Koronavirus ja uskottavuus

Paul Grahamin kirjoitus huhtikuulta 2020

Thomas Brand
Apr 8, 2020 · 2 min read
Paul Graham

Näin äskettäin videon TV-toimittajista ja poliitikoista, jotka sanoivat luottavaisesti, että koronavirus ei olisi influenssaa pahempi. Minua ei hämmästyttänyt se, kuinka väärässä he näyttivät olleen, vaan se kuinka uskaliaita he olivat. Kuinka he tunsivat olonsa luottavaiseksi sanoessaan sellaisia asioita?

Tajusin, että he eivät uskoneet jäävänsä kiikkiin. He eivät tajunneet, että väärien ennusteiden esittämisessä voisi olla mitään vaarallista. Nämä ihmiset esittävät jatkuvasti vääriä ennusteita ja pääsevät kuin koira veräjästä, koska joko he tekevät ennusteistaan riittävän pehmeitä tai sitten ennusteet kohdistuvat niin kauas tulevaisuuteen, että harvat muistavat, mitä he sanoivat.

Epidemia on erilainen. Se kumoaa ennusteet nopeasti ja yksiselitteisesti.

Mutta epidemiat ovat niin harvinaisia, että nämä ihmiset eivät selvästikään ole tajunneet, että tämä olisi edes mahdollista. Sen sijaan he vain jatkoivat ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. He puhuvat, kuten epidemia on osoittanut, varmuudella sellaisista asioista, joita he eivät ymmärrä.

Tällainen tapahtuma on siis ainutlaatuisen tehokas tapa arvottaa ihmisiä. “Vasta vuoroveden laskettua nähdään, kuka on uinut ilman uimahousuja”, kuten Warren Buffett sanoi. Ja vuorovesi on juuri laskenut enemmän kuin koskaan ennen.

Nyt kun olemme nähneet tulokset, muistetaan, mitä näimme, koska tämä on tarkin luotettavuuden testi, mitä meillä koskaan todennäköisesti on. Näin minä ainakin toivon.

Suomennos Paul Grahamin (Twitter) esseestä “Coronavirus and Credibility”. Essee ilmestyi Grahamin verkkosivuilla huhtikuussa 2020.

Graham on englantilaissyntyinen, Yhdysvalloissa uransa tehnyt yrittäjä, pääomasijoittaja, kirjailija ja tietojenkäsittelytieteilijä. Hänet tunnetaan muun muassa Lisp-ohjelmointikielen parissa tehdystä työstä, Y Combinatorin perustajana ja hänen blogistaan. Hän on väitellyt tietojenkäsittelytieteen tohtoriksi Harvardin yliopistosta ja opiskellut taidemaalausta.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium