COVID-19: Työntekijöiden turvallisuus- ja seulontakysymyksiä työnantajille

Naomi Bar-Yamin, Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin essee

Thomas Brand
Mar 23, 2020 · 3 min read
Chen Shen, Naomi Bar-Yam ja Yaneer Bar-Yam

Työnantajat, jotka haluavat suojella asiakkaitaan ja työntekijöitään, etenkin niitä, jotka tarjoavat välttämättömiä palveluita pysäytys- ja lukitusvaiheen aikana, tulisi olla yhteydessä työntekijöihin heidän tartuntariskinsä määrittelemiseksi. Tällä tavoin kaikkia suojellaan sekä yksilöinä että ryhmänä. Tämä voi auttaa arvioimaan, miten järjestää työtilat ja tunnistetaan ne työntekijät, jotka palvelevat fyysistä yhteydenpitoa vaativissa rooleissa. Tämä koskee erityisesti keskeisiä palveluntarjoajia, kuten supermarketteja, apteekkeja, päivittäistavaraliikkeitä ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajia sekä riskiryhmien laitoksia ja tiloja, kuten asuntoloita, vanhainkoteja, hoitokoteja, kuntoutuskeskuksia, psykiatrisia osastoja ja vankiloita. Suojaustoimet ovat merkityksellisiä kaikille niille yrityksille, jotka haluavat suojata työntekijänsä riippumatta siitä, työskentelevätkö he kotoa käsin tai eivät tee mitään ennen kuin toiminta on palautettu ennalleen.

Yleisiä ohjeita organisaatioille ovat:

 • Maksimoi etätyö, jotta ihmiset voivat asettua itse-eritykseen/itsekaranteeniin ja edistää turvallisia tiloja.
 • Ylläpidä tärkeitä toimintoja ja vähennä kaikkien toimintojen vaikutusta käyttämällä turvallisen alueen työtiloja.

Turvallisuuskäytäntöjen laajentaminen yksittäisiin työntekijöihin vähentää heidän omaa sairastumisriskiään ja vaikutuksia organisaatioon. Työntekijöiden elinympäristön turvallisuuden selvittäminen työaikojen ulkopuolella on välttämätöntä työpaikan turvallisuuden kannalta. Suojauspanostukset ovat tärkeitä kriittisellä ajanjaksolla ja sen jälkeen. Niiden turvallinen ympäristö sisältää mahdolliset tartunta-altistumiset viimeiseltä 14 päivältä. Suoritettavia toimenpiteitä ovat:

 • Kannustetaan yksilöitä toteuttamaan turvallisten tilojen käytäntöjen mukaisesti, mukaan lukien eristäytyminen muista vaarassa olevista.
 • Kannustetaan yksilöitä ylläpitämään terveellisiä asioita heidän riskitekijöidensä vähentämiseksi.
 • Jos altistus on tapahtunut tai sitä epäillään, järjestä turvallinen 14 päivän itsekaranteeni varmistaaksesi, että he eivät ole saaneet tartuntaa tai jos oireita ilmaantuu.
 • Jos riskit ovat korkeat, järjestä erillinen asunto työntekijöille, jotka voivat tällä hetkellä hyvin heidän tartunta- ja tartuttamisriskinsä vähentämiseksi. Tällaisten ihmisten riskiryhmiin kuuluvat mm. kollegat, huonetoverit ja perheenjäsenet 14 päivän ajan.
  - Erityisesti korkean riskin instituutioiden työntekijöille.
  - Varsinkin silloin, kun he asuvat kämppisten tai sellaisten perheenjäsenten kanssa, jotka ovat vaarassa saada tartunnan (esim. siksi, että he ovat olleet tai työskentelevät epäturvallisissa työtiloissa).
  - Varsinkin jos he asuvat kämppisten tai vanhempien perheenjäsenten kanssa tai joilla on jo olemassa olevia terveysongelmia, jotka tekevät terveyshaitoista todennäköisempiä.
  - Varsinkin jos työntekijä on korkean riskin ammatissa, esimerkiksi terveydenhuollossa tai muissa sairaalatehtävissä, sekä supermarketeissa, ruokakaupoissa ja apteekeissa.

COVID-19 — Turvallisuusseulontakysymykset työnantajille

Tässä on luettelo hyödyllisistä kysymyksistä työntekijöiden riskitason määrittämiseksi:

 1. Missä asut?
  a) Omakotitalo, paritalo, kerrostalo jne.
  b) Onko sinulla erillinen sisäänkäynti?
  — (i) Yhteinen ovi/aula
  — (ii) Hissi?
 2. Kuinka monta ihmistä kotitaloudessasi elää?
  a) Mitä he tekevät?
  — i) Työskentelevätkö he kodin ulkopuolella?
  — ii) Koulussa tai muussa yhteisessä toiminnassa?
  — iii) Koti-/etätöitä?
  b) Oletko itse matkustellut äskettäin tai oletko matkustanut jonkun toisen kanssa?
  — i) Missä?
  — ii) Kulkuvälineet ja -reitit
  c) Oletko sinä tai joku, jonka kanssa asut, ollut mistä tahansa syystä terveydenhuoltolaitoksessa tai vieraillut sellaisessa viime aikoina?
 3. Miten pidät yhteyttä muihin ja miten olet heidän kanssaan tekemisissä? Kuinka paljon?
  a) Pysytkö kotona?
  b) Oletko käynyt kylässä muualla tai onko sinulla käynyt vieraita?
 4. Mitä tiedät sosiaalisista etäännyttämistoimista? Mitä sinä käytät niistä?
  a) 2 metrin suojaväli seuraavaan ihmiseen
  b) Käsien pesu
  c) Välttelen pintojen koskettelua, puhdistan pinnat
 5. Mistä hankit ja saat syömäsi ruuan?
 6. Onko sinulla lemmikkieläimiä, joiden täytyy päästä ulos jaloittelemaan ja tarpeilleen?
 7. Onko sinulla tai kotitaloudessasi asuvalla henkilöllä lääketieteellisiä tai ikään liittyviä riskitekijöitä, jotka altistaisivat hänet COVID-19-tartunnalle ja/tai vaikuttaisivat hänen terveyteensä tartuntatilanteessa?

Suomennos Naomi Bar-Yamin, Chen Shen ja Yaneer Bar-Yamin (Twitter) esseestä “COVID-19 employee safety and screening questions for employers”. Essee ilmestyi New England Complex Systems Instituten verkkosivuilla 21.3.2020.

Naomi Bar-Yam on työskennellyt äitien ja lasten terveyden parissa yli 30 vuotta. Hänet tunnetaan imetyksen puolestapuhujana. Naomi on julkaissut myös imetystä koskevaa tieteellistä tutkimusta.

Chen Shen työskentelee tutkijana New England Complex Systems Institutessa Bostonissa Yhdysvalloissa. Hän on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä (insinööri) ja viestintää, kulttuuria ja teknologiaa (FM).

Yaneer Bar-Yam on fyysikko, järjestelmätieteilijä ja New England Complex Systems Instituten perustaja. Hän on erikoistunut monimutkaisten järjestelmien tutkimukseen ja tehnyt tutkimusta lukuisilla eri tieteenaloilla aina materiaalitieteistä neuraaliverkkoihin.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store