ตัวอย่างการสร้างและ host AI API บน Heroku และ BOTNOI OpenAPI

Image for post
Image for post

ขั้นตอนที่ 1: สร้าง API บน LocalHost หรือว่าเครื่องคอมของเรา

a. Download file ต่าง ๆ ที่จำเป็น จาก Google Drive (shorturl.at/cvyGJ) ของผม ที่ผมเตรียมไว้ให้ ได้แก่

  • app.py ที่เป็น main file ที่ใช้เรียกฟังก์ชั่น Machine Learning ที่เราสร้างขึ้น รวมทั้งเป็น file ที่ใช้สร้าง API
  • requirements.txt เป็น file ที่รวบรวมชื่อ Library ต่าง ๆ ที่ต้องใช้
  • Procfile เป็น file ที่ระบุ webserver ที่เราต้องการใช้
  • runtime.txt เป็น file ที่ระบุ Python version อะไรที่จะใช้
  • สุดท้ายเป็น file predict_sentiment.py อันนี้เป็น file ตัวอย่างเท่านั้น เป็น file ที่ทุกทีมจะต้องไปแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับสิ่งที่ทีมจะทำ

b. ติดตั้ง Python บนเครื่องคอมเรา (Google ดูนะครับ) แล้วก็ใช้คำสั่ง pip install -r requirements.txt เพื่อติดตั้ง library ทั้งหมดที่ต้องใช้

c. ทดสอบรัน API โดยใช้ python3 app.py และเข้า browser เพื่อทดสอบ

ขั้นตอนที่ 2: นำ API ที่รันบน LocalHost ขึ้นไปที่ server ของ Heroku

a. สร้าง account Heroku

b. ติดตั้ง Heroku CLI (Command Line Interface)

c. ติดตั้งโปรแกรม git (ให้ Google เอานะครับว่าติดตั้งยังไง)

c. Push source code ของเราไปที่ server ของ Heroku ผ่าน Heroku CLI ตามคลิป

ขั้นตอนที่ 3: นำ API ที่รันบน server ของ Heroku ไปฝากไว้ที่ platform openapi.botnoi.ai

เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดนะครับ

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

สำหรับใครที่สนใจ AI สนใจ Data science สามารถ join group Botnoi Classroom ตอนนี้มีสมาชิกสามพันกว่าคน จะคอยอัพเดทเทรนด์ ความรู้ ทางด้าน AI และ Data science แล้วก็คอยประกาศอีเวนท์ หรือเปิดคลาสสอนด้วย

ส่วนหากใครสนใจใช้บริการ BOTNOI ในสร้างแชทบอท หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ AI & Data science ติดต่อได้ผ่านเวป -> Botnoi และ FB Page Botnoi Consulting นะครับ

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium