Procesele de creare a unui logo de succes

Igor Dobîndă
Dec 29, 2016 · 2 min read

Cu toate că nu are nici un efect (direct) asupra vânzărilor sau intensificarea de prestare a serviciilor, logo-ul este unul din cele mai importante componente la ale unei companii, acesta fiind imaginea companiei și are ca scop identificarea acesteia. Reiese că logoul trebuie să fie într-adevăr original și personalizat. Crearea unui logo are loc prin câteva procese.

Image for post
Image for post

Procesele de creare a unui logo sunt următoarele:

Studiu

Înainte de toate ia în considerație misiunea și sloganul companiei, denumirea acesteia. Se recomandă să faci un sondaj printre angajații companiei. Discută cu proprietarul și află care sunt viziunile lui. Nu uita că logoul va rămâne asociat cu serviciul sau produsul de bază al companiei și transmite mesajele-cheie privitorului.

Analiză

Analizează studiile efectuate din primul punct. Determină elementele care le vei folosi la crearea logoului. Determină locurile unde va fi situat acest logo și cum se va combina cu elementele din vecinătate(exemplu interiorul holului companiei…).

Design

Formă

Forma (la fel ca și culoarea) transmite un mesaj în subconștient.
Ca formă poți folosi Wordmark(cuvinte cu elemente de tipografie, ex. Google, FedEx…), Logomark(pictogramă: ilustrație sau inițializare), sau să le combini.

Culoare

E unul din cele mai importante lucruri, astfel greșind culoarea sau schema de culori, logoul ar putea trimite un mesaj, o emoție greșită sau confuză.

Balanță

Echilibrul este punctul care determină cât reușit este logoul. Încearcă să găsești un punct de echilibru pe care să te axezi.

P.S. După ce e gata logoul, cere opinia, și de ce nu, critica persoanelor din jur.

Blogul lui Igor Dobîndă

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store