Botten Ada
Published in

Botten Ada

Därför bör S — snarare än SD — vara skeptiska till opinionsmätningar

Med ett år kvar till riksdagsvalet får Botten Ada i dag nytt liv. I ett första blogginlägg analyserar vi opinionsläget och visar varför vissa partikontor bör läsa opinionsmätningar mer större oro än andra.

Hej igen Ada

Många underskattar S

Större osäkerhet kring vissa partier

Följ Ada fram till valet

--

--

Botten Ada är en bayesiansk robot som håller koll på opinionsläget i svensk politik

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jens Finnäs

Finlandssvensk datajournalist i Stockholm. Grundare av Newsworthy, J++ Stockholm och Botten Ada.