Yandex Connect Hesabınızı Gmail’e Bağlamak ve Drive Hizmetlerini Kullanmak

Emin Deniz
Aug 27 · 5 min read
Image for post
Image for post
Gmail ve Yandex.Connect

Yandex Mailinizi Nasıl Gmail’inize eklersiniz? ( Mail hizmeti için)

  1. YÖNETİCİNİZİN YANDEX MAIL ÜZERİNDEN YAPMASI GEREKENLER
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Yandex Mail’imizi nasıl Google Drive paylaşımları için kullanırız?

Google’dan kendi resminize tıklayarak “Google Hesabı” butonuna basınız. Sonrasında “Kişisel Bilgiler” e basınız ve sağ taraftan iletişim bilgilerinden e-postayı seçerek yeni sayfaya geçiniz.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Artık birisi sizinle dosya paylaşırken bu hatayı almayacak.
Image for post
Image for post
Bu şekilde gmail kullanıcısı gibi google hizmetlerinden faydalanabilecek.

Image for post
Image for post

Compec - Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü

Compec üyeleri tarafından yazılmış ve derlenmiş…

Emin Deniz

Written by

Student • Bogazici University Computer Engineering • emindeniz99.com

Compec - Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü

Compec üyeleri tarafından yazılmış ve derlenmiş, teknolojinin ve bilişimin çeşitli alanlarını ilgilendiren blog yazılarını bu sayfada bulabilirsiniz.

Emin Deniz

Written by

Student • Bogazici University Computer Engineering • emindeniz99.com

Compec - Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü

Compec üyeleri tarafından yazılmış ve derlenmiş, teknolojinin ve bilişimin çeşitli alanlarını ilgilendiren blog yazılarını bu sayfada bulabilirsiniz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight.

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox.

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store