MiLenka Morongová
Apr 5, 2018 · 3 min read

Přijdete na firemní večírek a uprostřed stojí koráb v životní velikosti. Vystoupáte na palubu a najednou se houpáte na vlnách, slyšíte šplouchání moře a okolo vás letí racek. Není to sen ani nejste namol. Je to virtuální realita.

Představte si, že je začátek léta. Je mírně zamračeno, poprchává. Vystoupáte na palubu dřevěné lodi, která je zakotvena například na Letné a kocháte se okolím. Nasadíte si brýle HTC Vive a najednou jste v Karibiku. Slunce krásně svítí, azurové moře máte na dosah a plachty jsou napnuté. Chytíte se přídě lodi a pod rukama ucítíte pravé dřevo.

Konstrukce měří necelých 6 metrů.

Agentura Brainz VR vybudovala 3D model korábu a celé okolní prostředí do aplikace v brýlích tak, aby seděl s reálným 1,5 tunovým dřevěným modelem. Loď se pohybuje vertikálně díky hydraulickým mechanismům a fyzický pobyt na korábu je synchronizovaný s virtuálním zážitkem, díky trackeru pohybu, který je umístěn až na samotný vršek lodi. Dosáhne se tak dokonalého zážitku a zároveň nedostanete mořskou nemoc.

Testování korábu v Kutné Hoře. V tuto chvíli už váží výsledných 1,5 tuny.

Virtuální realita už dávno není jen záležitostí technologických veletrhů, kde se mnozí ostýchaví návštěvníci jen dívají zpovzdálí. Právě různorodé eventy se ukazují jako ideální příležitost, kde lze virtuální realitu využít zábavnou formou a přiblížit ji tak i lidem, kteří by se s ní jinak nesetkali.

Přípravy korábu na ochutnávku rumů Mount Gay.(Zdroj: Rémy Cointreau)

„Virtuální realita umožňuje zažít něco, co by bylo jinak velmi těžko zprostředkovatelné nebo se ani v reálném světě zažít nedá. Ať už je to plavba mezi karibskými útesy, adrenalinová procházka mezi mrakodrapy, detailní prohlídka produktů bez jejich fyzické přítomnosti nebo třeba ukázka výrobního procesu, kam se běžný smrtelník nedostane,” popisuje výčet možností aplikace virtuální reality v rámci eventů spolumajitel Agentury Brainz, Robin Pultera. „Výhodou je kombinace virtuální reality s fyzickou instalací, která společně s velkoplošnou projekcí přiláká návštěvníky k vyzkoušení nezapomenutelného zážitku,” dodává.

Netradiční koráb přiláká i ostýchavé návštěvníky, kteří by si virtuální realitu sami nevyzkoušeli.
A můžete vyplout…

Koráb si můžete u objednat u Brainz VR, ať už plánujete uspořádat ochutnávku rumů, doutníkový firemní večírek, předváděcí akci, oslavu, mecheche nebo svatbu vaší dcery s Jackem Sparrowem.


A jak to vypadalo doopravdy?


Credits

Klient: Rémy Cointreau
Kreativní koncepce: Petr Hanousek
Account manažerka: Jana Gálisová
Design: Jan Brukner
Programátor: Ondřej Pultera, Robin Pultera
Copywriterka: Lenka Morongová

brainzdisruptive

We help adapt brands to the future. We bring innovative solutions for brands and organizations to grow and succeed in the era of exponential changes in technology, business, and society. We combine strategic and creative thinking, together with understanding new technologies.

MiLenka Morongová

Written by

Copywriter&Idea Maker / BRAINZ

brainzdisruptive

We help adapt brands to the future. We bring innovative solutions for brands and organizations to grow and succeed in the era of exponential changes in technology, business, and society. We combine strategic and creative thinking, together with understanding new technologies.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade