Milloin voimme jälleen avata yhteiskunnan?

Zvi Bar-Yamin, Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin essee rajoitustoimien höllentämisestä

Thomas Brand
May 4, 2020 · 3 min read
Zvi Bar-Yam (vas.), Chen Shen ja Yaneer Bar-Yam

Pitää varmistaa, ettei synny talousromahdusta taloutta uudelleen käynnistettäessä. Rajoitusten ennenaikainen höllentäminen johtaa hyvin suurella varmuudella saavutettujen voittojen menettämiseen. Ennenaikaiset höllennykset jopa lyhyen aikaa voivat johtaa uusiin tartuntatapauksiin, joita ei saada tekemättömiksi ja tuloksena on uusia tartuntatapauksia useiksi tuleviksi viikoiksi.

 1. Höllennä ja lievennä tartuntatautirajoituksia paikallisesti maantieteellisesti eristyksissä olevilla alueilla, ei siis toimialoittain, yrityksittäin tai ammattinimikkeiden mukaan.
 2. Varmista, että matkustus- ja liikkumisrajoitukset estävät uusien tartuntatapauksien saapumisen ulkoa. Sakot tai kotiinpalaamiskäskyt voivat auttaa ihmisiä pysymään poissa ja lieventää haluja tulla testailemaan rajoitustoimien pitävyyttä
 3. Pysäytä yhteisössä tapahtuva tartuntataudin leviäminen (matkailijat tai aiemmat tartuntatapaukset, jotka ovat sairastuessaan eristettyjä, joten heidän takiaan yhteiskunnan uudelleenavaamista ei tarvitse jarrutella).
 4. Varmista, että riittävän suuren testauskapasiteetin avulla kyetään tunnistamaan viruksesta vapaat alueet. Testausta olisi jatkettava aggressiivisesti vähintään kaksi viikkoa, vaikka uudet tartuntatapaukset vähenevät; näin pystytään estämään klusteroituneet tartuntatapaukset, jotka johtuvat niistä ihmisistä, joilla taudin itämisaika on pitkä tai testitulokset ovat vääriä negatiivisia.
 5. Viimeisen 14 itämisajan kuluessa ei pitäisi ilmetä uusia paikallisesti tartunnan saaneita tautitapauksia. Jos näitä kuitenkin ilmenee, niin tilanne voi edelleenkin riistäytyä taas uudestaan käsistä.
 6. Varmista, että COVID-19-potilaat erotetaan muusta väestöstä ja heille on omat erilliset hoitotilat muusta väestöstä erillään.
 7. Käynnistä suurponnistelu tartuntalähteen jäljittämiseksi eli suorita jatkuvaa kontaktien etsintää, jäljittämistä, eristämistä, testaamista ja tarvittaessa hoitoja.
 8. Rajoitusten purkamiseksi ja uusien tartuntavaiheiden seuraamiseksi on suoritettava vaiheittainen prosessi, jonka avulla voidaan hyödyntää niin sanottua räikkävaikutusta. Toimenpiteitä pitää kiristää, jos jossain epäonnistutaan; jos kaikki menee hyvin eteenpäin, höllennyksiä voidaan jatkaa harkiten ja vaiheittain.
 9. Varmista, että ihmiset käyttävät maskeja kaiken aikaa ja mielellään myös useita viikkoja höllennystoimien päättymisen jälkeenkin ja yhteiskunnan palattua koronavirustaudin jälkeiseen aikaan.
 10. Viimeiset vaiheet rajoitusten höllentämisessä ovat julkisen liikenteen ja suurten tapahtumien salliminen. Tämä tehdään, jotta supertartuttajatapaukset voidaan välttää. Lopuksi voidaan myös lieventää haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten rajoituksia ja avata muun muassa korkean riskin laitokset.
 1. Käy ulkoilemassa alueilla, joissa muita ihmisiä on harvakseltaan.
 2. Tapaa muita ihmisiä ulkona, mutta varmistakaa 6–9 metrin turvavälit (2 metriä ei riitä). Läheisempi oleskelu on okei, jos oleskelette tuulisella alueella.
 3. Yksityisautolla liikkuminen ja autossa istuminen harvaan asutuilla alueilla.
 1. Aloita toiminta ulkoa niin, että opiskelijat ja opettajat eivät ole fyysisesti kontaktissa toisiinsa. Järjestä opetus ulkotiloissa.
 2. Järjestä pienryhmien tapaamisia ulkona kontaktien välttäen ja varmista erinomainen ilmanvaihto.
 3. Järjestä muutaman opiskelijan välisiä ryhmätyötuokioita mielellään ulkotiloissa. Jos olette sisätiloissa, rajoita yhteydet vain kahden perheen välisiksi ja varmista, että perheet ovat olleet itse-eristäytyneitä vähintään viimeiset 14 päivää.

Suomennos Zvi Bar-Yamin, Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin (Twitter) kirjoituksesta “Opening Up”. Kirjoitus ilmestyi New England Complex Systems Instituten verkkosivuilla 1.5.2020.

Zvi Bar-Yam on Massachusetts Dartmouthin yliopistosta eläköitynyt hadronifysiikan professori ja tutkija. Hän väitteli fysiikan tohtoriksi MIT:stä vuonna 1963.

Chen Shen työskentelee tutkijana New England Complex Systems Institutessa Bostonissa Yhdysvalloissa. Hän on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä (insinööri) ja viestintää, kulttuuria ja teknologiaa (FM).

Yaneer Bar-Yam on fyysikko, järjestelmätieteilijä ja New England Complex Systems Instituten perustaja. Hän on erikoistunut monimutkaisten järjestelmien tutkimukseen ja tehnyt tutkimusta lukuisilla eri tieteenaloilla aina materiaalitieteistä neuraaliverkkoihin. Yaneerin tunnetuimpia tieteellisiä teoksia on Dynamics of Complex Systems.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store