Katsaus Fergusonin ym. koronavirustutkimukseen

Chen Shenin, Nassim Nicholas Talebin ja Yaneer Bar-Yamin essee

Thomas Brand
Mar 19, 2020 · 4 min read
Chen Shen, Nassim N. Taleb ja Yaneer Bar-Yam

Neil Ferguson ja Imperial Collegen ryhmä suorittivat yksityiskohtaisen simulaation koronaviruksen puhkeamisen vastaisista toimista [1]. Tämä on tärkeä tutkimus, koska he mallintavat yhteiskunnallisia ja hallituksen toimia tartunnan lisäksi. Mallinnus osoittaa tukahduttamisen (toiminnan keskeyttäminen, ovien sulkeminen ja linnoittautuminen ovien taa niin, että R0 < 1) on välttämätöntä, koska lieventäminen (R0 > 1, “litistämällä/madalla käyrää”) johtaa väistämättä sairaaloiden massiiviseen ylikuormitukseen ja monet kuolevat. Tämä on tärkeä johtopäätös, josta pitäisi kertoa päätöksentekijöille.

He kuitenkin tekevät rakenteellisia virheitä puhkeamisen vastaisten toimien analysoinnissa. He jättävät huomiotta tavanomaisen kontaktien jäljityksen [2], joka tekee mahdolliseksi tartunnan saaneen eristämisen ennen oireiden ilmenemistä. He eivät myöskään huomioi ovelta ovelle tapahtuvaa valvontaa niiden tapausten tunnistamiseksi, joilla on oireita [3]. Heidän päätelmänsä siitä, että tauti puhkeaa uudelleen, ovat vääriä. Muutaman viikon sulkuajan jälkeen melkein kaikki tartunnan saaneet melkein kaikki tartunnan saaneet ihmiset on tunnistettu ja heidän kontaktinsa eristetään ennen oireiden ilmenemistä, joten he eivät voi tartuttaa muita [4]. Epidemia voidaan pysäyttää kokonaan ilman uutta puhkeamista, kuten Kiinassa, jossa uusi tapauksia oli eilen vain yksi, karanteeniin asetetut kansainväliset matkailijat pois lukien.

Heidän olettamuksensa vastaavat ergodisuutta, koska he pitävät uusia infektioita tartunnan saaneen osuuden ja immuniteetin funktiona, eikä niihin vaikuta se, missä taudin puhkeamisen etenemiskaaren vaiheessa ne ovat, erottaen nousun laskusta.

He eivät myöskään määrittele, onko heidän mallissaan mahdollista saavuttaa vähemmän kuin yksi tautitapaus (viruksen sukupuutto). Todellinen vähimmäisväärä sairauden palaamiseksi on suurempi kuin 1, koska (1) huomattava osa vahvistettuihin tapauksiin läheisessä yhteydessä olevista ihmisistä ei ole saanut tartuntaa, tosiasiassa vain 5 prosenttia Kiinassa myöhemmin testattujen tartunnan saaneiden läheisistä kontakteista on myöhemmin osoitettu positiivisiksi tuloksiksi [2]; ja (2) pienet tautipesäkkeet voidaan pysäyttää jäljittämällä kontaktit, jota paranee testauksen saatavuuden myötä [5]. Testauksen saatavuus ei myöskään sisälly heidän analyysiinsä. Nämä interventiot edellyttävät heidän väittämäänsä eksponentiaalista kasvua rajoitusten lieventämisen jälkeen, mutta tämä puolestaan edellyttää alkuperäisten tautitapausten huomattavan suurta määrää.

Äärimmäiset toimet — toiminnan keskeyttäminen, ovien sulkeminen ja linnoittautuminen ovien taa — johtavat tautitapausten eksponentiaaliseen vähenemiseen, joten suhteellisen lyhyt aika voi riittää taudinaiheuttajan sukupuuton aikaansaamiseksi, jonka jälkeen rajoitusten vähentäminen voidaan tehdä ilman taudin uutta puhkeamista. Koska eksponentiaalinen rappeutuminen on erittäin herkkä sekä hallituksen että sosiaaliselle toiminnalle, niiden vaikutusten simuloinnista on vähemmän hyötyä kuin neuvoille “satsata täysillä” ja tarkentaa ponnisteluja ajan myötä parantamalla jäljitys-, testaus- ja muita protokollia.

Lopuksi maantieteellisten rajojen ja matkustusrajoitusten käyttö tekee tehokkaat ja suhteellisen alhaisten kustannusten rajoitukset mahdollisiksi ja lieventää interventioita. Tällainen monimuotoinen lähestymistapa nopeuttaa torjuntatoimia, vähentää yhteiskunnallisia vaikutuksia, sallii rajoitusten lieventämisen vähemmän vaikutusherkillä alueilla, antaa taudista puhtaille alueille paremmat eväät avustaa tartunnan saaneita alueita, ja on myös paljon käytännöllisempi ja tehokkaampi tapa lopettaa muutoin tuhoisat taudin puhkeamiset [6]. Jos toimet olisi toteutettu aikaisemmin, paikalliset sulkutoimenpiteet, kuten Hubein maakunnassa Kiinassa tehtiin, olisivat olleet mahdollisia kansallisen tason rajoitusten ja kieltojen sijasta.

Muutamilla muilla seikoilla on merkitystä: He jättävät huomiotta superlevittäjätapahtumien todennäköisyyden erilaisissa kokoontumisissa, sillä heidän tartuntamallissaan ei ole paksuhäntäistä jakaumaa. Tämän vuoksi he päätyvät kiistämään supertartuttajien kiinnisaamisen tärkeyden; supertartuttajat ovat tärkeitä, kuten Etelä-Korean esimerkki osoittaa [7]. Paksun hännän leikkaaminen pois tautijakaumasta on ratkaisevan tärkeää R0:n alentamiseksi [8].

Heidän käyttämänsä malli näyttää kuuluvan epidemiologiassa käytettyjen vakioidun ilmaantuvuusluvun eli SIR-differentiaaliyhtälöiden yleiseen luokkaan, joten se ei siksi sovellu kovinkaan hyvin reaalimaailman olosuhteiden sisällyttämiseen hienojakoisessa tai suuressa mittakaavassa. Näitä ovat (1) merkittävät vuorovaikutteiset lokaalit dynamiikat ja matkustusrajoitukset, joita ei voida nähdä maantieteellisten sijaintien välisistä kokonaismääristä tai keskiarvoista, (2) infektiomäärän epänormaali jakautuminen henkilöä kohti (superlevittäjät) sekä eriaikaiset tartuntajaksot ja (3) parametrien dynaamiset tai stokastiset arvot, jotka johtuvat jakauman näytteenoton muutoksista sekä muuttuvien yhteiskunnallisten ponnistelujen vaikutuksista. Siitä huolimatta, että he sisällyttävät malliinsa tartunta- ja torjuntavaihtoehtojen yksityiskohdat, heidän mallissaan on useamman asteen abstraktio poispäin siitä tilanteesta, joka vallitsee.

Vaikka pyrkimykset yhteiskunnallisten toimien mallintamiseksi ovat tärkeitä, toimintavasteen kannalta olennaisten näkökohtien poisjättäminen tuottaa vääriä vastauksia. Keskittymällä yhteiskuntiin, mutta nojaamalla vääriin oletuksiin, syntyy huonoja poliittisia toimenpidesuosituksia. Tieteen on ehdottomasti noudatettava korkeampia vaatimuksia, kun kyse on ihmishengistä.

Viitteet

[1] Ferguson ym., Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand.

[2] Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

[3] China Goes Door to Door in Wuhan, Seeking Infections

[4] Tracking down Wuhan’s new confirmed COVID-19 cases

[5] South Korea pioneers coronavirus drive-through testing station

[6] Vincent Wong, Daniel Cooney & Yaneer Bar-Yam, Beyond contact tracing: Community-based early detection for Ebola response, PLoS Currents Outbreaks (19.5.2016). [?] [7]

[7] Chen Shen & Yaneer Bar-Yam, First thoughts on superspreader events, New England Complex Systems Institute (28.2.2020)

[8] Joseph Norman, Yaneer Bar-Yam & Nassim Nicholas Taleb, Uusien taudinaiheuttajien aiheuttama systeeminen pandemiariski — Koronavirus: Muistio, New England Complex Systems Institute (26.1.2020) [Alkuperäinen artikkeli]

Suomennos Chen Shen, Nassim Nicholas Talebin (Twitter) ja Yaneer Bar-Yamin (Twitter) esseestä “Review of Ferguson et al ‘Impact of non-pharmaceutical interventions…’”. Essee ilmestyi 17.3.2020.

Chen Shen työskentelee tutkijana New England Complex Systems Institutessa Bostonissa Yhdysvalloissa. Hän on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä (insinööri) ja viestintää, kulttuuria ja teknologiaa (FM).

Nassim Nicholas Taleb on tunnettu amerikkalainen matemaatikko ja tilastotieteilijä, joka on tunnettu lukuisista kirjoistaan ja artikkeleistaan.

Yaneer Bar-Yam on fyysikko, järjestelmätieteilijä ja New England Complex Systems Instituten perustaja. Hän on erikoistunut monimutkaisten järjestelmien tutkimukseen ja tehnyt tutkimusta lukuisilla eri tieteenaloilla aina materiaalitieteistä neuraaliverkkoihin.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store