Anyone can publish on Medium per our Policies, but we don’t fact-check every story. For more info about the coronavirus, see cdc.gov.

Hengityselinterveyden merkitys COVID-19:n hoitotulosten parantamisessa

Blake Eliasin, Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin essee

Thomas Brand
Mar 23 · 5 min read

Ei sisällä lääketieteellistä neuvontaa. Vahvista faktat itse. Jos oireilet ja/tai epäilet sairastuneesi, ota yhteyttä terveydenhuoltoalan ammattilaiseen.

Blake Elias, Chen Shen (oik. alhaalla) ja Yaneer Bar-Yam (oik. ylhäällä)

Tiivistelmä

Yleiskatsaus

Terveysviranomaiset suosittelet laajalti COVID-19 sairastuneiden henkilöiden elinympäristön hyvää ilmanvaihtoa ja säännöllistä siivousta ja puhdistusta [2]-[5]. Tämä on ratkaisevan tärkeää kaikkien niiden kannalta, joiden on oltava vuorovaikutuksessa potilaan kanssa, olivatpa he sitten kotona olevia perheenjäseniä tai terveydenhuoltoalan ammattilaisia lääketieteellisissä toimitiloissa ja olosuhteissa. Se voi myös auttaa vähentämään yksilön uudelleen altistumista virushiukkasille, jotka voivat vaikuttaa vielä tarttumattomaan keuhkokudokseen tai jotka immuunijärjestelmä on äskettäin poistanut.

Syvähengityksen on osoitettu parantavan hengityselinten terveyttä ja potilaan hoito- ja paranemistuloksia monissa tilanteissa [6]-[8]. Intensiivisemmän rintakehän alueen fysioterapian ei ole havaittu olevan tehokasta hoidettaessa sairaalahoidossa olevia keuhkokuumepotilaita [9], mutta lievissä oiretapauksissa tavanomaisista hengitysharjoituksista voi olla hyötyä.

Noin 80 prosentissa tapauksista COVID-19 aiheuttaa vain lieviä oireita ja yksilöt toipuvat ilman merkittävää lääketieteellistä interventiota. 20 prosentissa tapauksista tauti muuttuu vakavaksi, 10 prosentissa potilaan hengen pelastamiseksi tarvitaan tehohoitoa (mukaan lukien hengityslaitteet) ja 2–4 prosentissa tapauksista tauti johtaa kuolemaan. Tulos on myös herkkä taustalla oleville sydän- ja verisuoniterveyden tekijöillä, ja riski kasvaa dramaattisesti iän myötä. Tyypillisessä tapauksessa sairaus saa alkunsa lievänä ja useiden viikkojen kuluessa etenee yhtäkkiä vakavaksi. Kilpailu viruksen lisääntymisen ja immuunijärjestelmän taistelun välillä vaikuttaa taudin etenemiseen. Taudinkuvan äkillinen vakavoituminen tarkoittaa sitä, että taistelu saavuttaa siirtymän (käännekohdan) toiseen vaiheeseen. Tämä voi johtua keuhkokudoksen vaurioiden laajuudesta, immuunijärjestelmän jonkin osan ylikuormittumisesta, autoimmuunivaikutuksista, kuten sytokiinimyrskystä, tai muista mekanismeista. Useisiin tekijöihin siirtymisen herkkyys viittaa siihen, että jopa pieni muutos yksittäisissä olosuhteissa voi muuttaa tasapainoa. Immuunijärjestelmän vahvistaminen tai viruksen leviämisen jarruttelu keuhkokudokseen voi olla hyödyllistä.

Koronavirus leviää pisaroiden kautta ysköksistä, aivastuksista ja uloshengitetystä ilmasta niiden yksilöiden toimesta, jotka kantavat virusta (riippumatta siitä, onko heillä minkäänlaisia varsinaisia oireita). Seuraavat suositukset parantavat keuhkojen terveyttä ja vähentävät perusterveiden henkilöiden (uudelleen)altistumista virushiukkasille. Jokaisen, jolla on jotain erityisiä terveys- tai hengityselinongelmia, tulee selvittää näiden ohjeiden soveltuvuus omaan henkilökohtaiseen ja terveydelliseen tilanteeseensa omalta lääkäriltään. Huomaa, että nämä suositukset eivät korvaa ennaltaehkäisyä. Toivomme vain, että ne saattavat helpottaa sairauden vakavuusastetta joissakin tapauksissa.

Suositukset

Pidä ikkunoita auki, jos ja kun lämpötila sen sallii. On parasta, että ilmavirrat suuntautuvat ylöspäin, ja varmista, että tartunnan saanut ei ole sellaisissa ilmavirroissa, joissa terveet yksilöt oleilevat [5]. Tällä on kaksi etua: (1) huoneessa olevat virushiukkaset poistuvat huoneesta sen sijaan, että sinä (tai joku muu) hengittää ne takaisin sisään; ja (2) hapen määrä huoneessa kasvaa — hyödyllistä keuhkojen ja ympäristön terveyden kannalta. Jos sääolosuhteet ovat viileät, harkitse ikkunan avaamista ainakin vähäisissä määrin samalla, kun lämmitys on päällä. Myös ilmanpuhdistimet voivat olla hyödyllisiä.

