Jokapäiväinen elämä ja COVID-19

Naomi Bar-Yamin, Derrick VanGennepin, Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin essee

Thomas Brand
Mar 26, 2020 · 7 min read
Naomi ja Yaneer Bar Yam (siniset) ja Derrick Van Gennep (oik. ylä) ja Chen Shen (vas. ala)

Viime kuukausien aikana elämämme on muuttunut monilla syvällisillä tavoilla. Tavalliset harrastukset, matka ruokakauppaan tai jopa kävely asuinkerrostalon hissille kotiovelta tai ulko-ovelta ovat näyttää mahdollisia vaaran paikkoja — ehkä harrastuskavereistasi, kaupan toinen asiakas tai hissin kutsupainiketta painanut naapurisi ovat tietämättään saaneet koronaviruksen ja/tai sairastavat jo COVID-19-sairautta ja levittävät viruksen meihin. Tämä pätee kaikkeen siihen, mitä sairaat koskettavat ja jokainen hengenveto samoissa tiloissa terveiden kanssa — jopa hetkellisesti — muodostaa välittömän vaaran terveydellemme. Vaikka koronaviruksen leviämiseen vaikuttavat läheiset kontaktit, niin myös muita vaaroja tulisi välttää.

Lenkkeily, pyöräily ja virtuaalikokoontumiset ystävien kanssa ovat yhteisten harrastusten huonoa korvikkeita, mutta niistä on edes jotain hyötyä. Meidän kaikkien on kuitenkin syötävä ja vaikka olemmekin suojassamme asunnoissamme, niin meidänkin on joskus poistuttava kodeistamme. Mitä näissä olosuhteissa pitäisi tehdä? Elämme suuren pelon, vaaran ja epävarmuuden aikaa. Seuraavassa on muutamia ohjeita, jotka tekevät päivittäisestä elämästämme turvallisempaa.

Huoneistot ja rakennukset

Sellaisissa kodeissa ja asunnoissa, joissa on yhdessä muiden kanssa jaetut sisäänkäynnit, altistavat meidät koronavirustartunnalle. Rakennuksessa asuu muita ihmisiä ja rakennuksessa vierailee muita, joten yleiset tilat ja alueet, eteiset, käytävät, pesutuvat ja joskus jopa hengitysilma saattavat olla saastuneita. Yhteinen ilmanvaihtojärjestelmä saattaa myös edesauttaa viruksen leviämistä.

  • Vietä mahdollisimman vähän aikaa sisäänkäynneillä ja yleisillä alueilla/tiloissa, vaikka niillä ei ihmisiä olisikaan. Koronavirus tarttuu pinnoilta ja ilmasta.

Ruokakaupat/Apteekit/Muut tarvittavat asiat

Perushyödykkeiden hankkiminen ja tarjoaminen kriisin aikana vaatii erityistä huomiota ja suunnittelua. Monet ruokakaupat tarjoavat nyt useita tapoja turvata ostokset niin henkilökunnan kuin myös asiakkaiden kannalta. Etsi ja käytä sellaisten myymälöiden palveluita, jotka suhtautuvat turvallisuusasioihin vakavasti ja tarttuvat huolenaiheisiin.

  • Käsienpuhdistus ja puhdistuspyyhkeet sisäänkäynnillä, halki koko myymälä ja kassalla sekä henkilökunnalle että asiakkaille.

Päätöksenteko ostoksille lähdöstä tai kotiin jäämisestä:

  • Henkilöiden, jotka epäilevät, että heillä voi olla COVID-19 tai heillä esiintyy flunssan/influenssan kaltaisia oireita, ei pitäisi käydä ostoksilla. Heidän tulee järjestää vaihtoehtoinen ratkaisu, joka on mielellään mahdollisimman kosketukseton, mikäli vain mahdollista.

Ennen kauppaan lähtemistä:

  • Käytä tiettyä valittua vaate- ja kenkäparia, joita käytät (aina) lähtiessäsi ostoksille. Pese tai desinfioi vaatteet huolellisesti ennen ja jälkeen kauppaan lähtemistä, ja pidä ne erillään päivittäisistä vaatteista ja kengistäsi.

Joitakin tavaroita, jotka on syytä lisätä ostoslistalle:

  • Jos mahdollista, N95-hengityssuojaimet tai kerta-/monikäyttö kasvosuojia, jos muuta ei ole saatavilla.

Kuljetus ja liikenne:

  • Vältä julkista liikennettä niin paljon kuin suinkin mahdollista. Tarvittaessa noudata ylimääräisiä varotoimia: maski (tai huivi/suojain) ja (suoja)käsineet ovat lähes välttämättömät. Yksityinen auto on paras paitsi altistuksen vähentämiseksi, mutta myös suurempien elintarvike ja tavaramäärien kuljettamiseksi kotiin.

Kaupassa ollessasi:

  • Pysy mahdollisimman kaukana muista ihmisistä. Noudata ajatusta, jonka mukaan kaikki muut ovat sairaita. Pysyttele koko ajan vähintään kahden metrin etäisyydellä muista.

Kotiin saapuminen:

  • Kotiin saapuessasi aseta kaikki tuotteet ja tavarat vastaanottoalueelle, jossa ne voivat odottaa 2–3 päivää (ks. edellä).

Paketit ja posti

Koronavirus voi jäädä paperille ja kartongille “eloon” noin päivän ajaksi. Muovilla ja muilla materiaaleilla se voi pysyä “hengissä” 3–4 päivän ajaksi hieman olosuhteitten mukaan. Monet ihmiset ovat voineet käsitellä niitä tuotteita, jotka sinä tuot kotiisi — suhtaudu virustartuntaan vakavasti.

  • Jos mahdollista, jätä postipaketti avaamattomana vastaanottoalueelle: autotalliin, kuistille tai vastaavalle alueelle 2–4 päivän ajaksi.

Nämä ohjeet eivät ole täydelliset, joten seuraa keskustelua ja kehittele omia parhaita käytäntöjä itsesi, perheesi ja yhteisösi suojaamiseksi koronavirukselta.

[*] Hengitysssuojaimista käytöstä keskusteltaessa haluamme huomauttaa, että 1) jokaisella, jolla on jopa lieviä oireita, tulisi välttää kosketusta muihin ja käyttää suojanaamiota, kun hänen on välttämätöntä olla julkisissa tai yksityisissä yhteyksissä muiden kanssa, 2) kasvosuojaimen käyttäminen olisi hyväksyttävä julkisissa tiloissa, jotta sairaat eivät epäröisi sen käyttöä tai ettei heistä tuntuisi epämiellyttävältä käyttää hengityssuojainta kodin tai asunnon ulkopuolella liikuttaessa (sosiaalisen stigman poistaminen), 3) vaikka hengityssuojaimet eivät takaa terveiden henkilöiden turvallisuutta, ja niiden saatavuus saattaa olla rajoitettua lääketieteellisten prioriteettien vuoksi, hengityssuojainten käyttö läheisissä tilanteissa mahdollisiin tartunnan saaneisiin (ja jos heitä ei voida välttää) vähentää dramaattisesti henkilön omaa infektioriskiä ja 4) suuririskisillä tai muuten riskiryhmään kuuluvilla (yli 50-vuotiaat ihmiset tai muuten terveysongelmista kärsivät) ja jopa pieniriskisillä henkilöillä maskin käytön edut verrattuna tartuntaan tai sen merkitykselliseen riskiin ovat tärkeämpiä kohonneen tautiriskin alueilla.

Suomennos Naomi Bar-Yamin, Derrick Van Gennepin (Twitter), Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin (Twitter) esseestä “COVID-19 employee safety and screening questions for employers”. Essee ilmestyi New England Complex Systems Instituten verkkosivuilla 21.3.2020.

Naomi Bar-Yam on työskennellyt äitien ja lasten terveyden parissa yli 30 vuotta. Hänet tunnetaan imetyksen puolestapuhujana. Naomi on julkaissut myös imetystä koskevaa tieteellistä tutkimusta.

Derrick VanGennep on koulutukseltaan fyysikko. Hän on NECSI:n tutkijaverkoston jäsen.

Chen Shen työskentelee tutkijana New England Complex Systems Institutessa Bostonissa Yhdysvalloissa. Hän on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä (insinööri) ja viestintää, kulttuuria ja teknologiaa (FM).

Yaneer Bar-Yam on fyysikko, järjestelmätieteilijä ja New England Complex Systems Instituten perustaja. Hän on erikoistunut monimutkaisten järjestelmien tutkimukseen ja tehnyt tutkimusta lukuisilla eri tieteenaloilla aina materiaalitieteistä neuraaliverkkoihin.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store