Stilul anilor ’80 revine în … web design

Igor Dobîndă
Feb 6, 2017 · 3 min read

După flat și material-design în trend vin culorile aprinse/acide. Și pentru că nu sunt în contradicție, aceste stiluri se vor combina perfect între ele. Noul stil vine într-un pas cu industria modei și arta tipografică. Probabil e pentru prima dată când web-designul se aliniază acestor două domenii, dacă vor merge într-un pas și mai departe, timpul ne va arăta.

moda și afișele anilor ‘80

Acest stil se evidențiază prin:

  • culori aprinse/acide
  • pixeli mari, asemănător cu afișele din acele timpuri în țările vestice
  • prezența figurilor geometrice (piramide, cuburi, romburi…)
  • elemente înconjurate de lumini neon
  • texte mari și bold
  • contraste puternice

Elemente enumerate mai sus se pot combina perfect cu tehnologiile moderne ale web-ului precum animații, slidere, parallaxuri.

Printre primii care au adoptat acest stil sunt cei de la Mozilla în noul lor logo.

Defapt Mozilla nu s-a oprit doar la logo.

https://blog.mozilla.org/opendesign/arrival/

Acest stil deja este prezent într-o bună parte din proiectele învingătoare pe cssdesignawards.com

http://www.lamy-lexel.com/voeux2017/
http://www.miragefestival.com/
http://radoorco.dk/
http://10x16.com/
https://popnow.stellamccartney.com/
https://uzuz.jp/
http://www.adisonpartners.com/

Indiferent dacă ne dorim sau nu, acest stil își va lăsa o amprentă puternică în web-ul anului 2017. Probabil e timpul de deschis din nou jocul GTA Vice City și a pătrunde în atmosfera acelor ani, pentru că acțiunile jocului au loc anume în acea perioadă. Iar folosind noile tehnologii, vom readuce acea atmosferă în browsere.

Să înceapă creativitatea…

Blogul lui Igor Dobîndă

Web Development & Internet Marketing

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store