Miksi viiden viikon lockdown voi pysäyttää koronavirustautiepidemian?

Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin artikkeli

Thomas Brand
Mar 31, 2020 · 2 min read

“Kovan” lockdownin eli yhteiskunnan lähes täydellisen sulkeutumisen aikana ihmiset pysyvät kotona. He voivat poistua kodistaan vain hankkiakseen ruokaa ja muita välttämättömiä asioita, päästäkseen sairaanhoitoon tai suorittaakseen yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömiä tehtäviä. Epidemiasta kärsivien kaupunkien välinen liikkuminen keskeytetään. Hallitukset tarjoaisivat taloudellista ja sosiaalista apua niille kansalaisille, jotka sitä tarvitsevat.

Lockdownin kahden ensimmäisen viikon aikana jo tartunnan saaneilla ilmenee oireita. Tämä “itämisaika” on keskimäärin 3–5 päivää, mutta voi kestää jopa kaksi viikkoa. Tartunnan saaneet henkilöt toipuvat lievistä COVID-19-tartunnasta tai hakeutuvat lääkäriin. Ainoat ihmiset, jotka voivat saada tartunnan, ovat niitä, jotka elävät yhdessä aiemmin tartunnan saaneen ihmisen kanssa. Koska tiedämme, ketkä ihmiset ovat saaneet tartunnan, oireiden ja testien ansiosta, tiedämme kuka voi saada tartunnan ja pystymme eristämään heidät (tätä kutsutaan tartunnanjäljitykseksi).

Seuraavien 3–4 viikon aikana kaikki äskettäin tartunnan saaneiden perheet tai kanssa-asukkaat toipuvat lievästä COVID-19-tartunnasta tai hakeutuvat lääkäriin. Eristettyinä he eivät voi tartuttaa muista. Tartuntatapausten määrä vähenee nopeasti. Lockdownin loppuun mennessä COVID-19-tapauksia on enää murto-osa siitä, mitä ne aikaisemmin olivat. Juuri näin tapahtui kiinasta (katso alla oleva kuvio).

Kiinan epidemiadynamiikkaa kuvaava kaavio, joka näyttää lockdownin ajankohdan ja jokaisen maakunnan vahvistetut tautitapaukset

Lockdown antaa myös dramaattisesti enemmän lisäaikaa COVID-19-testauksen kasvattamiseen ja testauskapasiteetin kasvattamiseen. Jos tartuntojen määrää vähennetään dramaattisesti lockdownin aikana ja käynnistetään massiivinen testausjärjestelmä suurtestauksen käynnistämiseksi, COVID-19-epidemia voidaan saada hallintaan viiden viikon kuluttua ilman äärimmäisiä sosiaalista etäisyyttä edistäviä toimia. Sairaiden ja heidän välittömien kontaktiensa eristäminen riittää. Näin on tehty muutamissa tapauksissa tautitapausten hillitsemiseksi Singaporessa.

Italian tapausesimerkki voi toimia varoituksena “pehmeän” lockdownin problematiikasta. Italian lockdown-toimenpiteet eivät olleet riittävän tiukkoja — monet italialaiset ilkkuivat liikkumisrajoituksille ja jatkoivat COVID-19 levittämistä. Tautitapausten määrä kasvoi eksponentiaalista kasvuaan. Italia on lujittamassa lockdown-toimenpiteitään jatkotartuntojen estämiseksi. Tanska, jonka lockdown on vahvempi ja maan rajat on suljettu, on onnistunut paljon paremmin epidemian hillitsemisessä ja rajoittamisessa.

Suomennos Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin (Twitter) esseestä “Why A 5-Week Lockdown Can Stop COVID-19”. Essee ilmestyi New England Complex Systems Instituten verkkosivuilla 24.3.2020.

Chen Shen työskentelee tutkijana New England Complex Systems Institutessa Bostonissa Yhdysvalloissa. Hän on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä (insinööri) ja viestintää, kulttuuria ja teknologiaa (FM).

Yaneer Bar-Yam on fyysikko, järjestelmätieteilijä ja New England Complex Systems Instituten perustaja. Hän on erikoistunut monimutkaisten järjestelmien tutkimukseen ja tehnyt tutkimusta lukuisilla eri tieteenaloilla aina materiaalitieteistä neuraaliverkkoihin.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store