AI kan het boekenvak veranderen

Datagedreven marketing stuurt cruciale keuzes in de publicatie van Jouw baan gaan verdwijnen en dit is de oplossing

Evert de Vries
May 11, 2020 · 3 min read

In Jouw baan gaat verdwijnen en dit is de oplossing schetst Andrew Yang een toekomst waar er steeds minder banen voor mensen zullen zijn. Het boek verschijnt begin juni. Wij besloten de proef op de som te nemen en enkele van de belangrijkste beslissingen in het maakproces van het boek uit handen te geven.

Wij lieten de computer het werk doen.

De Engelse titel (The war on normal people) vonden we in Nederland niet werken. Dus deden we wat uitgevers altijd doen in zo’n situatie: een lange lijst met mogelijke alternatieven werd opgesteld, en verschillende slimme mensen werd om advies gevraagd. Die kwamen allemaal met andere meningen en argumenten. Toen viel het kwartje: waarom vragen we het niet aan Google?

Een nieuwe lijst werd opgesteld. Met alle thema’s en mogelijke kernwoorden uit het boek. De hele lijst goten wij in Google keyword planner. Er kwamen een aantal hele duidelijke winnaars uit de bus: “baan+verdwijnen” in diverse varianten was de absolute winnaar. Ook “Artificial Intelligence” kwam veel voor (veel vaker dan “Kunstmatige Intelligentie”, vandaar de keus voor Engels hier). “Basisinkomen” deed het ook goed.

Google gaf ons de perfecte titel om zoveel mogelijk bereik te genereren met het boek:

Jouw baan gaat verdwijnen en dit is de oplossing

Artificial Intelligence, basisinkomen en de wereld zonder werk

Maar wij hielden niet op bij de titel. Wij vroegen ons af: wat als wij het perfecte omslag konden laten genereren door slim gebruik van Big Data?

Hier was de oplossing minder snel gevonden. Voorlopig zagen wij nog geen tools die beter kunnen ontwerpen dan onze vormgevers van Bureau Grotesk. Maar wat wel al kan, is vormgevers vertellen wat ze moeten maken.

Wij besloten een tool te bouwen die alle data van de afgelopen jaren van www.bestseller60.nl kan analyseren, om tot een advies te komen op belangrijke ontwerpkeuzes: fotogebruik, stijlkeuzes, kleurgebruik.

De tool werd ontwikkeld. In het script goten wij rauwe data van de Bestseller 60: welke boeken debuteren hoog in de lijst, hoe lang staan ze in de top, en wat zijn de verschillen in genres?

Onze tool legde al deze informatie naast elkaar en gaf ons een heel duidelijk antwoord.

Om van Jouw baan gaat verdwijnen en dit is de oplossing een bestseller te maken moest het volgende gebeuren: een foto op de cover, en geel als belangrijkste kleur.

Is dit de toekomst?

De laatste jaren wordt er in het boekenvak steeds vaker gediscussieerd over de rol van Artificial Intelligence en algoritmes in het maakproces van boeken. Wij vinden dat een waardeloze discussie. Van de inhoud moet je afblijven met je algoritme.

De rol van AI en algoritmes ligt wat ons betreft bij de promotie van boeken. Datagedreven marketing die van fantastische boeken ook knallende sellers kan maken.

Gaat het ons lukken met Jouw baan gaat verdwijnen en dit is de oplossing? Wij hopen het, wij houden jullie op de hoogte!

Wil je het boek kopen, doe dat dan vooral bij je favoriete boekhandel. Die heeft ongetwijfeld een eigen webshop.

www.botuitgevers.nl — uitgever van de toekomst

Bot Uitgevers

Jouw baan gaat verdwijnen en dit is de oplossing

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store