Jak wprowadzić zmiany w CEIDG? Instrukcja

W CEIDG zmiana danych bynajmniej nie jest skomplikowana. Dowiedz się, jak wprowadzić zmiany w CEIDG przez Internet w 5 prostych krokach i zadbaj o aktualność adresu, nazwy czy innych danych Twojej działalności gospodarczej.

Jak wprowadzić zmiany w CEIDG bez wychodzenia z domu?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to rejestr handlowy, który znany jest pod skrótem CEIDG i stanowi de facto wyłączne źródło wiarygodnych informacji o tych prostych w prowadzeniu podmiotach gospodarczych, których w Polsce jest w tej chwili ponad 2 mln. Do CEIDG wpis musi zatem złożyć każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna własny biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, a co więcej, ma on obowiązek korygować ten wpis za każdym razem, gdy stan faktyczny różni się od stanu rejestrowego.

W CEIDG zmiana danych dotyczyć może…

Zmiany w CEIDG, które zgłaszają przedsiębiorcy, dotyczą zazwyczaj: m.in.:

 • danych osobowych właściciela firmy;
 • numeru NIP oraz REGON firmy;
 • adresu prowadzenia działalności;
 • adresu do doręczeń;
 • numerów PKD;
 • małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • danych kontaktowych (zmian w numerze telefonu, adresu email itp.);
 • rezygnacji ze stałego adresu, z którego prowadzona jest działalność na rzecz pracy mobilnej;
 • informacji o czasowych zawieszeniu działalności, jej wznowieniu czy wykreśleniu;
 • a także niekiedy informacji o prowadzonych spółkach cywilnych.

Zmiany w CEIDG — ile dni ma przedsiębiorca na aktualizację wpisu?

Na zgłoszenie zmiany w CEIDG przedsiębiorca ma maksymalnie 7 dni. Zgodnie z art. 24 § 1 kodeksu wykroczeń karą za niedopilnowanie tego obowiązku jest pieniężna grzywna, która wynieść może od 20 zł aż do 5000 zł.

Według oficjalnych informacji, w CEIDG zmiana danych, którą zgłosił przedsiębiorca, powinna być widoczna w przeciągu 24h.

W CEIDG zmiana danych może zostać zgłoszona na 4 sposoby

Do CEIDG wpis o zmianę danych dotyczących prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej możesz złożyć:

 • przez Internet na stronie Biznes.gov.pl (jest to tzw. zmiana wpisu CEIDG przez Profil Zaufany)
 • w urzędzie miasta lub gminy;
 • w urzędzie dzielnicowym m.st. Warszawy;
 • w urzędzie miasta na prawach powiatu.

Jak wprowadzić zmiany w CEIDG? Zmiana danych w CEIDG online w 5 krokach

KROK 1

Aby zmienić dane w CEIDG online, wejdź na stronę główną Biznes.gov.pl, a następnie kliknij “Zmień dane w CEIDG”:

Krok 1: CEIDG aktualizacja danych o firmie online

KROK 2

W następnym kroku system poinformuje Cię o tym, jakie możliwości daje składanie wniosku o zmianę danych w CEIDG online za pośrednictwem rządowej strony Biznes.gov.pl.

Z komunikatu dowiesz się, że zmiana danych w CEIDG online dotyczy nie tylko edycji danych dotyczącej Twojego wpisu. Za pośrednictwem rządowej strony możesz też:

 • zawiesić działalność gospodarczą;
 • wznowić działalność;
 • zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą.

System informuje też, że w CEIDG zmiana danych przez Internet wymaga podpisania wniosku Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (e-dowód).

Krok 2: Zmiana nazwy firmy CEIDG oraz innych danych o firmie przez Internet

Aby przejść do kolejnego kroku wprowadzenia zmiany w CEIDG, kliknij “Rozpocznij”.

KROK 3

W następnym kroku, aby wprowadzić zmiany w CEIDG, zaloguj się do panelu przedsiębiorcy. Możesz to zrobić, wykorzystując e-dowód, Profil Zaufany lub MojeID, czyli narzędzie potwierdzające tożsamość takich banków, jak mBank czy PKO Bank Polski.

Krok 3: Zmiany w CEIDG — logowanie do Konta Przedsiębiorcy

Jeżeli pierwszy raz logujesz się do systemu, to zanim złożysz wniosek, system przeprowadzi Cię przez proces zakładania konta (w CEIDG zmiana danych wymaga rejestracji).

WAŻNE! Od 13 grudnia 2021 roku nie zalogujesz się już do konta użytkownika ceidg.gov.pl, ponieważ zostało ono zastąpione Kontem Przedsiębiorcy. Aby uzyskać dostęp do danych o Twojej firmie, historii wpisu do CEIDG oraz statusu złożonych wniosków, które zostały przeniesione do nowego systemu, musisz zarejestrować się w serwisie Biznes.gov.pl.

Na tym etapie system wyświetla dodatkowo ważne informacje na temat procesu składania wniosków do CEIDG oraz samego kreatora wniosków. Z komunikatu dowiesz się m.in., że jednym wnioskiem o zmiany w CEIDG możesz dokonać jednocześnie kilku aktualizacji informacji, ale tylko wtedy, kiedy zmiany nastąpiły tego samego dnia. Czyli jeśli w tym samym czasie nastąpiła i zmiana adresu, i zmiana nazwy firmy CEIDG, to możesz dokonać aktualizacji tych danych na jednym wniosku.

CEIDG zmiana wpisu — ważne informacje dla przedsiębiorców

Aby przejść do wypełniania wniosku, kliknij “Dalej”.

KROK 4

W CEIDG zmiana danych następuje poprzez tzw. kreator wniosków i to właśnie jego interfejs zobaczysz na ekranie.

W pierwszej sekcji wniosku zaznacz rodzaj wniosku, czyli „Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG” oraz wpisz datę powstania zmiany w CEIDG. Pamiętaj o tym, że daty we wniosku do CEIDG wpisywane są w formacie dd-mm-rrrr. Następnie uzupełnij:

 • dane wnioskodawcy (nazwisko, imię, PESEL, NIP, REGON);
 • adres zamieszkania wnioskodawcy;
 • dane firmy;
 • zaznacz odpowiednie pole, dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia (ZUS, KRUS lub ubezpieczenie za granicą);
 • w zależności od zaznaczonego ubezpieczenia należy też wypełnić przypisaną do niego sekcję;
 • zaznacz, że oświadczasz, że nie wydano w stosunku do Ciebie całkowitego zakazu wykonywania działalności oraz że posiadasz tytuł prawny do nieruchomości, których adresy wpisujesz we wniosku o zmiany w CEIDG.

Pozostałe sekcje wniosku wypełnij tylko wtedy, kiedy chcesz dokonać w nich zmian — w tym celu zaznacz “x” w kwadracie, który znajduje się przy numerze danej sekcji. Jeśli chcesz zmienić kody PKD swojej działalności, to zaznacz sekcję 5.1., a następnie uzupełnij kody PKD. Jeśli chcesz wykreślić kod PKD, to zaznacz “x” przy opcji “Wykreślenie”.

Jeśli interesuje Cię zmiana nazwy firmy CEIDG, to wystarczy wpisać zmienioną nazwę w odpowiedniej sekcji.

KROK 5

Wyślij wniosek o zmiany w CEIDG i podpisz swój wniosek podpisem elektronicznym (Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).

Wniosek o zmiany w CEIDG może w Twoim imieniu złożyć też pełnomocnik, o ile ma takie uprawnienia (pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrze i nie musi być dodatkowo potwierdzane).

W CEIDG zmiana danych nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wysłania wniosku online do CEIDG. Po wysłaniu wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie musisz dodatkowo przesyłać informacji o zmianach do urzędu skarbowego, GUS, ZUS czy do rejestrów działalności regulowanej, ponieważ system CEIDG automatycznie prześle dane dotyczące zmian w Twojej firmie do tych instytucji.

CEIDG zmiana danych tradycyjnie — wniosek składany w urzędzie lub wysłany pocztą

Jeśli chcesz złożyć wniosek o zmiany w CEIDG osobiście w urzędzie, to masz do wyboru dwa sposoby przygotowania wniosku:

 • możesz wypełnić formularz zmiany danych w CEIDG, który znajdziesz w każdym urzędzie miasta czy gminy;
 • lub pobrać wniosek CEIDG-1, który znajdziesz na stronie rządowej — taki wniosek możesz samodzielnie wydrukować, a następnie wypełnić, podpisać i osobiście złożyć w urzędzie.

Wniosek o zmiany danych w CEIDG możesz wysłać listem poleconym do odpowiedniego urzędu. Należy jednak pamiętać, że wniosek do CEIDG wysyłany pocztą powinien być opatrzony podpisem wnioskodawcy, który jest dodatkowo potwierdzony przez notariusza.

Jeżeli we wniosku, który składasz w urzędzie osobiście lub wysyłasz listem poleconym, pojawią się błędy, to otrzymasz wezwanie z urzędu do korekty lub uzupełnienia wniosku. Na dostarczenie poprawionego wniosku o zmiany w CEIDG otrzymasz 7 dni roboczych od dnia dostarczenia wezwania.

Poszukujesz sposobu na automatyzację procesów biznesowych w swojej firmie? Poznaj API CEIDG i inne usługi dostarczania danych

Więcej informacji na temat naszego data software house Transparent Data znajdziesz na stronie:

https://transparentdata.pl/

--

--

Oficjalny blog firmy technologicznej Transparent Data — dostawcy danych gospodarczych i lidera #RegTech . Nasze specjalizacje to: #BI Business Intelligence Technologies, #API, #DataIntegration, #DueDiligenceServices, #DataAcquisition, #Software. https://transparentdata.pl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store