4. ใช้ Mobile Input และการ build เป็น apk

อย่างที่รู้ๆกันว่าใน Smart Phone นั้น Input จะเป็นการ Touch Screen ซะส่วนใหญ่ ซึ่งต่างจากคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ปุ่มต่างๆเป็น Input เรามาลองดู Input จากการ Touch Screen กันดีกว่า

โดยการสร้าง Script ขึ้นมา ตั้งชื่อว่า TouchStatus มีโค้ดดังนี้

using System.Collections;

using System.Collections.Generic;

using UnityEngine;

public class TouchStatus : MonoBehaviour {

void OnGUI () {

foreach (Touch MyTouch in Input.touches) {

string msg = “ID: “ + MyTouch.fingerId + “\n”;

msg += “Pos X: “ + MyTouch.position.x + “\n”;

msg += “Pos Y: “ + MyTouch.position.y + “\n”;

msg += “Phase: “ + MyTouch.phase.ToString () + “\n”;

msg += “Tap Count: “ + MyTouch.tapCount + “\n”;

GUIStyle gui = new GUIStyle ();

gui.fontSize = 40;

GUI.Label (new Rect (0 + 350 * MyTouch.fingerId, 0, 350, 200), msg, gui);

}

}

}

จากนั้น นำสคริปไปแปะบน Component ตัวใดก็ได้ใน Hierarchy จะได้เป็นแบบนี้

จากนี้เราจะลอง Build เป็น Apk แล้วลองไปใช้ในโทรศัพท์ของเรากันนะครับ

แต่ก่อนจะ Build ได้เราจำเป็นต้องตั้งชื่อ Package Name ก่อน โดยเข้าไปที่ File > Build Settings… หรือกด Ctrl+Shift+B จากนั้นกดที่ Player Settings… ในส่วน Other Setting ให้ดูตรง Package Name เราต้องทำการตั้งค่าตามที่ระบบแนะนำ เช่น

จากนั้นกลับไปที่หน้า Build Settings… แล้วกด Build เราจะทำการ Build Apk ออกมา

เมื่อเราได้ Apk ออกมา เราก็ลองนำไปติดตั้งในโทรศัพท์ของเรา แล้วลอง Run กัน

แล้วปุ่ม Back ล่ะ ทำงานยังไง

ในตอนนี้ปุ่ม Back ของเรายังไม่มีการทำงานอะไร เรามาลองทำให้ปุ่ม Back ของเราออกจาก Application กัน โดยการเพิ่มโค้ด

void Update () {

if (Input.GetKeyDown (KeyCode.Escape)) {

Application.Quit();

}

}

ลงไปใน Script TouchStatus ของเรา จากนั้นก็ทำการ Build แล้วลองลงใหม่อีกครั้ง เราจะสามารถออกจากแอพของเราด้วยปุ่ม back ได้แล้ว

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.