Procesele de creare a unui logo de succes

Igor Dobîndă
Dec 29, 2016 · 2 min read

Cu toate că nu are nici un efect (direct) asupra vânzărilor sau intensificarea de prestare a serviciilor, logo-ul este unul din cele mai importante componente la ale unei companii, acesta fiind imaginea companiei și are ca scop identificarea acesteia. Reiese că logoul trebuie să fie într-adevăr original și personalizat. Crearea unui logo are loc prin câteva procese.

Procesele de creare a unui logo sunt următoarele:

Studiu

Înainte de toate ia în considerație misiunea și sloganul companiei, denumirea acesteia. Se recomandă să faci un sondaj printre angajații companiei. Discută cu proprietarul și află care sunt viziunile lui. Nu uita că logoul va rămâne asociat cu serviciul sau produsul de bază al companiei și transmite mesajele-cheie privitorului.

Analiză

Analizează studiile efectuate din primul punct. Determină elementele care le vei folosi la crearea logoului. Determină locurile unde va fi situat acest logo și cum se va combina cu elementele din vecinătate(exemplu interiorul holului companiei…).

Design

Formă

Forma (la fel ca și culoarea) transmite un mesaj în subconștient.
Ca formă poți folosi Wordmark(cuvinte cu elemente de tipografie, ex. Google, FedEx…), Logomark(pictogramă: ilustrație sau inițializare), sau să le combini.

Culoare

E unul din cele mai importante lucruri, astfel greșind culoarea sau schema de culori, logoul ar putea trimite un mesaj, o emoție greșită sau confuză.

Balanță

Echilibrul este punctul care determină cât reușit este logoul. Încearcă să găsești un punct de echilibru pe care să te axezi.

P.S. După ce e gata logoul, cere opinia, și de ce nu, critica persoanelor din jur.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store