Vietä aikaa ulkona (lähestymättä muita kahta metriä lähemmäs [11]). Parvekkeet, takapihat tai terassit ovat hyviä oleskelupaikkoja, samoin kuin kävelyretket vältellen fyysistä kosketusta tai läheisyyttä muihin. Tällä on samat edut kuin ikkunoiden pitämisellä auki — varmistetaan, että hengitetyt virushiukkaset eivät tule uudelleenhengitetyiksi sisään.

Pyri hengittämään nenän kautta. Nenän kautta tapahtuva hengittäminen auttaa puhdistamaan tuloilmaa, värekarvat (pienet nenäkarvat) ja limakalvojen avulla. Ne ovat kilpi tautia vastaan. Nenän kautta tapahtuva hengittäminen myös lämmittää ja kostuttaa tulevaa tuloilmaa.

Syvähengitys. Syvähengitys ja uloshengitys tuovat raitista ilmaa sisään ja voivat parantaa keuhkojen kapasiteettia. Hengitämme tyypillisesti vain murto-osan keuhkojemme teoreettisesta kapasiteetista. Virushiukkasten karkottaminen keuhkojen käyttämättömimmiltä alueilta voi edelleen vähentää oma-altistusta virushiukkasille. Syvähengitystä suositellaan, koska se edistää terveyttä ja hyvinvointia — ja sitä voi tehdä useita kertoja päivässä säännöllistä aikataulua noudattamalla.

Muut keuhkojen terveyttä edistävät käytännöt. Hengityselimistön terveyden parantamiseksi on monia erilaisia harjoituksia. Lisätietoja erilaisista harjoitteista löytyy Rush University Medical Centerin suosituksista [12].

Puhdista pinnat ja pese vaatteet ja vuodevaatteet. Toistuva peseminen poistaa pinnoille ja vaatteisiin laskeutuneita ja tarttuneita virushiukkasia, ja estävät altistumisen tai uudelleenaltistumisen viruspartikkeleille.

Viitteet

[2] US Centers for Disease Control and Prevention. Preventing the Spread of Coronavirus Disease 2019 in Homes and Residential Communities, 14.2.2020.

[3] New Zealand Ministry of Health. COVID-19 (novel coronavirus) — staying at home (self-isolation), 15.3.2020.

[4] Public Health Agency of Canada. Community-based measures to mitigate the spread of coronavirus disease (COVID-19) in Canada, 12.3.2020.

[5] STCN. [Anti-epidemic Science] Doctor Zhang Wenhong calls you to open the window! Accept this “ventilation timetable”, 9.3.2020.

[6] Michele Vitacca, ym. “Acute effects of deep diaphragmatic breathing in COPD patients with chronic respiratory insufficiency”. European Respiratory Journal, 11(2):408–415, 1998.

[7] Elisabeth Westerdahl, ym. “Deep breathing exercises with positive expiratory pressure in patients with multiple sclerosis–a randomized controlled trial”. The Clinical Respiratory Journal, 10(6):698–706, 2016.

[8] Elisabeth Westerdahl. “Optimal technique for deep breathing exercises after cardiac surgery”. Minerva Anestesiologica, 81(6):678–683, 2015.

[9] Sven Britton, Margareta Bejstedt, and Lars Vedin. “Chest physiotherapy in primary pneumonia”. British Medical Journal (Clinical Research ed.), 290(6483):1703–1704, 1985.

[10] Medline Plus. Exercise and immunity. Luettu 15.3.2020.

[11] US Centers for Disease Control. Interim US Guidance for Risk Assessment and Public Health Management of Persons with Potential Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Exposures: Geographic Risk and Contacts of Laboratory-confirmed Cases, 9.3.2020.

[12] Rush University Medical Center. 8 Tips for Healthy Lungs, 15.3.2020.


Suomennos Blake Eliasin (Twitter), Chen Shen ja Yaneer Bar-Yamin (Twitter) esseestä “Respiratory health for better COVID-19 outcomes”. Essee ilmestyi New England Complex Systems Instituten verkkosivuilla 16.3.2020.

Blake Elias on työskennellyt muun muassa Microsoftin palveluksessa tekoälyhankkeiden parista. Hän on valmistunut sähkötekniikan ja tietojenkäsittelytieteen diplomi-insinööriksi Massachusetts Institute of Technologystä vuonna 2018.

Chen Shen työskentelee tutkijana New England Complex Systems Institutessa Bostonissa Yhdysvalloissa. Hän on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä (insinööri) ja viestintää, kulttuuria ja teknologiaa (FM).

Yaneer Bar-Yam on fyysikko, järjestelmätieteilijä ja New England Complex Systems Instituten perustaja. Hän on erikoistunut monimutkaisten järjestelmien tutkimukseen ja tehnyt tutkimusta lukuisilla eri tieteenaloilla aina materiaalitieteistä neuraaliverkkoihin.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade