Stilul anilor ’80 revine în … web design

Igor Dobîndă
Feb 6, 2017 · 3 min read
Image for post
Image for post

După flat și material-design în trend vin culorile aprinse/acide. Și pentru că nu sunt în contradicție, aceste stiluri se vor combina perfect între ele. Noul stil vine într-un pas cu industria modei și arta tipografică. Probabil e pentru prima dată când web-designul se aliniază acestor două domenii, dacă vor merge într-un pas și mai departe, timpul ne va arăta.

Image for post
Image for post
moda și afișele anilor ‘80

Acest stil se evidențiază prin:

  • culori aprinse/acide
  • pixeli mari, asemănător cu afișele din acele timpuri în țările vestice
  • prezența figurilor geometrice (piramide, cuburi, romburi…)
  • elemente înconjurate de lumini neon
  • texte mari și bold
  • contraste puternice

Elemente enumerate mai sus se pot combina perfect cu tehnologiile moderne ale web-ului precum animații, slidere, parallaxuri.

Printre primii care au adoptat acest stil sunt cei de la Mozilla în noul lor logo.

Image for post
Image for post

Defapt Mozilla nu s-a oprit doar la logo.

https://blog.mozilla.org/opendesign/arrival/

Acest stil deja este prezent într-o bună parte din proiectele învingătoare pe cssdesignawards.com

Image for post
Image for post
http://www.lamy-lexel.com/voeux2017/
Image for post
Image for post
http://www.miragefestival.com/
Image for post
Image for post
http://radoorco.dk/
Image for post
Image for post
http://10x16.com/
Image for post
Image for post
https://popnow.stellamccartney.com/
Image for post
Image for post
https://uzuz.jp/
Image for post
Image for post
http://www.adisonpartners.com/

Indiferent dacă ne dorim sau nu, acest stil își va lăsa o amprentă puternică în web-ul anului 2017. Probabil e timpul de deschis din nou jocul GTA Vice City și a pătrunde în atmosfera acelor ani, pentru că acțiunile jocului au loc anume în acea perioadă. Iar folosind noile tehnologii, vom readuce acea atmosferă în browsere.

Să înceapă creativitatea…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade