Likwidacja spółki w KRS przez Portal Rejestrów Sądowych

Likwidacja spółki w KRS może trwać nawet rok jeśli tyle czasu potrzeba na spełnienie zobowiązań. Ostatnim krokiem jest zamknięcie firmy przez Internet poprzez wysłanie wniosku o wykreślenie spółki z KRS przez PRS.

Likwidacja spółki w KRS przez PRS

Upadłość, transformacja lub likwidacja spółki akcyjnej, spółki z o.o. oraz innych form prawnych spółek w Polsce

Spółka jawna, spółka partnerska oraz spółka komandytowa może zakończyć działalność poprzez:

 • upadłość;
 • likwidację fakultatywną;
 • transformację.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz spółka komandytowo-akcyjna poprzez:

 • upadłość;
 • obowiązkową likwidację;
 • transformację.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co trzeba zrobić przed wysłaniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru KRS w procesie likwidacji spółki;
 • ile kosztuje złożenie wniosku o zmianę danych w KRS, która dotyczy informacji o rozpoczęciu likwidacji oraz ogłoszenie rozpoczęcia likwidacji spółki w MSiG;
 • jak w 10 krokach przygotować i wysłać online wniosek o wykreślenie spółki z KRS za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, tzw. PRS, który zastąpił PDI.

Likwidacja spółki KRS: co należy zrobić przed złożeniem wniosku o wykreślenie spółki z KRS?

Likwidacja spółki składa się z kilku etapów, a pierwszym z nich powinno być podjęcie uchwały z decyzją o rozwiązaniu spółki, informacją o postawieniu spółki w stan likwidacji oraz wskazaniem likwidatorów (zazwyczaj są to członkowie zarządu spółki).

W ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia likwidacji spółki likwidatorzy są zobowiązani do zgłoszenia rozpoczęcia procesu likwidacji do KRS poprzez złożenie wniosku o zmianę danych w KRS.

W następnej kolejności spółka musi zrealizować następujące etapy postępowania:

 • sporządzić bilans otwarcia likwidacji;
 • zrealizować czynności likwidacyjne;
 • podzielić majątek spółki;
 • podsumować likwidację;
 • złożyć wniosek o wykreślenie spółki z KRS.

Po rozpoczęciu procesu likwidacji spółki likwidatorzy są też zobowiązani do poinformowania o tym fakcie urząd skarbowy.

Likwidacja firmy a koszty złożenia wniosku o zmianę danych w KRS

Co warto podkreślić, wniosek o zmianę danych w KRS wraz z załącznikami spółka może złożyć obecnie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem serwisu Portal Rejestrów Sądowych lub jeśli spółka została założona w systemie S24, to należy wniosek złożyć za pośrednictwem tego serwisu.

Ogłoszenie do KRS, że została rozpoczęta likwidacja spółki, wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty sądowej:

 • 250 zł dla wniosków składanych przez PRS (Portal Rejestrów Sądowych)
 • 200 zł, jeżeli wniosek wysyłany jest do sądu przez system S24.

Likwidatorzy spółek z o. o, akcyjnych i komandytowo-akcyjnych muszą też ogłosić otwarcie likwidacji w MSiG. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary. Ogłoszenie w MSiG o rozpoczęciu likwidacji spółki jest płatne — jego cena zależy od ilości użytych znaków, jednak nie mniej niż 60 złotych. W ogłoszeniu, które informuje o tym, że rozpoczęta została likwidacja spółki, powinno znaleźć się wezwanie dla wierzycieli, którzy w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w MSiG mogą zgłaszać wierzytelności.

Dowody wniesienia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w MSiG muszą zostać załączony do wniosku zmianę danych w KRS — czyli do wniosku, w którym oficjalnie informujesz, że status Twojej spółki zmienia się na “w likwidacji”. Oznacza to, że zanim zgłosisz wniosek do KRS musisz opublikować ogłoszenie w MSiG.

Zamknięcie firmy przez Internet przez PRS: likwidacja spółki przez wniosek o wykreślenie z KRS w 10 krokach

Złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS to ostatnie zadanie na liście To-Do likwidatorów spółki. Jednakże samo złożenie wniosku nie kończy jeszcze procesu. Likwidacja firmy zostaje uznana za zakończoną dopiero po zaakceptowanie wniosku przez sąd.

KROK 1

W KRS ostateczne zamknięcie firmy przez Internet możliwe jest za pośrednictwem serwisu Portal Rejestrów Sądowych (PRS). Po wejściu na stronę serwisu wybierz w zakładkę Krajowy Rejestr Sądowy: https://prs.ms.gov.pl/krs. Następnie kliknij “e-formularze KRS”:

Krok 1: Likwidacja spółki w KRS przez PRS

KROK 2

Zaloguj się do systemu za pośrednictwem Modułu Tożsamości. Możesz użyć Kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub wykorzystać Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, który pozwoli Ci zalogować się do systemu przez Profil Zaufany, e-dowód lub MojeID.

Krok 2: Likwidacja spółki w KRS przez Portal Rejestrów Sądowych — logowanie

KROK 3

Kliknij “Wnioski o wykreślenie z KRS”, a następnie “Przejdź do wniosku”.

Krok 3: Likwidacja spółki w KRS przez Portal Rejestrów Sądowych — wypełnianie e-wniosku

KROK 4

W tym kroku możesz wpisać własną nazwę wniosku, który pozwoli Ci na zamknięcie firmy przez Internet:

Krok 4: Likwidacja spółki w KRS przez PRS — wniosek o wykreślenie podmiotu z KRS

KROK 5

Na tym etapie zostaniesz poproszony o wskazanie danych podmiotu, którego dotyczy wpis. Po wybraniu odpowiedniego numeru pojawią się automatycznie dane firmy, takie jak jej nazwa, forma prawna oraz numery rejestrowe. Dane pochodzą z rejestru i nie możesz ich ręcznie edytować.

Krok 5: Likwidacja spółki w KRS przez PRS — uzupełnianie danych podmiotu

KROK 6

Uzupełnij dane wnioskodawcy. Zaznacz czy ten wniosek o zamknięcie firmy przez Internet składa podmiot, którego dotyczy likwidacja spółki czy pełnomocnik procesowy. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, to wybierz jedną z opcji — czy pełnomocnik jest osobą fizyczną, czy podmiotem niebędącym osobą fizyczną i uzupełnij wymagane dane.

Krok 6: Likwidacja spółki w KRS przez Portal Rejestrów Sądowych — wnioskodawca

KROK 7

W następnym kroku uzupełniane są dane sądu, do którego składany jest wniosek o zamknięcie firmy przez Internet. To pole zostanie wypełnione automatycznie na podstawie danych o siedzibie Twojej firmy. Jeśli w mieście, w którym jest zarejestrowana Twoja firma, jest więcej niż jeden sąd rejestrowy (np. Warszawa), to wtedy będziesz mieć możliwość wyboru odpowiedniego sądu ze słownika.

Krok 7: Likwidacja spółki w KRS przez PRS — określenie sądu, który rozpatrzy wniosek

KROK 8

Likwidacja spółki musi mieć też podaną przyczynę. Wybierz ją z rozwijanej listy, np. zakończenie postępowania upadłościowego lub uchwała wspólników/akcjonariuszy. Możliwość wyboru przyczyny likwidacji będzie zależała od formy prawnej likwidowanej spółki. Uzupełnij też wszystkie dodatkowe pola, które pojawią się na ekranie po wybraniu przyczyny wykreślenia.

Krok 8: Likwidacja spółki w KRS przez PRS — przyczyny wykreślenia spółki z KRS

KROK 9

Na tym etapie do swojego wniosku możesz dodać załączniki, czyli np.:

 • sprawozdanie likwidacyjne;
 • protokół, który potwierdza zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego;
 • oświadczenie likwidatorów, którzy potwierdzają ogłoszenie sprawozdania likwidacyjnego w siedzibie spółki;
 • uchwała wspólników dotycząca wyznaczenia podmiotu przechowującego księgi i dokumenty spółki;
 • oświadczenie likwidatorów, że w stosunku do likwidowanej firmy nie toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, komornicze;
 • oświadczenie likwidatorów, że zostały zaspokojone wszystkie wierzytelności spółki.

Przed przejściem do ostatniego kroku sprawdź poprawność swojego wniosku klikając “Sprawdź poprawność”. Wówczas masz pewność, że likwidacja spółki na pewno następuje bez błędów.

KROK 10

Jeśli wypełniony przez Ciebie wniosek o zamknięcie firmy przez Internet jest poprawnie wypełniony, to możesz go złożyć do KRS. Wcześniej wniosek musisz podpisać i opłacić.

Wysłany przez Ciebie wniosek zostanie rozpatrzony przez sąd rejestrowy, który po stwierdzeniu, że likwidacja spółki została poprawnie zakończona, wyda postanowienie o wykreśleniu spółki z KRS. Wykreślenie spółki z rejestru jest z urzędu ogłaszane przez sąd w MSiG. Za ogłoszenie zapłacisz 100 złotych.

Potrzebujesz API KRS dla biznesu i innych usług dostarczania danych gospodarczych?

Więcej o naszym data software house dowiesz się ze strony Transparent Data

https://transparentdata.pl/

--

--

Oficjalny blog firmy technologicznej Transparent Data — dostawcy danych gospodarczych i lidera #RegTech . Nasze specjalizacje to: #BI Business Intelligence Technologies, #API, #DataIntegration, #DueDiligenceServices, #DataAcquisition, #Software. https://transparentdata.pl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store