Kantapään kautta (uudelleen)opittua ja negatiiviset korot ovat tulossa

Marty’s Ƀent -uutiskirje #686

Thomas Brand
Mar 4 · 3 min read

Varantotodisteen puolustajia on olemassa jo jonkin aikaa. Itse asiassa yksi digikäteisjärjestelmistä, jota ehdotettiin ennen Bitcoinin syntyä, käytti konsensusmekanismia, jota pitäisimme todennäköisesti nykypäivänä varantotodistepohjaisena. Kyse on Wei Dain B-moneyn toisesta versiosta. Wein ehdotusta ei koskaan lanseerattu osittain varantotodisteeseen liittyvien ja sen piirissä havaittujen “väärinkäytösten” käsittelyssä havaittujen ongelmien takia.

Varantotodisteeseen liittyvän ongelman ydin on, että se antaa yksilöille tai koordinoiduille ryhmille mahdollisuuden ostaa osuus järjestelmästä, jonka avulla he voivat vaikuttaa kohtuuttoman paljon verkkoon. Desentralisaation ajatus katoaa. Tämä asia tuli erittäin selväksi eilen sen jälkeen, kun STEEM-lohkoketjuyhteisössä toteutettiin ehdoton haarauma Justin Sunin, keskitetyn Tron-lohkoketjun luojan, ja kryptopörssien salaseuran toimesta. Nämä tahot käyttivät osuuttaan STEEM-verkosta (verkon syntyperäinen valuutta) saavuttaakseen äänivaltaenemmistön. He murskasivat lohkoketjun plebit kuin ötökät.

Todella ikävää. Äärimmäisen ikävää.

Vitsi. Tämäntyyppiset toimet ovat täysin ennustettavissa, kun otetaan huomioon varantotodisteen luonne ja järjestelmän kannustimet.

Ajan myötä varantotodisteeseen perustuvat järjestelmät keskittyvät luonnollisesti, koska pörssit ja muut suuret toimijat kykenevät tarjoamaan enemmän hyötyä kuin mitä yksilö voi saavuttaa panostamalla varansa yksilönä. Näiden suurten toimijoiden mahdollisuus yhdistää näitä varoja antaa niille mahdollisuuden tarjota parempaa korkea ja laajempaa palvelutarjoomaa. Rationaaliset käyttäjät hyödyntävät luonnollisesti näitä palveluita, koska he pystyvät ansaitsemaan enemmän “rahaa” ja hyödyntämään tätä “rahaa” monin eri tavoin. Palveluntarjoajat ylläpitävät verkkoa, kun riittävän suuri osa tarjonnasta keskittyy näiden palveluntarjoajien huomaan.

STEEM on loistava luonnollinen koe tästä tilanteesta. Jokainen, joka luulee kykenevänsä “suunnittelemaan” tällaisen ongelman pois, on suoraan sanottuna idiootti.


Ja niin se alkaa…

Yhdysvaltain keskuspankki päätti täysin yllättäen leikata ohjauskorkoaan 50 korkopisteellä eli puolella prosentilla juuri kun kirjoitin uutiskirjeen ensimmäistä osiota. Markkinat odottivat 50 korkopisteen leikkausta, mutta vasta 18. maaliskuuta tapahtuvan avomarkkinakomitean kokouksen yhteydessä. Hätäleikkaus näyttää olevan reaktio täydelliseen umpikujaan, jonka COVID-19 on aiheuttanut maailmanlaajuisille toimitusketjuille.

Kun Fedin ryntää paikalle ja tekee hätätoimia, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että he uskovat asioiden olevan melko huonosti. Jos Jerome Powell ja kumppanit ajattelevat asioiden olevan melko huonolla tolalla, he reagoivat aggressiivisesti pelkojen tukahduttamiseksi ja markkinoiden vakauttamiseksi. Näin ollen oletan, että he pitivät aamuista peliliikettään melko aggressiivisena siirtona. Ilmeisesti se ei kuitenkaan ollut tarpeeksi aggressiivinen:

Markkinat nousivat jyrkästi heti ilmoituksen jälkeen, mutta tämä osoittautui yhdeksi historian nopeimmista kuolleen kissan pompuista. Markkinat painuivat alas muutamassa minuutissa. Tämä ei ole hyvä merkki, friikit. Tämä on Marty-sedän mielestä erittäin huono merkki. Markkinat menettävät uskonsa Fedin kykyyn vakauttaa markkinat.

Koronleikkaus tapahtui vain muutamaa tuntia täysin ylimerkittyjen yön yli -repomarkkinoiden sulkeuduttua:

Yhdysvaltain keskuspankki ruiskutti 120 miljardia dollareita yön yli -markkinoille, mutta pääkauppiaat olisivat halunneet yli 180 miljardia dollaria. Tämä osoittaa, että likviditeetti kuivuu odotettua nopeammin.

Jokin on pielessä. COVID-19 näyttää olevan musta joutsen, joka todella pilaa kaiken ja paljastaa rahoitusjärjestelmämme haurauden. Fed ei pysty tulostamaan itseään pois tästä ongelmasta, kuten eilen totesin. Presidentti, jonka uskovan olevan akselerationisti, haluaisi teidän ajattelevan jotain aivan muuta.

Viimeinen ajatus…

Toivon todella, että olisin rannalla juuri nyt.


Suomennos Marty Bentin (Twitter) uutiskirjeestä “Issue #686: Hard lessons, relearned + NIRP is on the way”. Uutiskirje ilmestyi 3.3.2020.

Marty Bent on tunnettu amerikkalainen bitcoinaaja, jonka tuotantoa ovat muun muassa Marty’s Ƀent -uutiskirje ja Tales from the Crypt -podcast yhdessä Matt Odellin kanssa.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

More From Medium

More on Koronaviru from Brandin kirjasto

More on Koronaviru from Brandin kirjasto

More on Koronaviru from Brandin kirjasto

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade