CovidZero: Miten pandemia päätetään viidessä viikossa?

Yaneer Bar-Yamin kirjoitus

Thomas Brand
Jan 12 · 3 min read
Yaneer Bar-Yam

CovidZero on irtautumisstrategia. Toisin kuin tavallinen strategia, jota kutsutaan viruksen kanssa elämiseksi, mitigaatioksi, epidemiakäyrän tasoittamiseksi tai taudin muuttumista endeemiseksi — rokotteella tai ilman sitä — on passiivinen, reaktiivinen, tehoton ja valtavan kallista niin ihmishenkien, pitkän aikavälin kansanterveyden kuin myös kansantalouden kannalta.

CovidZero on proaktiivinen strategia, jonka tavoitteena on saavuttaa normaali elämä niin kuin sitä elimme ennen pandemiaa eliminoimalla koronavirus. Meidän on tehtävä tämä mahdollisimman nopeasti pelastaaksemme ihmishenkiä, toimeentulomme ja minimoidaksemme aika, joka meidän on kulutettava poikkeustoimiin. CovidZero minimoi myös uusien virusmuunnosten riskit, jotka voivat levitä nopeammin tai haitata rokottamista.

CovidZero on mukautuva, koska se perustuu paikallisiin olosuhteisiin ja yhteisön vahvuuksiin ja valmiuksiin. Tavoitteen asettamisen ja kaikkien käytettävissä olevien valmiuksien käyttö sen saavuttamiseksi on osoitetut toimivan Australiassa, Kiinassa, Uudessa-Seelannissa, Taiwanissa, Thaimaassa, Vietnamissa ja Atlantin puoleisessa Kanadassa.

CovidZero on reaalimaailman strategia, joka vaatii kovaa työtä, sinnikkyyttä ja yhteistyötä. Se kannattaa valita, koska vaihtoehto on paljon huonompi. Kaiken tekeminen vähentää sekä terveydellisiä että taloudellisia kustannuksia.

Tärkeimmät vaiheet ovat:

  1. Kaikkien herättäminen siihen, että ensisijaista CovidZero-tavoitteen saavuttamiseksi on yhteisön toiminta. Kaikkien tulisi keskittyä siihen, mitä he voivat tehdä CovidZeron saavuttamiseksi. Tämä sisältää yhteisöjärjestöjen, sosiaalisten verkostojen, terveydenhuolto-organisaatioiden, elinkeinoelämän ja hallituksen tuen CovidZeron saavuttamiseksi ja tavoitteen puolustamisen.
  2. Taudin leviäminen tulee estää mahdollisimman tehokkaasti. Aloita viiden viikon pakollisessa jaksossa, jossa kaikkien käsketään pysymään kotona. Vain välttämättömät vähimmäispalvelut on sallittava käyttämällä maksimaalisia keinoja tartuntojen välttämiseksi (kotiin toimitus, kadunvarteentoimitus, maskinkäyttö ja ilmanpuhdistus).
  3. Toimeenpannaan matkustusrajoitukset ja -karanteenit. Estä tartuntatapauksien saapuminen ja tuonti maihin, osavaltioihin, yhteisöihin, naapurustoihin ja jopa kaupunginosiin tiukkojen matkustusrajoitusten avulla. Mitä pienempi matkustusrajoituksin suojeltava alue on, sitä nopeammin nollatavoite saavutetaan paikallisesti. Hyödynnä tämän jälkeen vihreän vyöhykkeen irtautumisstrategiaa, jolla turvatut CovidZero-alueet avataan ja yhdistetään matkailua varten asteittain muutaman viikon kuluessa.
  4. Käytetään nopeaa yhteisöpohjaista tartuntatapauksien tunnistustapaa tuetulla eristämisellä ja karanteeneilla. Tämä estää perheen sisäiset ja kotitalouksien väliset tartunnat. Hoida samalla sairaat ja testaa, jäljitä ja koordinoi kansanterveystieteellisten ja lääketieteellisten organisaatioiden tukemana muut. Testauksen olisi pidettävä sisällään oireisiin perustuva testaus, massatestaus ja muut menetelmät, kuten jätevesien testaus.
  5. Varmistetaan kaikkien toimeentulo. Heikossa asemassa oleville ihmisille ja yrityksille on tarjottava taloudellista ja muuta tukea. Pidä huolta toimeentulosta, mielenterveydestä ja muusta tuesta, jota yhteisö, yritykset ja hallinto voivat tarjota. Yhteisövetoiset säännölliset vierailut ihmisten ja perheiden luokse mahdollistavat sekä nopean tartuntatapauksien tunnistamisen että muut tuen muodot.
  6. Vakavassa riskissä olevat ihmiset on rokotettava nopeasti. Keskitytään sairauden vakavuuteen (ikä ja muut tekijät) ja välttämättömiin työntekijöihin (terveydenhuollon ammattilaiset ja muut välttämättömät työntekijät). Massarokotukset voivat auttaa ehkäisemään tartuntoja, ja niitä olisi käytettävä yhtenä, ei ainoana, keinona tartuntojen ennaltaehkäisemiseksi.

Tämä strategia sietää yhteiskunnalliset ristiriidat, koska yksittäiset yhteisöt voivat saavuttaa sen omaehtoisesti. Se sietää yksilöllisen käyttäytymisen erot, eikä edellytä täydellistä kaikkien sääntöjen noudattamista. Useimmat ihmiset välittävät perheistään ja yhteisöistään, ja mahdollisuus saavuttaa selvästi toivottava tavoite on tärkeä, varsinkin jos CovidZero-tavoite voidaan saavuttaa nopeasti.

CovidZero-strategia tarjoaa mahdollisuuden hallita virusta ja eliminoida se paikallisesti ja asteittain suurimmilta alueilta, ja palata normaaliin arkeen. Tartuntatapauksien väheneminen voi olla hyvin nopeaa, ja taloudelliset kustannukset ovat dramaattisesti pienemmät sen edellyttämän lyhyen toimenpideikkunan vuoksi. Tämä säästää ihmishenkiä ja tukee kansantaloutta.

Lopussa, kun tartuntatapauksien määrä pienenee niin, että yhteisötartunnat loppuvat, tarvitaan vielä kärsivällisyyttä. Jokaista tartuntatapausta on lähestyttävä murhana, koska jopa yksi tartunta yhteisössä voi kasvaa eksponentiaalisesti. Paikallisten tartuntojen pysäyttäminen lyhyellä aikavälillä kontaktit jäljittämällä ja jopa paikallisten tiukkojen rajoitustoimien (”tulipalon sammutus”) avulla on kuitenkin huomattavasti parempi vaihtoehto kuin elämän jatkaminen palavassa rakennuksessa.

Suomennos Yaneer Bar-Yamin (Twitter) kirjoituksesta “CovidZero: How to end the pandemic in 5 weeks”. Kirjoitus ilmestyi New England Complex Systems Instituten verkkosivuilla 8.1.2021.

Yaneer Bar-Yam on fyysikko, järjestelmätieteilijä ja New England Complex Systems Instituten perustaja. Hän on erikoistunut monimutkaisten järjestelmien tutkimukseen ja tehnyt tutkimusta lukuisilla eri tieteenaloilla aina materiaalitieteistä neuraaliverkkoihin. Yaneerin tunnetuimpia tieteellisiä teoksia on Dynamics of Complex Systems.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store