Koronaviruksen pysäyttäminen: Pandemia- ja epidemia-alueiden värikoodaus (V2)

Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin essee

Thomas Brand
Apr 1, 2020 · 3 min read
Chen Shen ja Yaneer Bar-Yam

Tehokkaita epidemian torjuntatoimia varten tunnistetaan dynaamisesti vihreät, keltaiset, oranssit ja punaiset vyöhykkeet, jotta tilannetta voidaan seurata, torjuntatoimia tarvittaessa lisätä ja tiettyjen alueiden rajoitustoimia höllentää tilanteen niin salliessa. Yksittäisten keltaisten, oranssien ja punaisten vyöhykkeiden tulisi olla niin pieniä kuin on käytännöllisesti mahdollista (kaupunginosat, lähiöt, kaupunkiseudut, maakunnat/kunnat, maakunnat jne.), jotta rajat, tarkastuspisteet ja matkustusrajoitukset määritellään onnistuneesti eri alueiden välille.

VIHREÄT VYÖHYKKET: Maat tai alueet, joissa ei ole vahvistettuja tautitapauksia tai joissa on muutama tartunnan saanut muista maista saapunut matkailija.

  • Lisää yleisön tietoisuutta, mukaan lukien COVID-19:n leviämismekanismit ja sairastumisen välttäminen (fyysinen etäisyys, käsien pesu, hengityssuojaimet ja muut henkilökohtaiset turva- ja suojaustoimet).

KELTAISET VYÖHYKKEET: Maat tai kunnat, joissa esiintyy muutamia paikallisiin ja/tai yhteisöllisiin tartuntoihin liittyviä tapauksia, mutta joissa ei ole merkittäviä yhteisötartuntaryppäitä (esim. Singapore, Saksa).

  • Noudata kaikkia vihreän alueen torjuntatoimia.

ORANSSIT ALUEET: Punaisten vyöhykkeiden vieressä sijaitsevat maat tai pienet rykelmät (esim. Japani).

  • Noudata kaikkia keltaisen alueen torjuntatoimia.

PUNAISET VYÖHYKKEET: Maat tai kunnat, joissa on toistuvia yhteisön sisäisiä tartuntoja (esim. Kiina, Etelä-Korea, Italia, Suomi)

  • Noudata kaikkia oranssin alueen torjuntatoimia.

Lisätietoja terveydenhuollon ja yhteiskunnan torjuntatoimista COVID-19 vastaan.

Suomennos Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin (Twitter) esseestä “Color zone pandemic response version 2”. Essee ilmestyi New England Complex Systems Instituten verkkosivuilla 2.3.2020.

Chen Shen työskentelee tutkijana New England Complex Systems Institutessa Bostonissa Yhdysvalloissa. Hän on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä (insinööri) ja viestintää, kulttuuria ja teknologiaa (FM).

Yaneer Bar-Yam on fyysikko, järjestelmätieteilijä ja New England Complex Systems Instituten perustaja. Hän on erikoistunut monimutkaisten järjestelmien tutkimukseen ja tehnyt tutkimusta lukuisilla eri tieteenaloilla aina materiaalitieteistä neuraaliverkkoihin.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store