Maskin/kasvosuojaimen valmistaminen kotiolosuhteissa

Naomi Bar-Yamin koostamat tee-se-itse -ohjeet

Thomas Brand
Mar 26, 2020 · 3 min read
Naomi Bar-Yam

Miksi kasvosuojia ja -maskeja tarvitaan?

Kasvosuojien ja -maskien valmistaminen

Suomen sairaaloissa uudelleen käytetään jo nyt muun muassa suojavisiireitä.

Uudelleenkäytettävät kasvosuojat ja -maskit eivät ole ihanteellinen ratkaisu, mutta ne voidaan valmistaa itse käsin ja niitä tarvitaan ihmisten suojaamiseksi, kun suojavarusteita ei ole riittävästi käytössä.

Ulkomailla on lukemattomia Facebook-ryhmiä ja muita tahoja, jotka tekevät käsin ja koneellisesti vapaaehtoisvoimin suunenäsuojaimia tai kasvosuojaimia.

Tässä on tarvitsemasi perusmateriaalit ja -tarvikkeet.

Materiaalit kotitekoisen maskin eli kasvosuojaimen valmistamiseksi:

  • Ompelulankaa
  • Elastinen kangasnauha tai vinonauha

Välineet kotitekoisen kasvosuojaimen valmistamiseksi:

  • Ompelukone
  • Silitysrauta
  • Viivain/mittanauha
  • Nastat/Kiinnittimet

Erilaisia itse tehtyjä kasvosuojaimia:

Erilaiset kasvosuojaimet sopivat erilaisiin käyttötilanteisiin ja -tarkoituksiin.

Videot:

Video ohjeita voi sekoittaa ja sovittaa yhteen tarpeen ja ompelutaitojen mukaan.

Muovinauhalla ja suodatintaskulla:

Joustavat korvalenkit, useita kangaskerroksia turvallisuuden parantamiseksi, ei taskua suodattimelle:

Kaksikerroksinen puuvillamaski, kangasrenkaat, itse ommeltu vinonauha. Valmiin vinonauhan ostaminen on helpompaa:

Kaksi kerrosta, vinonauha:

Kirjallisia ohjeita:

Muista aina pestä ja puhdistaa maskit ja kasvosuojukset niiden käytön jälkeen.

Älä käytä niitä toistamiseen ilman asianmukaista puhdistusta!

Älä käytä alkoholi- tai klooripohjaisia puhdistusaineita, vaan esimerkiksi konepese kangasmaskit ja varmista niiden kunto pesun jälkeen.

Muista vaihtaa uudelleenkäytettäviäkin maskeja säännöllisin väliajoin!

Lue myös tarkempia ohjeita WHO:n verkkosivuilta.

Addressing COVID-19 Face Mask Shortages [v1.2]

Suomennos Naomi Bar-Yamin esseestä “Sewing masks (DIY for hospitals, institutions, or yourself)”. Essee ilmestyi New England Complex Systems Instituten verkkosivuilla 23.3.2020.

Naomi Bar-Yam on työskennellyt äitien ja lasten terveyden parissa yli 30 vuotta. Hänet tunnetaan imetyksen puolestapuhujana. Naomi on julkaissut myös imetystä koskevaa tieteellistä tutkimusta.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter). Tämä artikkeli ei vastaa Naomi Bar-Yamin artikkelia kuin vain osittain, sillä tähän suomennokseen on lisätty runsaasti lisätietoa suojauksen merkityksestä ja suojaukseen liittyvistä turvallisuusnäkökohdista.

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store