Anyone can publish on Medium per our Policies, but we don’t fact-check every story. For more info about the coronavirus, see cdc.gov.

COVID-19 -taistelusuositukset poliittisille päätöksentekijöille

Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin essee

Thomas Brand
Mar 24 · 4 min read
Chen Shen ja Yaneer Bar-Yam

I. Haaste

COVID-19 on nopeasti etenevä sairaus, joka vaatii sairaalahoitoa noin 20 prosentissa tapauksista, tehohoitoa 10 prosentissa tapauksista ja johtaa kuolemaan noin 2–4 prosentissa tapauksista. Yli 50-vuotiaiden jo ennestään sairaiden osalta komplikaatiot lisääntyvät nopeasti, sillä sydämen vajaatoiminta ja sepelvaltimotauti lisäävät riskiä ennestään. COVID-19 voi tarttua jopa lieväoireisesta (yskä, aivastelu tai kohonnut lämpötila) ja ehkä jopa oireettomasta taudinkantajasta muihin ihmisiin.

COVID-19-epidemiassa on ilmaantunut lukemattomia tautitapauksia ja kaikkia ei ole välttämättä edes tiedossa. Niiden lukumäärä on kasvanut nopeasti:

Tartunnan ja oireiden välillä on viivettä, joten kaikkia ehkäiseviä vaikutuksia lykätään noin neljällä päivällä. Vaikka nyt kaikki kansalaiset olisi suljettu steriileihin ilmataskuihin, niin päivittäinen tautitapausten kasvu jatkunee edelleen noin neljä päivää.

Ihmiset ovat kytkeytyneitä toinen toisiinsa näkymättömän tartuntaverkon kautta, jonka yhteyksiä ovat fyysiset kontaktit ihmisten välillä, yhteinen ja mahdollisesti virushiukkasten saastuttama hengitysilma (tautia kantavien yskökset, aivastukset tai jopa vain ulos- ja sisäänhengitys) ja fyysiset esineet ja pinnat, jotka voivat kantaa sairaiden niihin levittämiä virushiukkasia ilman tai kosketuksen kautta. Tämä tartuntaverkko toimii koko ajan, kun toimimme normaalissa elämässämme. Se sisältää kaiken; niin työpaikan kuin ammatilliset sijainnit (esimerkiksi lounaspaikka) kuten myös henkilökohtaiset yhteydet perheen, ystävien ja erilaisten yhteisöjen jäsenten kautta. Se, miten verkko kytkeytyy yksilöiden välillä, määrittelee yksilön omakohtaisen riskin sille, että hän saa tartunnan ja tartuttaa muita.

Avain R0:n vähentämiseen on tartuntaverkon voimakas karsiminen ja tartuntavektorien vähentäminen.

II. Suositellut toimenpiteet

Kehotamme hallituksia ja virkamiehiä ryhtymään seuraaviin toimiin:

  1. Rajoita liikkumista tai kuljetuksia maasta toiseen ja maanosien välillä, joka edellyttää vähintään 14 päivän karanteenia kaikille ihmisille, jotka liikkuvat paikasta A paikkaan B. Hajota ja hallitse -strategia on välttämätön, jotta epidemia saadaan pidettyä kurissa.
  2. Tee yhteystyötä sosiaali- ja terveysalan, yrityselämän ja akateemisten instituutioiden kanssa suurtestauksen nopeuttamisen ja yksilöiden tunnistamiseksi eritystä varten. Tutkimuslaitoksilla ja yrityksillä on laboratoriotiloja, joissa testejä voidaan suorittaa — ja samalla ihmishenkiä voidaan pelastaa.
  3. Suljettuja ja eristettyjä yhteisöjä, joissa tautitapauksia aktiivisesti ilmenee, on ympäri Eurooppaa. Kaikkien niiden ihmisten, jotka eivät palvele aivan välttämättömiä tarkoituksia, on pysyttävä kotona tällaisilla vaarallisilla alueilla. Hallitus ja sen johtamat toimijat suorittavat ovelta ovelle -tapahtuvat noutotoimenpiteet (asianmukaisesti suojautuneina) tautitapauksien osalta ja tarjoavat olennaisia palveluita yhdessä yhteisön kanssa.
  4. Kannusta yrityksiä ylläpitämään tärkeitä toimintoja ja vähennä vaikutuksia kaikkiin toimintoihin noudattamalla turvallisia työtiloja koskevia ohjeistuksia ja protokollia. Tähän sisältyy kotona tapahtuvan etätyön maksimointi itse-eristyksen/itsekaranteenin mahdollistamiseksi ja turvallisten työtilojen edistäminen niin yksilöiden kuin myös perheiden suojelemiseksi.
  5. Lisää lääketieteellistä palvelukapasiteettia ja läpivirtausta muuttamalla vapaita julkisia ja yksityisiä tiloja väliaikaisiksi sairaaloiksi lieviä ja kohtalaisia potilastapauksia varten. Tämä auttaa erottamaan tartunnan saaneet ihmiset muusta väestöstä. Laajenna tehohoitokapasiteettia mahdollisimman nopeasti.
  6. Tarkkaile, suojaa ja käsittele haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä ja riskiryhmiä, mukaan lukien kodittomat ja paljon ihmisiä sisältävät ahtaat tilat, kuten vankilat, hoitokodit, vanhainkodit, asuntolat, psykiatriset hoitolaitokset ja majoitustilat.
  7. Arvioi jatkuvasti uudelleen lääketieteellisiä hoitoresursseja ja arvioi mahdolliset puutteet eksponentiaalista kasvua vastaan. Aloita huoltovarmuustoimet nyt. Tilaa, varastoi ja jakele tarvittavia hoitovälineitä, ohjeita ja henkilökuntaa jo nyt, käskytä yritykset järjestelemään tuotantonsa ainakin osittain näitä tarkoitusperiä silmällä pitäen ja priorisoi lääkintä- ja lääkintähuoltohenkikökunnan suojelua ja turvaa.
  8. Tee aktiivista yhteistyötä maailmanlaajuisen yhteisön kanssa uusien toimintatapojen keksimiseksi ja vakiinnuttamiseksi (mukaan lukien Etelä-Korean drive-in-testausasemat). Tämä on uusi ja muuttuva tilanne, joten uusia innovaatioita kokeillaan ja otetaan käyttöön kaiken aikaa. Seuraa kansainvälistä kehitystä ja ehdota parannuksia.
  9. Tee lievennyksiä sääntelyyn ja virallisiin ohjeistuksiin, jotka perustuvat “rauhanajan” kokemukseen. Ne eivät päde tässä tilanteessa. Ole ketterä ja nopea, joustava ja valpas — täydellistä ratkaisua ei ole olemassa.

Huolellinen ja avoin viestintä, joka edistää yleisön ja yhteisöjen sitoutumista, on pakollista, koska heidän aktiivinen osallistumisensa torjunta- ja pysäytystoimiin on olennaista heidän oman turvallisuutensa kannalta.


Suomennos Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin (Twitter) esseestä “COVID-19 recommendations for policy makers”. Essee ilmestyi New England Complex Systems Instituten verkkosivuilla 12.3.2020.

Chen Shen työskentelee tutkijana New England Complex Systems Institutessa Bostonissa Yhdysvalloissa. Hän on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä (insinööri) ja viestintää, kulttuuria ja teknologiaa (FM).

Yaneer Bar-Yam on fyysikko, järjestelmätieteilijä ja New England Complex Systems Instituten perustaja. Hän on erikoistunut monimutkaisten järjestelmien tutkimukseen ja tehnyt tutkimusta lukuisilla eri tieteenaloilla aina materiaalitieteistä neuraaliverkkoihin.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade