Idiote Casino Onzin

Ronald Mulder
Sep 8, 2017 · 6 min read
Image for post
Image for post
Foto: Balley Cheng via Flickr

Dit jaar maken we op grote schaal kennis met het fenomeen van de Initial Coin Offering (ICO). Een ICO is een manier voor bedrijven of projecten in blockchain-land om startkapitaal te vergaren. In de eigenlijke, “echte”, ICO wordt een nieuwe cryptomunt gelanceerd, die bepaalde eigenschappen en functionaliteit heeft. Als het project gerealiseerd is, heb je deze munt nodig om het netwerk te gebruiken — net zoals je bitcoin nodig hebt om betalingen te doen over het bitcoin-netwerk. En nu kun je de nieuwe munt alvast kopen. Het is dus een soort crowdfunding, met de (impliciete of expliciete) toevoeging dat er een (secundaire) markt voor de munt zal ontstaan. Behalve zelf gebruiken zul je de munt dus ook, hopelijk met winst, kunnen verkopen.

Het bekendste voorbeeld van dit type ICO is de lancering van Ethereum, waarbij mensen (tegen betaling van bitcoin) Ether konden kopen, de munt die je nodig hebt om van het Ethereum-platform gebruik te maken. De opbrengst van deze ICO is gebruikt om Ethereum te ontwikkelen en de investeerders zijn er niet slechter van geworden.

Een variant hierop is de “token sale” waarbij niet een volwaardige cryptovaluta (met een eigen blockchain) wordt geïntroduceerd, maar een “token” dat nodig is om een dienst te gebruiken die op een bestaande blockchain is gebouwd. Civic is bijvoorbeeld een bedrijf dat diensten ontwikkelt om identiteit vast te stellen en te bewijzen. De diensten zijn gebouwd op basis van de bitcoin-blockchain, en om de diensten te gebruiken heb je Civic-tokens nodig.

Tot zover: allemaal prima. Elke startup heeft geld nodig en een ICO is in principe een goede en nette manier om dat te doen. Het levert het bedrijf veel publiciteit en marktinformatie op, het is transparant en het bedrijf heeft enige controle over wie de coins koopt en tegen welke voorwaarden. “In principe”, want alles staat of valt met hoe de ICO precies is vormgegeven. Hoeveel coins zijn er in totaal, hoeveel worden er nu uitgegeven, is er een maximum dat één investeerder kan kopen, hoeveel gaan er naar de oprichters en de werknemers, wanneer mogen zij die weer verkopen, wat gaat het bedrijf precies doen met het opgehaalde geld — al dit soort dingen hoort in de “white paper” (ICO-speak voor prospectus) te staan. Zo niet: niet instappen.

Maar dan wordt het schimmig. Naast deze “echte ICO’s” (waar de “coin” dus een noodzakelijke functie vervult in de te leveren dienst) zijn er ook nog schijnvormen. Zo zijn er ook token sales waar het token eigenlijk niet meer is dan een belang in het eventuele succes van een project. De “munt” heeft geen functie in het project zelf (behalve heel soms een vorm van stemrecht). Het bekendste voorbeeld in deze categorie is waarschijnlijk de DAO, waar je tegen betaling van Ether een aandeel kon kopen in een soort investeringsmaatschappij voor crypto-projecten. Zoals Preston Byrne in dit stuk laat zien, was het project zo gebrekkig in elkaar gezet dat er geen relatie lag tussen de eventuele resultaten van die virtuele investeringsmaatschappij en het rendement voor de kopers van de DAO-tokens (De DAO ging zoals u weet kopje onder, maar dat lag niet aan de manier van financieren.)

In minder woorden: zo’n token is geen munt, geen aandeel en geeft je nergens recht op. De enige hoop die de koper heeft is dat het token in waarde zal stijgen, maar er is eigenlijk geen reden waarom dat zou gebeuren want, als gezegd, het token geeft nergens recht op.

Uiteraard is de blockchain zeer geschikt om een echte aandelenemissie op te administreren en de daarop volgende secundaire markt te faciliteren. Mondjesmaat gebeurt dat ook. Een interessante toepassing is het inzetten van blockchaintechnologie om moeilijk verhandelbare beleggingen te securitiseren en daarmee meer liquide te maken. Het Nederlandse Blandlord is hier een voorbeeld van — het maakt het voor kleine beleggers mogelijk om te investeren in verhuurd onroerend goed. Maar nu hebben we het over echte aandelen, met bijbehorende regelgeving en toezicht — deze projecten gebruiken vrijwel nooit de term ICO.

