Olennaiset toimintaohjeet koronaviruksen torjumiseksi ja pysäyttämiseksi

Chen Shen ja Yaneer Bar-Yamin essee

Thomas Brand
Mar 23 · 2 min read
Chen Shen ja Yaneer Bar-Yam

1. KAIKILLE

 • Huomaa ja tunnista, että tämä ei ole normaalia. Normaalia käyttäytymistä on muutettava hengissä säilymiseksi, suojelemiseksi ja elämän ylläpitämiseksi.
 • 80 prosentissa tapauksista tauti on lievä, 20 prosenttia vakavia sairaalahoitoa vaativia tapauksia, 10 prosenttia tarvitsee tehohoitoa ja 2–4 prosenttia kuolee. Jopa lievät tapaukset ovat tarttuvia ja voivat johtaa vakaviin tapauksiin levittämällä infektiota ja tartuttamalla muita. Jokaisella on velvollisuus suojella itseään, perhettään, ystäviään ja yhteiskuntaa suuremmilta vahingoilta.
 • Minimoi kontaktit ja fyysinen yhteydenpito, ylläpidä välttämättömiä ja normaaleja mahdollisuuksien mukaan, maksimoi muiden apu.
 • Välitön ihanteellinen toiminta ei ehkä ole mahdollista, mutta jokainen toimenpide, joka vähentää infektioille altistumista, vähentää sekä riskiä että epidemiaa, ja asiat voivat parantua ajan ja yhteistyön kautta.

II. ITSEKARANTEENI/ITSE-ERISTYS

 • Pysy kahden metrin päässä muista, älä koske jaettuja/julkisia vaarallisia pintoja.
 • Auta muita paikallisesti välttämällä fyysistä kontaktia, pidä yhteyksiä yllä verkossa.
 • Käytä saippuaa, desinfiointiainetta, käsineitä tai muovipussia.
 • Pysy ajan tasalla tyypillisistä oireista, paikallista testaus- ja hoito-ohjeista ja voit toimia välittömästi ja hätäilemättä, jos oireita ilmenee.
 • Määritä rutiininomainen yhteydenpitokierros luotettavien ystävien/sukulaisten kanssa (on tapauksia, joissa oireet ilmaantuvat erittäin nopeasti).

III. PERHE/YSTÄVÄT/TUTTAVAT:

 • Jaa turvalliset tilat perheen ja ystävien kanssa, jotka suostuvat eristäytymään muista.
 • Koordinoi turvallisissa tiloissa muiden kanssa molemminpuolista apua.
 • Henkilöiden, joilla on oireita tai heidät on testattu positiiviksi, tulisi eristäytyä omiin oloihinsa perheestään ja ystävistään.

IV YHTEISÖ:

 • Tunnista vyöhykkeet ja, jos mahdollista, vartioi rajoja, salli vain olennainen ja välttämätön liikenne.
 • Järjestä välttämättömien esineiden ja tavaroiden toimitus ilman fyysistä yhteydenpitoa.
 • Todista ja selvitä turvalliset henkilöt. Seulo jäseniä oireiden varalta, testaa ja eristä.
 • Huolehdi eristyksissä olevista, mutta älä koskettele heitä tai ole fyysisesti tekemisissä heidän kanssaan.
 • Laajenna yhteisisiä turvallisen tilan palveluita ja tiloja.

V. YRITYKSET/ORGANISAATIOT:

 • Maksimoi kotoa käsin tehtävä työ ja etätyö, jotta he voivat eristää itsensä ja edistää turvallisia tiloja.
 • Ylläpidä olennaisia ja tärkeitä toimintoja, ja vähennä kaikkia toimintoja koskevia vaikutuksia turvallisten työtilojen avulla.

VI. TERVEYDENHUOLTO:

 • Lokeroi ja osita tartuntojen estämiseksi. Rakenna suuret erilliset väliaikaiset tilat erityyppisille hoidoille ja hoitotarpeille.

VII. YHTEISÖ/HALLITUS/ELINKEINOELÄMÄ

 • Järjestä nopea testaus turvallisten henkilöiden ja eristettävien henkilöiden tunnistamiseksi.
 • Eristä aktiiviset tautikeskittymät muista, tue keskeisten ja elintärkeiden palveluiden jatkuvuuden varmistamisessa.

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

More From Medium

More on Koronaviru from Brandin kirjasto

More on Koronaviru from Brandin kirjasto

More on Koronaviru from Brandin kirjasto

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade