthy and secure, Bitcoin relies on significant computational power and interested parties or “miners” to validate and confirm transactions, using a structured process for adding transactions records to the blockchain in return for monetary reward.

The CIO’s Guide to Blockchain (Smarter With Gartner)

Per a entendre què és i com funciona el blockchain

Possibles aplicacions educatives de blockchain

Qüestions obertes

Fuente: [ cent uji]

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Juan José Calderón Amador * ✘ ★

Juan José Calderón Amador * ✘ ★

ⓔlige la cadena de la vida abc1chde2ghij3…✘ⓔ-ⓝⓐⓤⓣⓐ, ⓔ-ⓜⓔⓝⓣⓔ Sevilla★#blockchain★elearning ★Ⓐrⓣ★ education★P2P★economy★