Terug naar de ICO. Er is nog één soort schijn-ICO die ik nog niet besproken heb. Zoals gezegd kan een ICO gezien worden als een pre-sale; een voorverkoop. We kennen de pre-sale van Kickstarter en andere crowdfunding-platforms: we hebben iets superhandigs verzonnen en als jullie er allemaal alvast een of twee bestellen dan hebben wij geld om het product daadwerkelijk te maken. Zo ook de ICO: we hebben iets superhandigs verzonnen op blockchain-gebied, en als jullie alvast deze tokens kopen dan hebben wij geld om het verder te ontwikkelen.

Maar helaas, op het moment is er veel meer geld dan er goede ideeën zijn, en het vlees is zwak, dus er melden zich ook partijen op de markt die ik niet per se oplichters wil noemen, maar die toch duidelijk hun best hebben gedaan om hun plannen in een ICO-jasje te steken, terwijl dat eigenlijk niet nodig was. Zo was er deze week de lancering van de Lydiancoin, het project waaraan Paris Hilton haar naam verbonden heeft. De Lydiancoin is eigenlijk geen coin (ze zijn zo eerlijk om dat zelf te zeggen in hun white paper), maar een token, waarmee je via wat onduidelijke omwegen de diensten kunt kopen van het marketingbedrijf Gravity4. Voor maximaal effect komen er ook nog big data, cloud computing en kunstmatige intelligentie <insert Paris Hilton joke> aan te pas.

Punt is dat er geen enkele intrinsieke reden is waarom je Lydiancoins nodig zou hebben om marketingdiensten te kopen. Marketingdiensten kun je bij wijze van spreken op iedere straathoek gewoon voor euro’s of dollars aanschaffen. De tokens zijn niets anders dan tegoedbonnen. En als je goed kijkt, geldt dat voor veel ICO’s. Bedrijven met geen enkele track record verkopen voor miljoenen aan tegoedbonnen voor producten en diensten die nog niet bestaan — en mensen kopen deze tegoedbonnen niet omdat ze denken die producten nodig te hebben, maar omdat ze hopen dat de tegoedbonnen in waarde gaan stijgen. En dat allemaal omdat het product ergens iets met “crypto” en “blockchain” te maken heeft. Want stel je eens voor dat je de volgende Bitcoin of Ethereum mist. Als je daar aan het begin een paar duizend euro in had gestoken …

Het is al vaker gezegd: het lijkt allemaal sterk op de IPO’s van “internetbedrijven” in de jaren negentig; aandelenemissies van bedrijven die nog nooit winst hadden gemaakt, maar toch miljoenen ophaalden omdat ze “iets” met internet deden. Er zit vast wel een Google tussen, maar ook een heleboel World Online’s en Pets.com’s.

Het is in ieders belang dat de ICO-markt snel gereguleerd zal worden en dat bijvoorbeeld white papers aan minimale eisen moeten voldoen. Gebeurt dat niet, dan zijn een paar schandalen genoeg om de markt voor jaren te verzieken: beleggers gaan de kans om belazerd te worden dan inprijzen in hun waardering en uiteindelijk wordt een ICO ook voor goede initiatieven een onaantrekkelijke manier om geld op te halen (zie hier een uitleg van de achterliggende logica).

Voor wie tot die tijd toch graag in ICO’s wil investeren is hier een gezond-verstand-checklist. Bij vier keer “ja” zou je kunnen overwegen in te stappen.

  1. Lost het project, indien succesvol, een werkelijk bestaand en serieus probleem op?
  2. Is de coin of token die wordt aangeboden een noodzakelijk en logisch element in de voorgestelde oplossing voor het probleem?
  3. Bevat de white paper alle informatie die je ook in een gewone prospectus zou verwachten?
  4. Voldoet het project qua risico-rendementsprofiel aan de eisen die je ook aan een aandelenemissie zou stellen?

Dit is geen beleggingsadvies. Ook bij vier keer “ja” is er geen garantie op een positief resultaat. Maar als er een “nee” tussen zit is de kans zeer groot dat ICO in dit geval staat voor idiote casino onzin.

BlockchainRealisten

De Blockchain Revolutie brengt een enorme hype met zich…

Ronald Mulder

Written by

Entrepreneur. Economist. Writer. Blockchain, basic income, social innovation. Co-founder of Thesis One. Groningen, the Netherlands. www.ronaldmulder.com

BlockchainRealisten

De Blockchain Revolutie brengt een enorme hype met zich mee, met sterk overspannen verwachtingen. Wij halen de hype eraf en laten je zien wat wel en wat niet kan.

Ronald Mulder

Written by

Entrepreneur. Economist. Writer. Blockchain, basic income, social innovation. Co-founder of Thesis One. Groningen, the Netherlands. www.ronaldmulder.com

BlockchainRealisten

De Blockchain Revolutie brengt een enorme hype met zich mee, met sterk overspannen verwachtingen. Wij halen de hype eraf en laten je zien wat wel en wat niet kan.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store