Mars-matkailijan päiväkirjat (Osa I)

Thomas Brand
Sep 13 · 4 min read

Halu matkustaa kauas täältä ja ottaa käyttöön uusi valuutta ovat vahvoja kannustimia ihmisten halulle valloittaa avaruus.

Kuvalähde: Luca Rüegg / Unsplash

Maapallo toimii bitcoinilla, mutta siirtokunnat Marsissa, ulkoplaneetoilla ja kaukaisilla tähdillä eivät toimi bitcoinilla. Vaikka kaukaiset siirtokunnat arvostavat ja käyvät kauppaa bitcoinilla, ne tulevat käynnistämään, puolustamaan ja käyttämään omia paikallisia lohkoketjujaan. Tämä replikaatio- eli monistumismalli on väistämätön seuraus hyperbitcoinisaatiosta ja minkä tahansa lohkoketjun fyysisistä rajoituksista, jotka johtuvat äärellisestä valonnopeudesta.

Tulevaisuutta koskeva pohdiskelu on aina suopeaa, eikä koskaan tiedettä, mutta spekulointi huomisesta auttaa meitä ymmärtämään paremmin tätä päivää. Bitcoin-tähtitiedettä koskevalla pohdiskelulla on kiehtova ja rikas historia, jota laajennamme ja tutkimme tässä kirjoitussarjassa. Tavoitteemme on esitellä nykyiset lohkoketjut ja niiden synnyttämiä sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia rakenteita, jotka ovat verrattavissa evoluution, entropian synnyn ja ajan kulumisen kaltaisiin maailmankaikkeuden perusvoimiin.

Tässä artikkelissa keskitytään Marsiin, punaiseen planeettaan ja arvuutellaan Marsilla meidän mukaamme tapahtuvaa taloudellista vallankumousta. Se, mitä Marsilla tapahtuu, toistetaan koko aurinkokunnassa ja sen ulkopuolella. Mutta aloitamme planeetta Maasta, ei kovin kaukaisessa tulevaisuudessa, hyperbitcoinisaation jälkeisestä ajasta.

Maan hyperbitcoinisaatio

Miltä elämä hyperbitcoinisoituneen tulevaisuuden Maan ja sen naapuriplaneetoilla näyttää?

Se on todennäköisesti sekoitus tällaisia teoksia, mutta bitcoinia on tässä kertomuksessa enemmän:

Marsin asuttaminen, muokkaaminen ja vallankumous
Konflikti Maan, Marsin ja Solin (aurinkokunnan) pienten vaikuttajien välillä
Rikkaat tulevat varmasti muuttamaan avaruuteen
Maailma ilman kansakuntia, mutta vahva usko digitaaliseen todellisuuteen

Kuvittele, että sadan vuoden kuluttua bitcoin on kaikkien ihmisten käyttämä maailmanlaajuinen valuutta. Ihmiset käyttävät kaupankäyntiin ja siirtoihin toisen kerroksen salamaverkkoja. Suuret siirtotapahtumat tapahtuvat edelleen lohkoketjussa, tosin yleensä aggregointi- eli koontimekanismien avulla. Myös kolmannen ja neljännen kerroksen ratkaisuja on olemassa: internetistä tulee kaikkien käyttämä maailmanlaajuinen mesh-verkko, jonka solmut selvittävät tapahtumat salamaverkossa tallentaessaan dataa ja käyttävät kaistanleveyttä. Monet voimakkaat globaalit yritykset korvataan keskenään yhteensopivilla protokollilla, jotka kaikki ovat hajautettuja ja markkinalähtöisiä, ja niiden tapahtumat selvitetään Bitcoin-verkossa. Bitcoin ei ole vain maailmantalouden perusta hyperbitcoinisoituneessa maailmassa, vaan se on uusien hajautettujen tietokone-, viestintä- ja identiteettijärjestelmien hyödyntämä laskentayksikkö.

Hyperbitcoinisaatio ei rajoitu vain taloudellisiin, laskennallisiin tai sosiaalisiin verkostoihin. Monet muutkin toimialat muuttuvat sekä suhteessa tähän trendiin että tästä trendistä riippumatta. Kaksikymmentä prosenttia maailman energiantuotannosta kuluu SHA256-tiivisteiden laskemiseen, koska bitcoinin louhinta ja sähköteollisuus ovat sulautuneet toinen toisiinsa. Ympäristön tila on huonontunut merkittävästi tulevaisuudessa, mutta sei ei johdu bitcoinista. Bitcoinin louhinnassa käytetään jo vuonna 2019 huomattavasti vihreämpiä energianlähteitä kuin muilla toimialoilla ja bitcoinin louhijoiden kyltymätön ahneus osoittautuu lopulta fuusioenergian onnistuneen kaupallistamisen moottoriksi— tässä on ironian makua. [1]

Teknologisen ja kulttuurisen muutoksen kanssa yhtä aikaa tapahtuu poliittinen vallankumous. Ilmasto-, pakolais- ja muut kriisit, yhdistettynä uusista hajautetuista teknologioista syntyneeseen uuteen politiikkaan, ovat muuttaneet nykypäivän kansakuntien ja yritysten kinastelevat katedraalit paikallisista hallintomuodoista ja löyhistä liittoumista muodostuneeksi kaootttiseksi globaaliksi basaariksi. Imperiumeja voi edelleen olla jossain päin olemassa, mutta nyt eletäänkaupunkivaltioiden aikakautta.

Ihmiskunta pääsi avaruuteen 1900-luvulla ja tekee niin uudelleen 2000-luvulla. Jos Elon Musk onnistuu, ryhdymme asuttamaan Marsia seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana. Mennään nopeasti 2100-luvulle. Kuinka suuri Muskin Mars-yhdyskunta on?

Vuosisata on hyvin pitkä aika. Riittävän pitkä fuusion hallitsemiseksi ja makroinsinööritieteiden ihmeitä, kuten avaruushissejä (ja joita eivät rakenna ja ylläpidä kansallisvaltiot, vaan bitcoiniin perustetut hajautetut julkiset yritykset). Nämä edistysaskeleet antavat lukemattomille uudisasukkaille mahdollisuuden paeta aalloittain Maassa tapahtuvaa ympäristön saastumista ja etsiä parempaa elämään Marsilta. Marsin väestö mitataan joskus 2100-luvulla helposti kymmenissä tai sadoissa miljoonissa.

Aikovatko nämä miljoonat marsilaiset käyttää bitcoinia?

[1] suom. huom — Suomeksi voidaan puhua niin bitcoin-louhijoista, Bitcoin-louhijasta kuin myös bitcoinin louhinnasta.Tämä on ensimmäinen osa 13.9.2019 Dhruv Bansalin (Twitter) kirjoittamasta “Bitcoin Astronomy” -artikkelista. Seuraavassa osassa tarkastellaan kysymystä siitä, että käyttävätkö marsilaiset tulevaisuudessa bitcoinia ja miksi Bitcoin-louhinta ei todennäköisesti ole mahdollista Marsissa.

Bansal on kokenut teknologiayrittäjä. Hän perusti vuonna 2016 yhdessä Joseph Kellyn kryptovaroihin keskittyneen Unchained Capital -finanssipalveluyrityksen. Kuuntele Bansalin haastattelu.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech consultant & strategist,mentor, private investor. Interested in economics, banking, fintech, Bitcoin, political philosophy, strategy & innovation.

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade