Paras tapa taistella koronavirusta vastaan on sopia normeista turvallisten tilojen luomiseksi perheille ja ryhmille

Adam Rizikan essee

Thomas Brand
Mar 22, 2020 · 3 min read
Kuva: Ashkan Forouzani Unsplash

Hei ystävät, perhe ja naapurit,

Viikko sitten järjestin 40 hengen juhlat talossani puhuakseni liittovaltion alijäämästä. Nautimme ruokaa, viiniä ja keskustelimme. Muutamaa päivää myöhemmin jouduin lähettämään sähköpostia ihmisille ja kerroin heille, että olimme olleet yli 18 000 hengen konferenssissa, jossa jonkun COVID-19-testitulos oli ollut positiivinen. Onneksi perheeni ja kaikki juhlissa näyttävät olevan terveitä ja turvassa, mutta tämä sai minut ymmärtämään, että meidän on muutettava normejamme nopeasti.

Muutama päivä sitten puhuin lapsuudenystävälleni Yaneer Bar-Yamille, joka on väitellyt MIT:istä. Yaneer johtaa New England Complex Systems Institute -nimistä organisaatiota, joka on tehnyt yhteistyötä muun muassa YK:n ja Yhdysvaltain hallituksen kanssa monien elämämme haastavimpien ongelmien ratkaisemiseksi. Yaneer ja hänen yli 1000 vapaaehtoisesta koostuva tiiminsä välittävät tärkeää tietoa koronaviruksesta verkkosivuilla, jonka löydät tästä.

Muiden aloitteiden joukossa The Institute for Complex Systems yrittää levittää tietoa tavasta, jolla yksilöillä, perheillä ja yhteisöillä voi olla merkittävä vaikutus tämän epidemian kasvun hidastamisessa työskentelemällä yhdessä ja luomalla “turvallisia alueita”. Heidän tärkein suosituksensa perheille ja ryhmille on luoda välittömästi turvallinen vyöhyke, joka suojaa ryhmää keskustelemalla, sopimalla ja noudattamalla tiukasti yhteisiä normeja. Pohjimmiltaan kaikki ryhmän jäsenet ovat yhtä mieltä siitä, mitä tehdä ja mitä ei tehdä (esim. ei julkisen liikenteen käyttöä, turvavyöhykkeen ulkopuolisten valmistamasta ruuasta kieltäytyminen, käsienpuhdistusaineen käyttö kotiin tultaessa ja niin edelleen). Jos kaikki perheet ja ryhmät ryhtyvät tähän nopeasti, se voi olla yksi parhaista keinoista hidastaa ja pysäyttää koronaviruksen leviäminen.

Perheemme ja ryhmämme (mukaan lukien laajennetut perheet ja useat kansainväliset opiskelijat, jotka eivät päässeet lähtemään kotiin) tapasivat eilen ja keskustelimme ja suostuimme noudattamaan seuraavia normeja elämässämme luodaksemme niin mahdollisimman turvallisen tilan kuin mahdollista. Haluamme tehdä parhaamme estää koronaviruksen tarttumista tai leviämistä. Arvioimme näitä yhdessä sovittuja normeja säännöllisesti asioiden muuttuessa.

Voit vapaasti jakaa tämän muiden kanssa ja harkita sopivasi omista normeista tai hyödyntää alla olevia normeja.

Koronaviruksen perhe- ja ryhmänormit turvallisten tilojen luomiseksi

Vältä näitä

 1. Ravintoloita — mitä tahansa paikkoja, joissa ruokaa valmistetaan.
 2. Kaikki paikat, joissa on yli 20 ihmistä pitkään tai joissa on seisottava alle kahden metrin päässä muista (pidempään kuin nopea käynti)
  - Baarit
  - Kahvilat
  - Elokuvateatterit
  - Näytökset ja esitykset
  - Urheilutapahtumat
  - Ostoskeskukset
  - Uskonnolliset paikat
  - Kuntosalit ruuhka-aikoina (puhdista ennen ja jälkeen laitteiden käytön. Älä käy kuntosalilla suihkussa)
 3. Varatut hissit — Käytä portaita, jos mahdollista
 4. Julkinen liikenne (niin paljon kuin mahdollista)
 5. Rajoita halailua ja kättelyä niin paljon kuin mahdollista
 6. Lentoliikenne
 7. Käy lääkärillä vain tarvittaessa. Jos sinun on pakko mennä, käytä naamaria ja/tai kunnollista kasvosuojaa.
 8. Muut ryhmät, jotka eivät ole sopineet ryhmäsi kaltaisista normeista.

Tee näin

 1. Yritä käydä paikoissa ruuhka-aikojen ulkopuolella
 2. Osta ruokaa verkosta, mutta jos menet kauppaan, niin pyyhki ruokakärryt tai käy aukioloajan lopussa
 3. Käytä käsidesiä runsaasti — ennen ja jälkeen
 4. Kanna käsidesiä mukanasi
 5. Arvioi joka päivä, josko lapset olisi otettava koulusta kotiin
 6. Rajoita vierailijat vain turvavyöhykkeen laajemmassa ympyrässä oleviin ja toteuta käsien desinfiointi etuovella ja pyydä kaikkia vierailijoita käyttämään sitä sisään astuttaessa.
 7. Levitä tietoa ja rohkaise muita perheitä ja ryhmiä kehittämään samanlaisia normeja.

Suositun YouTubessa vaikuttavan matemaatikko Grant Sandersenin mukaan: “Jos emme toimi nyt, seuraavien 60 päivän aikana yli 140 000 tartunnan saanutta ihmistä (maailmanlaajuisesti) kasvaa yli 100 000 000:aan!” Jos haluat ymmärtää, mitä eksponentiaalinen kasvu tarkoittaa tämän epidemian yhteydessä, katso video seuraavasta linkistä (selityksen paras osa alkaa kohdassa 6:48 ja kestää noin kaksi minuuttia).

Suomennos Adam Rizikan kirjeestä “Best way to combat coronavirus is to agree on norms to create safe spaces for families/groups”. Kirje ilmestyi New England Complex Systems Instituten verkkosivuilla 12.3.2020.

Kirjeen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store