Kansanterveyspoliittiset toimet COVID-19:n leviämisen hillitsemiseksi Yhdysvalloissa

Joseph W. Normanin essee

Thomas Brand
Mar 17, 2020 · 3 min read
Joseph W. Norman

Kiina epäonnistui hillitsemään COVID-19:in leviämistä edes ankarin toimin. Luettelo niistä maista, jotka eivät ilmoita vain vahvistetuista tautitapauksista, vaan myös yhteisötartuntatapauksista ja eksponentiaalisesta (hallitsemattomasta) tautiesiintymien lisääntymisestä, kasvaa edelleen. Meillä ei ole vieläkään luotettavaa yksilötason hoitoa, joten on välttämätöntä tarkastella ensisijaisesti sosiaalista kanssakäymistä vähentäviä lieventämistoimia, jotka ovat tarpeen tartuntojen leviämisen hillitsemiseksi. Lisäksi, vaikka tehokkaita yksilöllisiä hoitoja tulisi tarjolle, resurssirajoitteet edellyttävät, että ihmisten liikkumista rajoitetaan viruksen torjumiseksi maailmanlaajuisesti ja kotimaassa.

Jäljempänä luetellaan useita ihmisten liikkuvuuteen keskittyviä poliittisia suosituksia, jotka on jaettu kolmeen luokkaan:

 1. toimet, kun kaikkien kotimaisten tapausten tiedetään olevan peräisin ulkomaanmatkoilta tai henkilöiltä, jotka ovat olleet hyvin läheisesti yhteydessä toisiinsa, jotka ovat saaneet virustartunnan maan ulkopuolelta [1]
 2. toimet, jos ja kun yhteisötartuntoja on havaittu, (3) toimet, jos ja kun kotimaisia tartuntapesäkkeitä on olemassa.

Kotimaisen liikkuvuuden säilyttämiseksi ja ylläpitämiseksi kansainvälisiä matkustusrajoituksia olisi laajennettava välittömästi viruksen sisäänpäin suuntautuvien lisävirtojen vähentämiseksi. Yksinkertaisesti sanottuna Yhdysvallat voi nyt päättää rajoittaa kansainvälistä matkustamista ja ylläpitää kotimaista liikkuvuutta tai viivyttää näiden toimenpiteiden käynnistämistä ja joutua rajoittamaan sekä kansainvälistä että kotimaista liikkuvuutta lähitulevaisuudessa.

Kuhunkin toimenpiteiden luokkaan (1)-(3) sovelletaan aiemman luokan käytäntöjä, elleivät ylimääräiset toimenpiteet nimenomaisesti korvaa niitä.

Kuva: CDC / Unsplash
 • Laajenna matkustusrajoitus koskemaan kaikkia niitä paikkoja, joissa tiedetään olevan aktiivisia tautiesiintymiä: älä salli sellaisten ulkomaan kansalaisten maahantuloa, jotka ovat käyneet missä tahansa paikassa, jossa on ollut aktiivinen epidemia viimeisen 21 päivän aikana. [2]
 • Seulo kaikki ulkomailta saapuvat oireiden varalta.
 • Aseta kaikki (ulkomaisista) sijainneista, joissa yhteisötartuntoja on havaittu, mutta ilman tiedossa olevaa laajaa tautiesiintymää, saapuvat yksilöt karanteeniin vähintään 14 päiväksi.
 • Peruuta kaikki julkiset tilaisuudet ja kokoontumiset, joissa tartuntoja on havaittu läänin tai osavaltion tasolla.
 • Kehota välttämään matkustamista niille alueille tai pois niiltä alueilta, joissa on havaittu yhteisötartuntoja.
 • Rajoita ei-välttämätöntä liikkumista alueella, jolla on havaittu yhteisö.
 • Rajoita kaikkea ei-kriittistä maahantuloa resurssien keskittämiseksi tautiesiintymän lieventämiseksi ilman uusien tapauksien alueella tai maahan saapumisen luomaa monimutkaisuutta.
 • Peruuta tai kiellä voimakkaasti julkisia kokoontumisia koko maassa.
 • Aseta rajoitukset kotimaan matkailulle ja liikkumiselle noudattaen samaa nykyistä kansainvälistä protokollaa.

[1] Valitettavasti tätä artikkelia laadittaessa San Franciscon Bay Areassa on havaittu COVID-19-tapaus, joka ei ole yhteydessä mihinkään tunnettuun kansainväliseen matkaan. Siksi meidän pitäisi asettaa Yhdysvallat toiseen luokkaan: yhteisötartunta havaittu.

[2] Nykyisiä matkustusrajoituksia, joilla on 14 päivän puskuriaika, olisi jatkettava 21 päivään, jotta voidaan paremmin selvittää todisteet siitä, että taudin itämisaika voi olla melko pitkä joidenkin ihmisten kohdalla.

Suomennos Joseph W. Normanin (Twitter) esseestä Public Health Policies for Mitigating the Spread of COVID-19 in the United States”. Essee ilmestyi 27.2.2020.

Joseph Norman tutkii monimutkaisia järjestelmiä ja työskentelee datan ja tilastojen parissa. Norman on väitellyt näkötutkimuksen alalta.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter). Kiitos Petri Syvänteelle kirjoitusvirheiden korjauksista.

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store