Mitä meidän on opittava koronaviruskriisistä?

Nassim Nicholas Talebin kommentti The Times -sanomalehdessä

Thomas Brand
May 11, 2020 · 2 min read
Nassim N. Taleb

Ihmiset ajattelevat, että tämä pandemia on vahinko. Se ei ole vahinko. Se on osa rakentamaamme järjestelmää. Englannin, Italian ja Lähi-idän historiaan tutustuessasi voit lukea lukuisista karanteeneista ja rajoitustoimista piiritysten ja ruttokausien vuoksi.

Nämä tosiasiat olivat osa taloudellista todellisuutta ja jokaisen kauppiaan kustannuksia. Tämän pandemian ja tulevien pandemioiden kustannukset olisi asetettava suhteeseen bruttokansantuotteen kanssa. Meidän on ymmärrettävä, että todellinen talouskasvu on paljon alhaisempi kuin vuosittaiset lukumme antavat ymmärtää, koska nämä katastrofit tuhoavat edellisten vuosien kasvun.

Meidän on reagoitava tapahtumiin varhaisessa vaiheessa. Se säästää rahaa. Vääriä hälytyksiä tapahtuu, ja nekin maksavat rahaa, mutta tämä on pitkällä aikavälillä edullisempaa, koska kun oikea pandemia osuu kodalle, säästät huomattavasti enemmän.

Elämme yhteen kytkeytyneessä maailmassa ja pandemiat ovat tämän seurausta. Ajattelen lentokoneita ruttovektoreina eli levittäjinä: ne luovat liikkuvuutta maanosien välillä ja asettuvat varhaista toimintaa vastaan. En usko ihmisten enää luottavan lentoyhtiöihin.

Jos opimme tästä jotain, niin mitä korkeammalle menet, sitä epäpätevämpiä instituutiot ovat; sama on totta myös toisin päin. Epäpätevimpiä ihmisiä on Maailman terveysjärjestön WHO:n ja Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskuksissa; pätevimmät ihmiset asuvat pienissä kylissä. Pienissä kylissä elävät ihmiset tietävät tarkalleen, mitä toimenpiteitä on käynnistettävä. Meidän on siirryttävä lokalismiin.

Nassim on tunnustettu New Yorkin yliopiston riskitekniikan professori ja kirjan Musta joutsen: Erittäin epätodennäköisen vaikutus kirjoittaja.

Suomennos Nassim Nicholas Talebin (Twitter) kommenttikirjoituksesta What we need to learn from Covid-19”. Kirjoitus ilmestyi The Times -sanomalehdessä 10.5.2020 artikkelissa “Supermodeller Neil Ferguson: should we trust his science?”.

Nassim Nicholas Taleb on tunnettu amerikkalainen matemaatikko ja tilastotieteilijä, joka on tunnettu lukuisista kirjoistaan ja artikkeleistaan.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store